25.02.2021, 10:47 - Статьи

Ата журтну къоруулаучуну кюнюнде КъМР-ни Башчысы Казбек Коков аскерчилени хурметине Нальчикде «Кишиликни ёмюрлюк оту» эсгертмеге гюлле салгъанды. 

25.02.2021, 10:46 - Статьи

КъМР-ни Правительствосуну юйюнде Уллу Ата журт урушда кёргюзтген батырлыкълары ючюн къырал саугъалагъа тийишли болуп, алай тюрлю-тюрлю сылтаула бла аланы алмай къалгъан аскерчилени жууукъларына орденлени бла майдалланы  удостоверениялары берилгендиле.

25.02.2021, 10:45 - Статьи

Бахсан районну администрациясында КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Бахсан шахардан эмда Бахсан, Элбрус, Зольск районланы эллеринден Уллу Ата журт урушну фронтларына кетген 40 батырны туудукъларына жигитле урушда тийишли болуп, алай алмай къалгъан къырал саугъаланы удостоверенияларын бергенди.

25.02.2021, 10:43 - Статьи

Росгвардиячыла Уллу Ата журт урушну жигитин басдырыу жумушлагъа къатышхандыла, деп билдиргендиле бизге ведомствону пресс-службасындан.

25.02.2021, 10:41 - Статьи

 КъМР-де COVID-19 жукъгъан аурууну  профилактикасы эм аны жайылыууна къажау оператив штабдан белгили этгенлерича, республикада коронавирусдан 20 703 адам ауругъанды. Бир кюннге ол 74 адамда ачыкъланнганды.  

20.02.2021, 08:28 - Статьи

Россейни Къоркъуусузлукъ Советни Секретары Николай Патрушев Ставропольеде Шимал-Кавказ федерал округда миллет къоркъуусузлукъ соруула жаны бла кенгеш бардыргъанды.  Анга РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечиси Юрий Чайка, Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков, округну субъектлерини

20.02.2021, 08:27 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков видеоконференция амал бла районланы бла шахарланы администрацияларыны таматалары бла «муниципал сагъатны»  бардыргъанды. Анда 2022 жылда Къабарты-Малкъарны 100-жыллыкъ юбилейин белгилеуге хазырланыуну соруулары сюзюлгендиле. 

Последнее


Терен багъалай, Эсгертмеге гюлле салгъандыла

Ата журтну къоруулаучуну кюнюнде КъМР-ни Башчысы Казбек Коков аскерчилени хурметине Нальчикде «Кишиликни ёмюрлюк оту» эсгертмеге гюлле салгъанды. 

«Ата журтубузгъа сюймекликни, антларына кертичиликни юлгюсюча къаллыкъдыла»

КъМР-ни Правительствосуну юйюнде Уллу Ата журт урушда кёргюзтген батырлыкълары ючюн къырал саугъалагъа тийишли болуп, алай тюрлю-тюрлю сылтаула бла аланы алмай къалгъан аскерчилени жууукъларына орденлени бла майдалланы  удостоверениялары берилгендиле. Анга аталгъан къууанчлы жыйылыуну республиканы Башчысы Казбек Коков бардыргъанды.

Къазауатда жигитлик кёргюзтген жашларыбызны орденлери, майдаллары аланы жууукъларына берилгендиле

Бахсан районну администрациясында КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Бахсан шахардан эмда Бахсан, Элбрус, Зольск районланы эллеринден Уллу Ата журт урушну фронтларына кетген 40 батырны туудукъларына жигитле урушда тийишли болуп, алай алмай къалгъан къырал саугъаланы удостоверенияларын бергенди.

Миллет проектлеге бёлюннген ахчаны хайырланыуда бузукълукъланы болдурмазча

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Федерал казначействону КъМР-де Управлениясыны таматасы Шумахо Утижев бла ишчи тюбешиу къурагъанды. Аны чегинде жер-жерли органны 2020 жылда ишини эсеплери эм келлик кезиуге планлары сюзюлгендиле.

Ал жанында – адамланы финансла жаны бла билимлерин ёсдюрюу

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков Россейни Банкыны бёлюмюню - Къабарты-Малкъарда Миллет банкны управляющийи Мурат Керефов бла ишчи халда тюбешгенди.

Батыр 77 жылдан сора туугъан жеринде басдырылгъанды

Росгвардиячыла Уллу Ата журт урушну жигитин басдырыу жумушлагъа къатышхандыла, деп билдиргендиле бизге ведомствону пресс-службасындан.
 Прохладныйни къабырларында Уллу Ата журт урушда жоюлгъан кичи лейтенант Константин Андреевни басдырыу жумушла болгъандыла. Ол 1944 жылда Эстонияны гитлерчиледен эркин этиу сермешлеге Тарту шахарны тийресинде хауа сермешде жоюлгъанды. 

Ахыр эки ыйыкъда госпитальлагъа тюшгенлени саны отуз процентге тюшгенди

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков видеоконференция халда коронавирус инфекцияны профилактикасы эмда аны жайылыууна къажау оператив штабны жыйылыуун бардыргъанды. Регионда бюгюнлюкде санитар-эпидемиология халны эмда медицина махкемелени ишлерини юсюнден Роспотребнадзорну КъМР-де управлениясыны таматасы Жирослан Пагов бла КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов сёлешгендиле.

Солуу кюнледе Абхазия майданда иммунизация арала ишлерикдиле

 КъМР-де COVID-19 жукъгъан аурууну  профилактикасы эм аны жайылыууна къажау оператив штабдан белгили этгенлерича, республикада коронавирусдан 20 703 адам ауругъанды. Бир кюннге ол 74 адамда ачыкъланнганды.  

Ал жанында – миллет проектлени жашаугъа салгъанда право бузукълукъла этиуге къажау мадарла

Россейни Къоркъуусузлукъ Советни Секретары Николай Патрушев Ставропольеде Шимал-Кавказ федерал округда миллет къоркъуусузлукъ соруула жаны бла кенгеш бардыргъанды.  Анга РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечиси Юрий Чайка, Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков, округну субъектлерини таматалары, россей министерстволаны бла ведомстволаны келечилери къатышхандыла.

«Жамауатха тарихле угъай, керти жумушла керекдиле»

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков видеоконференция амал бла районланы бла шахарланы администрацияларыны таматалары бла «муниципал сагъатны»  бардыргъанды. Анда 2022 жылда Къабарты-Малкъарны 100-жыллыкъ юбилейин белгилеуге хазырланыуну соруулары сюзюлгендиле. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS