03.12.2020, 07:48 - Статьи

 Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков КъМР-де Право низамны жалчытыу жаны бла дайым да ишлеген координация кенгешни бла Экономика эм жамауат къоркъуусузлукъ жаны бла советни кезиулю жыйылыуун бардыргъанды.  Анга Парламентни спикери Татьяна Егорова, премьер-министр Мусукланы Алий, баш федерал и

03.12.2020, 07:47 - Статьи

К.В. Коков видеоконференция халда Къабарты-Малкъар Республиканы район администрацияларыны эм шахар округларыны оноучулары бла кенгеш бардыргъанды.  Аны ишине КъМР-ни премьер-министри Мусукланы А.Т., КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы М.М.

03.12.2020, 07:47 - Статьи

«Единая Россия» къуралгъанлы 19 жыл толгъаны бла байламлы партияны КъМР-де регион    бёлюмюню жамауат приёмныйинде инсанланы тилеклерине бла тарыгъыуларына тынгылайдыла.  Регионда партияны оноучулары, Федерация Советни сенаторлары,  Къырал Думаны, КъМР-ни Парламентини депутатлары, толтуруучу, жер

03.12.2020, 07:46 - Статьи

«Единая Россия» политика партияны «Историческая память»  проектини чеклеринде бардырылгъан «Диктант Победы» деген акция экинчи кере ётгенди.

01.12.2020, 09:26 - Статьи

Россей Федерацияны Правительствосуну Председателини орунбасары Татьяна Голикова регионла бла кенгеш бардыргъанды. Анда коронавирус жукъгъан ауруу бла къажау кюрешни чеклеринде Россейни Президентини буйрукъларыны толтурулууларына къаралгъанды.

01.12.2020, 09:26 - Статьи

РФ-ни МЧС-ини КъМР-де Баш управлениясында КъМР-ни Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары – Республикада къыйын болумланы кетериу жаны бла комиссияны таматасыны орунбасары Муаед Кунижев ведомствону башчысыны къуллугъун толтургъан Михаил Черныйни къатышыуу бла кенгеш бардыргъанды.

26.11.2020, 08:20 - Статьи

КъМР-ни Парламентинде Жаш тёлю палатаны жетинчи чакъырылыууна кандидатла сайланнгандыла. Быйыл санитар-эпидемиология болум бла байламлы айырыу видеоконференция амал бла бардырылгъанды. Конкурсха 60 адам къатышханды. 

Последнее


«Цифралы экономика» миллет проектни толтуруугъа бла власть органланы араларында байламлыкъланы хайырлылыкъларын жалчытыуну эм башха салып

 Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков КъМР-де Право низамны жалчытыу жаны бла дайым да ишлеген координация кенгешни бла Экономика эм жамауат къоркъуусузлукъ жаны бла советни кезиулю жыйылыуун бардыргъанды.  Анга Парламентни спикери Татьяна Егорова, премьер-министр Мусукланы Алий, баш федерал инспектор Тимур Макоев, Росздравнадзорнуа бёлюмюню башчысы Ахматланы Алим, Роспотребнадзорну Управлен

Башланнган объектлени къурулушларын терк ахырына жетдириу эм аланы эксплуатациягъа бериу алдагъы борчха саналгъанды

К.В. Коков видеоконференция халда Къабарты-Малкъар Республиканы район администрацияларыны эм шахар округларыны оноучулары бла кенгеш бардыргъанды.  Аны ишине КъМР-ни премьер-министри Мусукланы А.Т., КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы М.М. Кодзоков, КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары М.Б. Хубиев, КъМР-ни къурулуш эм жашау журт-коммунал мюлк министри А.Х.

Бир-бир тилекле, соруула приёмну кезиуюнде окъуна тамамланнгандыла

«Единая Россия» къуралгъанлы 19 жыл толгъаны бла байламлы партияны КъМР-де регион    бёлюмюню жамауат приёмныйинде инсанланы тилеклерине бла тарыгъыуларына тынгылайдыла.  Регионда партияны оноучулары, Федерация Советни сенаторлары,  Къырал Думаны, КъМР-ни Парламентини депутатлары, толтуруучу, жер-жерли власть органланы, жамауат организацияланы къуллукъчулары  бла бирге 1-10 декабрьде инсанла бл

Граждан сюдлюк болгъан эсе да, ол къыралны инсанлыгъын сакълайды, аны битеу эркинликлерин, праволарын да къорууларгъа тийишлиди

Сёзсюз, юрист къыйын усталыкъладан бириди. Ишингде профессионал болур ючюн, законланы билирге, аланы тийишли кезиуледе тюз хайырланыргъа  керекди. Ала инсанланы эркинликлерин сакълайдыла,  бузукълукъла этилген кезиуде тюзлюкню тохташдырыргъа болушадыла Бу  усталыкъ  хар кюн да билиминги ёсдюрюуню, праволу китапланы бла статьяланы окъууну, законлада  тюрлениулени  ангылауну излейди.  

Уллу Хорламны юсюнден керти хапар

«Единая Россия» политика партияны «Историческая память»  проектини чеклеринде бардырылгъан «Диктант Победы» деген акция экинчи кере ётгенди. Быйылгъы Уллу Хорламны 75-жыллыгъына тюшгени себепли аны къурау ишге РФ-ни Къоруулау, Ич  ишле министерстволары, МЧС эм Росгвардия да тири къатышхандыла. 

Аппаратла ахшылыкъларын кёргюзтгендиле

 КъМР-де COVID-19 жукъгъанланы саны 13 мингнге жууукълаша келеди. Коронавирусну профилактикасы эм аны жайылыууна къажау оператив штабдан белгили этгенлерича, бюгюнлюкде вирусдан  12 904 адам ауругъанды.  Ол санда тюнене ол 96 инсанда ачыкъланнганды.  

Повесткада – коронавирус жукъгъан ауруугъа къажау кюрешни чеклеринде Россей Федерацияны Президентини буйрукъларын толтуруу

Россей Федерацияны Правительствосуну Председателини орунбасары Татьяна Голикова регионла бла кенгеш бардыргъанды. Анда коронавирус жукъгъан ауруу бла къажау кюрешни чеклеринде Россейни Президентини буйрукъларыны толтурулууларына къаралгъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысы Казбек Коков да къатышханды.

Къыш билмей тургъанлай келмезча

РФ-ни МЧС-ини КъМР-де Баш управлениясында КъМР-ни Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары – Республикада къыйын болумланы кетериу жаны бла комиссияны таматасыны орунбасары Муаед Кунижев ведомствону башчысыны къуллугъун толтургъан Михаил Черныйни къатышыуу бла кенгеш бардыргъанды.

Яслилени санына дайым къошулады

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында «Тиширыуланы иш бла жалчытыугъа себеплик этиу – юч жыллары толмагъан сабийлеге школгъа дери билим берирча онгла къурау» деген регион программаны бардырылыуун сюзгендиле.Махкемени социал политика, саулукъ сакълау эмда экология жаны бла Комиссиясыны башчысыны орунбасары Къараланы Расул белгилегенича, республикада школгъа дери билим берген учреждениялада былл

Сынамларын айтхандыла

Бу кюнледе КъМКъУ-ну педагогика колледжи «Орта профессионал билим бериу сферада педагог кадрланы хазырлау системаны тапландырыу» деген ат бла бардырылгъан Битеуроссей видеоконференциягъа къатышханды. Ол РФ-ни Жарыкълау министерствосуну башламчылыгъы бла къуралгъанды. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS