23.03.2020, 20:27 - Статьи

КъМР-ни Парламентини Урунуу, социал политика эм саулукъ сакълау комитетини кенгертилген жыйылыуунда «Демография» миллет проектни «Сабий туугъан юйюрлеге ахча болушлукъну юсюнден» республикалы программасы жашауда къалай бардырылгъаны сюзюлгенди.

11.03.2020, 20:25 - Статьи

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков «контроль сагъат» халда КъМР-ни Правительствосуну келечилери бла кенгеш бардыргъанды.

02.03.2020, 19:52 - Статьи

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуунда «правительстволу сагъатны» чеклеринде республикада жолда жюрюуню къоркъуусузлугъун жалчытыу жаны бла къаллай мадарла толтурулгъанлары сюзюлгенди.

28.02.2020, 19:03 - Статьи

Россейни Къоркъуусузлукъ советини секретары Николай Патрушев Владикавказда кенгеш бардыргъанды. Анга Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков да къатышханды.

25.02.2020, 20:01 - Статьи

Ата журтну къоруулаучуну кюнюнде Нальчикде «Махтаулукъну Ёмюрлюк оту» эсгертмени къатында митинг ётгенди.

19.02.2020, 20:02 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Башчысы К.В.Коков  КъМР-ни Терроризмге къажау комиссиясыны жыйылыуун бардыргъанды.

12.02.2020, 20:02 - Статьи

КъМР-де тау-лыжа спортну айнытыу жаны бла республикалы закон къалай толтурулгъанын Парламентни президиуму Элбрус районда Тегенекли элде «правительстволу сагъатны» чеклеринде сюзгенди. Кенгеш тийишли комитетни башламчлыгъы бла бардырылгъанды.

Последнее


Юйюрлеге къаллай социал болушлукъ этилгенини юсюнден баргъанды сёлешиу

КъМР-ни Парламентини Урунуу, социал политика эм саулукъ сакълау комитетини кенгертилген жыйылыуунда «Демография» миллет проектни «Сабий туугъан юйюрлеге ахча болушлукъну юсюнден» республикалы программасы жашауда къалай бардырылгъаны сюзюлгенди.

Къысха кезиуню ичинде регион азатланнганды, совет властьха ышаныулукъ къайтарылгъанды

Къыралны ичинде чайкъалыула

Ахшы тёреле сакъланадыла, дагъыда кюч ала барадыла

Тырныауузда биринчи спорт школ ачылгъанлай окъуна аякъланып башлагъан эди грек-рим  тутушуу. Бюгюнлюкде ол олимпиадалы резервни Байзуллаланы Юсюпню атын жюрютген спорт школу деген даражагъа жетгенди. Элли жылдан артыкъ заманны ичинде ол атларын Россейде бла башха къыраллада айтдыргъан кёп гёжефни  хазырлагъанды.

Сюзюуню магъаналы сорууу – адамланы тюшюрген файдаларын ёсдюрюу, республикада къолайсызлыкъны кетериу

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков «контроль сагъат» халда КъМР-ни Правительствосуну келечилери бла кенгеш бардыргъанды. Анда РФ-ни Президентини Посланиясында  белгиленнген борчланы жашауда бардырыу амалланы, адамланы тюшюрген файдаларын ёсдюрюу, регионда къолайсызлыкъны кетериу жаны бла миллет проектлени чеклеринде ишлени сюзгендиле.

Ол жаудан азатлагъан шахарланы, эллени санап чыгъаргъа да къыйынды

Уллу Ата журт урушха барып, къызыу сермешлеге кирген таулу жашланы араларында шыкъычыла да аз тюйюлдюле. Аладан бири Солтанланы Хажосну жашы Назирди. Ол 1902 жылда туугъанды. Алгъа Мечиланы Кязимни къолунда окъугъанды.

Башхаланы сёкгенле, сыйларын тюшюргенле, тилчиле бу дунияда окъуна жууапха тартыллыкъдыла

Шёндю заман, адамла да тюрленнгендиле. Огъурсуз, къутсуз жумушла асыры  кёпден, бирде,  кесинги тыялмай, ачы сёлеширге, бирлеуленни сёзюн этерге да тюшеди. Алай ол артыкъ уллу гюнях тюйюлдю деп эшитгенме. Ол алаймыды?
Альберт, Тырныаууз ш.
Соруугъа жууапны «Ислам в Евразии» газетни баш редактору, Аль-Азхар университетни бошагъан Аккайланы Хасим хажи береди:

Фахмулу суратчыны чыгъармачылыгъына тюшюне

Бу кюнледе Суратлау искусстволаны А.Л.Ткаченко атлы музейинде КъМР-ни Маданият министерствосуну болушлугъу бла Россейни Художниклерини союзуну келечиси, къыралыбызны эмда тыш къыралланы аслам кёрмючлерине къатышхан Уяналаны Аслангерийни энчи кёрмючю ачылгъанды.

Жоллада къоркъуусузлукъну жалчытыуну жараулу мадарларын табаргъа кёлленип

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуунда «правительстволу сагъатны» чеклеринде республикада жолда жюрюуню къоркъуусузлугъун жалчытыу жаны бла къаллай мадарла толтурулгъанлары сюзюлгенди. Аны юсюнден докладны КъМР-де МВД-ны УГИБДД-сыны башчысыны къуллугъун толтургъан Кучмезланы Дмитрий этгенди. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.

Театргъа тюз ниет бла къулланады, къараучулагъа жарыкълыкъ, зауукълукъ тапдыра

Малкъар театрны жетишимлери бизни не заманда да къууандырадыла. Аланы болдургъанла уа артистлерибиздиле – миллет бетин жюрютген, таныулу адамларыбыз. Аланы къайсы да тийишлиди махтаугъа. Къырал иш хакъ бла къууандырмаса да, биз да, къараучула, аланы артыкъ уллу эркелетмесек да, хар бири да  бизни ёхтемлигибиз болгъанын а билебиз.

Къыйматлы сорууланы тынгылы тинтгендиле

Россейни Къоркъуусузлукъ советини секретары Николай Патрушев Владикавказда кенгеш бардыргъанды. Анга Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков да къатышханды.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS