20.01.2020, 21:00 - Статьи

КъМР-ни Парламентини жаз сессиясы башланнганды. Аны чеклеринде законла чыгъарыучу баш органны президиумуну биринчи жыйылыуу ётгенди. Аны спикерни орунбасары Жанатайланы Салим бардыргъанды.

15.01.2020, 21:04 - Статьи

Тюнене Россейни Президенти Владимир Путин Москвада Федерал Жыйылыуну аллында кезиулю Посланиясы бла сёлешгенди. Анда ол къыралда бусагъатдагъы болумгъа багъа бергенди эмда келир жылгъа бек магъаналы борчланы белгилегенди.

09.01.2020, 21:13 - Статьи

Россейни бла Тюркню Президентлери Владимир Путин бла Реджеп Тайип Эрдоган  "Турецкий поток" газ ызны къууанчлы халда ачхандыла.

23.12.2019, 20:50 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков,  Правительствобузну юйюнде республикада жашагъан адамланы бир къаууму бла тюбешип, аланы тарыгъыуларына бла тилеклерине тынгылагъанды.

11.12.2019, 20:08 - Статьи

Тюнене Правительствону юйюнде КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Къабарты-Малкъар Республиканы Наркотиклеге къажау комиссиясыны жыйылыуун бардыргъанды.

11.12.2019, 20:08 - Статьи

РФ-ни Конституциясыны кюнюне жоралап, КъМР-ни Парламентинде окъууда, спортда, жамауат жашауда жетишимли  жаш адамлагъа паспортларын бериу ариу тёреге айланнганды.

11.12.2019, 20:07 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россейни Президентинде Стратегиялы айныу эмда миллет проектле жаны бла Советни президиумуну жыйылыууна видеоконференция халда къатышханды. Кенгешни Москвада РФ-ни Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведев бардыргъанды.

Последнее


Бир-бир законлагъа тюрлениуле кийириуню юсюнден баргъанды сёз

КъМР-ни Парламентини жаз сессиясы башланнганды. Аны чеклеринде законла чыгъарыучу баш органны президиумуну биринчи жыйылыуу ётгенди. Аны спикерни орунбасары Жанатайланы Салим бардыргъанды.

«Бизни тинтиулерибиз аслам керексиз затланы тыяргъа болушадыла»

Бюгюнлюкде экологияны сакълаугъа аслам эс бурула башлагъанды. Къыйын табийгъат болумладан къоруулау, аланы болдурмау бла бизни республикада «Бийик тау геофизика институт» федерал къырал бюджет учреждение кюрешеди.

Атанг-ананг сау-саламат болсала, сени жетишимлеринге ала эмда жамауат къууансала, ёхтемленселе – ма олду керти насып

Былтырны ахырында белгили спортчубуз Туменланы Альберт «АСА лигада бек иги тутушуучу» деген атха тийишли кёрюлгени белгили болгъанды.

Юйюрге не жаны бла да болушлукъ этиу эмда демография халны эсленирча игилендириу – къыралыбызны экономика эмда социал жаны бла айнытыуну ышаннгылы тутуругъу

Тюнене Россейни Президенти Владимир Путин Москвада Федерал Жыйылыуну аллында кезиулю Посланиясы бла сёлешгенди. Анда ол къыралда бусагъатдагъы болумгъа багъа бергенди эмда келир жылгъа бек магъаналы борчланы белгилегенди.

Амалны такъалгъа жалгъап кюрешген

Жашауну татлысын-ачысын да кёре, къайсы бирибиз да къадарны юсюнден сагъышланмай къалмайбыз. Аслам затны аны ажайып базманында ёнчелерге да сакъбыз. Шукур къудуретге, жолубузда кёплеге тюбей, аладан игиликге, тёзюмлюлюкге да юйрене-тюшюне келебиз.

«Жашларым таулула болуп ёсгенлерине ыразыма»

Къайсынны ахшы
таныгъанма
Змеевская Любовь Карповнаны юсюнден эшите тургъанма, танышхан а кёп болмай этгенме. Ол мени кеси жокълагъанды. Кабинетиме киргенлей, олсагъат Къайсынны суратына эс бурады.

Шуёхлукъну, къыйматлы бирге ишлеуню юлгюсю

Россейни бла Тюркню Президентлери Владимир Путин бла Реджеп Тайип Эрдоган  "Турецкий поток" газ ызны къууанчлы халда ачхандыла. Ол халкъла аралы магъаналы иш 8 январьда Стамбулда ётгенди.  Анга  Сербияны башчысы Александр Вучич бла Болгарияны премьер-министри Бойко Борисов да къатышхандыла.

Ахыргъа дери жигитлеча сермешгендиле

Суратдагъы жашла эгеч бла къарындашдан туугъанладыла. Сол жанындагъы къарачайлы жаш Чомайланы Чорнаны уланы Супарды, онг жанындагъы уа - Холамханланы Боранны жашы Ахмат. Журтларына жау чапханда, экиси да къазауатха кетгендиле.

«Мен Малкъарсыз чыртда тураллыкъ тюйюлме»

Созайланы Батталны жашы Руслан Къыргъызда школну бошагъандан сора Ачинск шахарда авиация-техника училищеде окъугъанды. Аскерде онтёрт жыл къуллукъ этгенди. Афганистанда болгъанды, биринчи чечен урушну да кёргенди.

Буйрукъла берилгендиле, аланы толтурууну болжаллары да тохташдырылгъандыла

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков,  Правительствобузну юйюнде республикада жашагъан адамланы бир къаууму бла тюбешип, аланы тарыгъыуларына бла тилеклерине тынгылагъанды.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS