17.12.2018, 19:51 - Статьи

Къабарты-Малкъар къырал университетни Социал гуманитар институтунда 25-чи декябрьде кюндюз 14:00 сагъатдан ингирде 18:30 сагъатха дери Жангы жылгъа жораланнган  ярмарка бардырыллыкъды. 

17.12.2018, 19:50 - Новости

Таулада кёп жерледе къар жаугъаны сайын аслам жыйылгъанлай турады, ол энишге юзюлюп тюшер къоркъуу да сакъланады. Бизде бюгюнлюкде эсепде аллай 132 тийре барды. Аладан эм къоркъуулугъа Элбрусда «Азау», Чегет» эм «Уллу Гара-Суула» саналадыла. Ала бла бирге районда аллай 35 жер барды.

14.12.2018, 21:08 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Россей Федерацияны Конституциясыны 25-жыллыгъына аталып Кремльде бардырылгъан къууанчлы жыйылыугъа къатышханды.

14.12.2018, 21:07 - Статьи

Тюнене Правительствону юйюнде Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков  республикада  тёрели дин конфессияланы келечилери бла тюбешгенди.

11.12.2018, 15:19 - Статьи

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков республиканы делегациясыны башчылыгъында «Единая Россия» битеуроссей политика партияны ХVIII съездини ишине къатышханды.

10.12.2018, 14:24 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков  Грозныйде бара тургъан «Инвестируй в Кавказ!» деген форумну чеклеринде къуралгъан  «Ачыкъ сёлешиу:Шимал Кавказны инвестиция эмда бизнесни къурарча болуму» деген пленар сессияны ишине къатышханды.

10.12.2018, 14:22 - Статьи

Билдиргенибизча,  Грозныйни бек ариу The Local къонакъ юйюнде  Шимал Кавказны басма органларыны  VI Халкъла аралы форуму болгъанды.

Последнее


«Артыгъыракъ къоратсагъыз да, иги бояу бла боягъыз чачыгъызны»

Тиширыуну ариу чачы бла кёрсек, бек сукъланабыз. Ол адамгъа туугъаны бла берилипми къалады огъесе къарай билгенимиди? Мен ол сорууну бийик билимли специалист, дизайнер-парикмахер  Кючмезланы Мадинагъа бергенме. - Мадина, сен талай жылдан бери ишлеп келесе, кеси усталыгъынгда профессионалса. Тап къыркъгъандан башха, чачны ариулугъун сакъларгъа не амалла бардыла?

Тюшген ахчагъа - ауругъан сабийлеге саугъала

Къабарты-Малкъар къырал университетни Социал гуманитар институтунда 25-чи декябрьде кюндюз 14:00 сагъатдан ингирде 18:30 сагъатха дери Жангы жылгъа жораланнган  ярмарка бардырыллыкъды. 

Таулада хал - дайым контрольдады

Таулада кёп жерледе къар жаугъаны сайын аслам жыйылгъанлай турады, ол энишге юзюлюп тюшер къоркъуу да сакъланады. Бизде бюгюнлюкде эсепде аллай 132 тийре барды. Аладан эм къоркъуулугъа Элбрусда «Азау», Чегет» эм «Уллу Гара-Суула» саналадыла. Ала бла бирге районда аллай 35 жер барды.

Казбек Коков Кремльде РФ-ни Конституциясыны 25-жыллыгъына аталгъан къууанчха къатышханды

Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Россей Федерацияны Конституциясыны 25-жыллыгъына аталып Кремльде бардырылгъан къууанчлы жыйылыугъа къатышханды.

Социал башламчылыкъла жаны бла соруула сюзюлгендиле

Тюнене Правительствону юйюнде Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков  республикада  тёрели дин конфессияланы келечилери бла тюбешгенди.

Бу сейирлик мектепде иги окъумай амал жокъду!

Баш кюн, 17 декабрьде, Нарткъаланы 1-чи номерли гимназиясыны окъуучулары бла устазлары жангы  мекямгъа кёчюп, мындан ары шёндюгю излемлеге келишген кенг, жарыкъ, тийишли оборудование бла жалчытылыннган класслада окъурукъдула. Алгъын а дерсле 1936 жылда къонакъ юйча ишленнген  юйде  бардырылгъандыла.

«Орлёнок» къанатларын кереди

Алгъаракълада Грозный шахарда  Шимал Кавказны басма органларыны  алтынчы форумлары болгъанды. Хар замандача,  республикала кеслерини  мюйюшлерин къурагъандыла, басмада, телевидениеде, радиода жетишимлерин кёргюзтгендиле. Сёзсюз, хар бирини  да кесини бир магъаналы, эс бурурча китаплары, газетлери, журналлары, техника амаллары да бардыла.

Ахырында сабийчикле хорлагъандыла

«Тейри къылычдан бийикге» деген жандауурлукъ фонд 2012 жылда къуралгъанды. Андан бери ол  онкологиядан ауругъан сабийчиклеге болушады. Ол мурат бла бу кюнледе «Гладиатор» спорткомплексде «Больше, чем игра» деген акция къурагъанды. Анга, Къабарты-Малкъарны эстрада жырчыларыны бла спортчуларыны командалары къатышхандыла. Ала, экиге юлешинип, гитче футболдан турнир ётдюргендиле.

Казбек Коков «Единая Россия» партияны съездине къатышханды

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков республиканы делегациясыны башчылыгъында «Единая Россия» битеуроссей политика партияны ХVIII съездини ишине къатышханды. Анда тауусула тургъан жылны эсеплери чыгъарылгъандыла, келир заманнга баш борчла салыннгандыла, партияны айнытыуну жоллары белгиленнгендиле.

Къууанч, ёхтемлик, ариу муратла туудургъан такъыйкъала

Россейни Конституциясыны кюнюню аллында 14 жыллары толгъан жашлагъа бла къызлагъа Парламентде РФ-ни инсаныны  паспортун бериу ариу тёреге айланнганды. Бу жол а законла чыгъарыучу баш органнга окъууда, жамауат ишде, спортда да жетишимле болдургъан 27 жаш адам чакъырылгъанды.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS