02.12.2019, 22:12 - Статьи

РФ-ни Президенти Владимир Путин Нальчикде ишчи жолоучулугъуну ахырында КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бла ушакъ бардыргъанды.
В.Путин: Казбек Валерьевич, республика къалай жашагъаныны юсюнден айтсагъыз эди.

02.12.2019, 22:11 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республиканы Ич ишле министерствосуну  жангы таматасы Василий Павлов бла шагъырейлендириу жыйылыугъа  къатышханды. Ол къуллукъгъа РФ-ни Президенти Владимир Путинни Указы бла салыннганды.

29.11.2019, 23:19 - Статьи

Тюнене Нальчикге Россей Федерацияны Президенти Владимир Путин иш бла келгенди. Ол РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Александр Матовников эм КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бла Сабий чыгъармачылыкъны «Кюн шахар» академиясында болгъанды.

25.11.2019, 20:13 - Статьи

«Единая Россия» партияны бу кюнледе Москвада болгъан XIX съездине Къабарты-Малкъарны делегациясы да къатышханды. Анга регионну оноучусу Казбек Коков башчылыкъ этгенди.

25.11.2019, 20:00 - Статьи

Кёп болмай нальчикчиле жолланы бир-бир жерлери асыры  тозурагъандан къоркъуулу  болгъанларына Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ)  Къабарты-Малкъарда бёлюмюне тарыкъгъандыла.

25.11.2019, 19:58 - Статьи

Беш кюнню ичинде Нальчик  "Южная сценагъа"  къонакъбайлыкъ этгенди.  Ол 17 ноябрьде  Али Шогенцуков атлы  Къабарты къырал драма театрда башланнганды, бошалгъан да анда этгенди. 

25.11.2019, 19:57 - Статьи

Уллу Хорламны 75-жыллыгъын белгилеуню чеклеринде Бахсан районда  115-чи Къабарты-Малкъар атлы дивизияны эсгериу ишле бардырылгъандыла.  Ол санда 910-чу айтхылыкъ бийикликге атла бла чыгъыу болгъанды.

Последнее


Иги тюрлениуле бардыла, алай кесигиз да билесиз, энтта тамамланырыкъ жумушла андан да кёпдюле

РФ-ни Президенти Владимир Путин Нальчикде ишчи жолоучулугъуну ахырында КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бла ушакъ бардыргъанды.
В.Путин: Казбек Валерьевич, республика къалай жашагъаныны юсюнден айтсагъыз эди.

Казбек Коков КъМР-ни Ич ишле министерствосуну таматасы Василий Павлов бла шагъырейлендириу жыйылыугъа къатышханды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республиканы Ич ишле министерствосуну  жангы таматасы Василий Павлов бла шагъырейлендириу жыйылыугъа  къатышханды. Ол къуллукъгъа РФ-ни Президенти Владимир Путинни Указы бла салыннганды. Жыйылгъанланы министр бла Россей МВД-ны СКФО-да Баш управлениясыны Башчысы Сергей Бачурин танышдыргъанды.

Бизнесде жетишимлеге жетерча не зат керекди?

Адам кесини билимин, хунерлигин жашауда хайырлана билгенини, бизнесде жетишимли болурча неге эс бурургъа кереклисини юсюнден сёлешиннгенди бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни «Халкъ мюлкде планирование эмда прогнозла этиу жаны бла инновацияла амалла» деген илму-излем лабораториясында «Бизнес бла кюрешиу: чурумла, энчиликле, жетишимликни ышанлары» деген ат б

Жамауатны къууанчларын, жараларын да ёз жюрегинден ётдюрюп, сахнагъа чыгъаргъанды

Россейде Театрны жылыны чегинде озгъан ыйыкъда Тырныауузну Къулийланы Къайсын атлы Маданият юйюнде актёр, драматург, поэт, КъМАССР-ни сыйлы артисти  Маммеланы Шакъманны жашы Ибрагимни эсгериу ингир болгъанды. Ол къууанч жыйылыу халкъыбызны айтхылыкъ жашы туугъанлы быйыл жюз жыл толгъаны бла  байламлыды.

Шайырны терен магъаналы, ариу назмулары эшитилгендиле

Долинскде Малкъар халкъ туугъан жеринден зор бла кёчюрюлгенине аталгъан мемориалда КъМР-ни халкъ поэти, РСФСР-ни Къырал саугъасыны иеси Зумакъулланы Танзиляны чыгъармаларын окъуп, школчуланы араларында эришиуле бардырылгъанды. Анга устазланы къаууму да къатышханды.

Парламентни таматасы келгенлеге эс бёлюп тынгылагъанды

КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова, «Единая Россия» битеуроссей политика партияны 18-жыллыгъына жораланнган ыйыкъны чеклеринде республикада жашагъанланы бир къаууму бла тюбешгенди.

Миллетлени араларында халлагъа энчи эс бурургъа, аланы игилей сакълауну дайым къайгъысын кёрюрге тийишлиди

Тюнене Нальчикге Россей Федерацияны Президенти Владимир Путин иш бла келгенди. Ол РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Александр Матовников эм КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бла Сабий чыгъармачылыкъны «Кюн шахар» академиясында болгъанды.

Халкъны бети – адетинде

Ал сёз
Хар миллетни барды эрттеден келген кеси адетлери. Ала,  халкъыбызны къыйматлы жорукъларыча, бюгюнлюкге дери сакъланып келгендиле. Алай жашау жеринде турмайды, тюрлениуле къоша барады. Анга кёре уа - адетлерибизге да. Алай бир-бирлерин унутургъа керек тюйюлдю. Аланы да асламысы тойларыбыз бла байламлыдыла.

Казбек Коков «Единая Россия» партияны Баш Советини къауумуна айырылгъанды

«Единая Россия» партияны бу кюнледе Москвада болгъан XIX съездине Къабарты-Малкъарны делегациясы да къатышханды. Анга регионну оноучусу Казбек Коков башчылыкъ этгенди.

Кемчиликлени тапхандыла, ала къалай кетерилликлерин кёз туурада тутарыкъдыла

Кёп болмай нальчикчиле жолланы бир-бир жерлери асыры  тозурагъандан къоркъуулу  болгъанларына Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ)  Къабарты-Малкъарда бёлюмюне тарыкъгъандыла. Организацияны келечилери  Фурманов, Ногмов, Мечников, Руставели, Осетин, Надречный, Чернышевский эм къарындашла Къушховла атлы орамлада   болуп, кемчиликлени кеслери кёргендиле.   

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS