19.04.2019, 21:10 - Статьи

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков РФ-ни Шимал Кавказны ишлери жаны бла министерствосуну Ессентукда бардырылгъан  коллегиясына къатышханды. Анда ведомствону 2018 жылда ишини эсеплери сюзюлгендиле эмда быйылгъа борчла салыннгандыла.

19.04.2019, 21:09 - Статьи

Нальчикде КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан К.В. Коков, Билим бериу эмда илму бёлюмге къарау жаны бла федерал службаны таматасы С. С.

17.04.2019, 13:09 - Статьи

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков 13 апрельде  республиканы жауундан бла буз уруудан заран тюшген муниципал къуралыуларын жокълагъанды. Табийгъат кючню къыйынлыгъы Бахсан шахар округга, Бахсан бла Зольск районлагъа бегирек тюшгенди.

17.04.2019, 13:08 - Статьи

КъМР-ни Парламентини Социальный политика, урунуу эм саулукъ сакълау комитетини башламчылыгъы бла къуралгъан «тёгерек столда» адамны жашаууна къоркъуулу, аз тюбеген къыйын ауруулары болгъанланы дарманла эмда жашауларына магъаналы продуктла бла жалчытыу къалай къуралгъаны сюзюлгенди.

17.04.2019, 13:06 - Статьи

КъМР-де Промышленный продукцияны законлагъа бузукълукъла этип сатыу-алыугъа къажау комиссияны жыйылыуунда жангы жылны байрамыны кезиуюнде контрафакт товарланы сатыу къалай тохтатылгъаны сюзюлгендиле. Кенгешни премьер-министр Мусукланы Алий бардыргъанды.

17.04.2019, 13:04 - Статьи

Тюнене Къабарты-Малкъарны телевидениясы толусунлай цифралы амалгъа кёчгенди.

17.04.2019, 10:51 - Статьи

Биринчи таулу устазладан бири, тарыхчы, фольклорист Улакъланы Матгерийни жашы Зейтуннга бу кюнледе жюз жыл толлукъ эди.

Последнее


Сёлешиуню энчи темасы - ишсизлени санын азайтыу эмда хакъны ёлчемин кётюрюу

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков РФ-ни Шимал Кавказны ишлери жаны бла министерствосуну Ессентукда бардырылгъан  коллегиясына къатышханды. Анда ведомствону 2018 жылда ишини эсеплери сюзюлгендиле эмда быйылгъа борчла салыннгандыла.

Бир къырал экзаменни бийик даражада ётдюрюр къайгъысы кёрюледи

Нальчикде КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан К.В. Коков, Билим бериу эмда илму бёлюмге къарау жаны бла федерал службаны таматасы С. С. Кравцов да  къатышып  Къабарты-Малкъарда Бир къырал экзаменнге хазырланыу, аны бардырыу вопросла бла байламлы республикалы кенгеш къуралгъанды.

«Мени муратым - хар онгну да хайырланып, эллилени болумун игилендириу»

Кёнделен  эллерибизни арасында бек уллуладан бириди. Бюгюнлюкде анда 6 мингден аслам адам жашайды, 1200-ден аслам арбаз барды. Шёндю ол эл къалай жашайды, айныу онглары бармыдыла, жарсыуланы тамамларгъа къолдан келемиди? Бу эм кёп башха сорууланы юсюнден элни администрациясыны башчысы Атмырзаланы Жамалны жашы Марат бла ушакъ бардыргъанбыз.

«Сёзню кесини жаны барды, ол тас болмайды»

Къабарты-Малкъарны, Къарачай-Черкесни да халкъ поэти, КъМР-ни Къырал саугъасыны лауреаты, жыйырмадан артыкъ китапны автору, «Эльбрус» китап басманы директору Руслан Ацкановха 70 жыл болады. Ол КъМКъУ-ну филология факультетин бошагъанды. Андан арысында Анзорейде школда, республиканы Культура министерствосунда ишлегенди.

Ханума керекмиди шёндюгю кезиуде?

Шёндюгю дунияда жашау нёгерни къалай табаргъа боллукъду? Ата-анала бла сабийлени аралары узакъдан узакъ болуп барады, бир бирге да жолла тас бола турадыла, гитче таматаны оноууна сыйыннган адет да къуруй турады.  Да сора жангы юйюрле къалай къуралсынла?

Жукълап тургъан Элбрусну къоркъуулулугъу бармыды?

Элбрусдагъы вулкан атылыргъа хазыр болуп турады деп, аллай хапар жайылгъанды. Алимле уа аны юсюнден не айтадыла?

А.Такушинов,
Нальчик

КъМР-ни Башчысы жауундан бла буз уруудан заран тюшген тийрелени жокълагъанды

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков 13 апрельде  республиканы жауундан бла буз уруудан заран тюшген муниципал къуралыуларын жокълагъанды. Табийгъат кючню къыйынлыгъы Бахсан шахар округга, Бахсан бла Зольск районлагъа бегирек тюшгенди.
Бусагъатда социал эмда инфраструктура объектле  тийишли низамда ишлейдиле. Ток, газ бла жалчытылыныу бузулмагъанды.

Аз тюбеген аурууладан къыйналгъанланы дарманла бла толусунлай жалчытыуну мадарларын излей

КъМР-ни Парламентини Социальный политика, урунуу эм саулукъ сакълау комитетини башламчылыгъы бла къуралгъан «тёгерек столда» адамны жашаууна къоркъуулу, аз тюбеген къыйын ауруулары болгъанланы дарманла эмда жашауларына магъаналы продуктла бла жалчытыу къалай къуралгъаны сюзюлгенди. Кенгешни комитетни башчысы Хусейн Кажаров бардыргъанды.

Жалгъан продукцияны жолун таукел кесерге

КъМР-де Промышленный продукцияны законлагъа бузукълукъла этип сатыу-алыугъа къажау комиссияны жыйылыуунда жангы жылны байрамыны кезиуюнде контрафакт товарланы сатыу къалай тохтатылгъаны сюзюлгендиле. Кенгешни премьер-министр Мусукланы Алий бардыргъанды. Анга баш федерал инспектор Евгений Ткачёв, Парламентни спикери Татьяна Егорова да къатышхандыла.

Республикабыз саулай цифралы вещаниягъа кёчгенди!

Тюнене Къабарты-Малкъарны телевидениясы толусунлай цифралы амалгъа кёчгенди.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS