19.08.2019, 20:42 - Статьи

Тюнене Нальчикде  Мальбахов атлы миллет библиотеканы уллу залында КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков республикада культурада ишлегенле бла тюбешгенди.

19.08.2019, 20:41 - Статьи

Жаш тёлюню ишлери жаны бла федерал агентствону «Россейни маршрутлары» деген проектини  баш борчу - Россей Федерацияда ич туризмни айнытыргъады. Кёп болмай аны бла байламлы биринчи экспедиция бардырылгъанды.

16.08.2019, 19:44 - Статьи

Шимал Кавказны жаш тёлюсюню «Машук-2019» онунчу форумуну биринчи смени бошалгъанды. Ол «Профессионалы РФ» деген темагъа аталгъанды. 

16.08.2019, 19:42 - Статьи

Премьер-министр Мусукланы Алий Къабарты-Малкъарны Правительствосуну кезиулю кенгешин бардыргъанды. Анда министерстволаны бла ведомстволаны ол неда бу ишлени, жумушланы эмда борчланы тамамлау бла байламлы оюмлары сюзюлгенди эмда ала бегимлеча къабыл этилгендиле.

16.08.2019, 19:41 - Статьи

Кёп болмай Къарачай-Черкесде Гум-Башы ауушда, КъЧР-ни  Физкультура эм спорт министерствосу бла  «Кючлю Россей» деген Битеуроссей спорт къымылдау къурап, «Дуния рекордланы фестивали» бардырылгъанды. Анда къарачай халкъны келечилери 10 дуния рекорд тохташдыргъандыла.

16.08.2019, 19:39 - Статьи

Малкъар халкъны айтхылыкъ жашы Социалист Урунууну Жигити 
Аттоланы Салих туугъанлы бу кюнледе 95 жыл болады

 

16.08.2019, 19:38 - Статьи

Кёп къалмай жарым ёмюр бир ишге къуллукъ этген алай  тынч   тюйюлдю, болсада ол сыйлыды. Гергъокъланы Жашкону жашы Исмайыл "Коммунизмге жол", ызы бла уа "Заман" газетде  аллай бир жылны бет жарыкълы ишлеп, солуугъа алай  чыкъгъанды. Андан сора да, бир номерин  къоймай алып, окъуп тургъанды.

Последнее


Культураны болумуну эмда айныууну мадарларыны юсюнден ачыкъ сёлешиу

Тюнене Нальчикде  Мальбахов атлы миллет библиотеканы уллу залында КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков республикада культурада ишлегенле бла тюбешгенди. Ары район администрацияланы маданият бёлюмлерини таматалары, жазыучула, художникле, архитекторла, жырчыла, театрланы артистлери, искусство школлада ишлегенлени къаууму келгендиле.  

Ич туризмни ёсюуюне къайгъыра

Жаш тёлюню ишлери жаны бла федерал агентствону «Россейни маршрутлары» деген проектини  баш борчу - Россей Федерацияда ич туризмни айнытыргъады. Кёп болмай аны бла байламлы биринчи экспедиция бардырылгъанды. Аны магъанасы поход жолланы кёбейтирге, миллетлени араларында байламлыкъланы кючлерге  эм саулай Шимал Кавказны курортларыны атларын айтдырыргъады.

Баш борч - жаш тёлюню бирикдириу, арабызда шуёхлукъну кючлендириу

Билдиргенибизча,  Къабарты-Малкъар къырал университетде «Халкъларыбызны шуёхлукъларыны тамыры – бизни тарыхыбызда» деген   халкъла аралы жай школ  ачылгъанды. Анга Россейни тюрлю-тюрлю регионларындан, бир-бир тыш къыралладан да битеу да 14 команда келгенди.

Ретро, шёндюгюлю автомобильлени, мотоцикллени кёрмючю уллу тамашалыкъ туудургъанды

Нальчикде Абхазия майданда тёрели «Седьмая скорость» деген турист авто-мото фестиваль бардырылгъанды, анга СКФО-ну жер-жерлеринден спортну бу  тюрлюсюн сюйген аслам адам – байкерле, турист организацияланы келечилери, автомобиль спорт бла кюрешгенле эм башхала - къатышхандыла.

«Окъутууда сабийни талпыныуун, оюмларын эмда муратларын тергерге тийишлиди»

Бёзюланы Сахитни жашы Руслан, педагогика илмуланы доктору, профессор, Россейде бийик билим бериуюню сыйлы къуллукъчусу, эки жюзге жууукъ илму ишни автору, Билим бериуню Россей академиясыны «Педагогика» атлы илму-теоретика журналны баш редактору. Ол бу кюнледе Къабарты-Малкъарда болгъаны бла хайырланып,  аны бла ушакъ этгенбиз.

Хар зат да - керекли даражада

Сабийле солугъан, саулукъларын бакъдыргъан «Кавказ» санаторий сау жылны къонакъла алгъанлай турады. Келгенле школда дерследен артха къалмаз ючюн, анда окъуу лицензиялы учреждения да ишлейди. Аны себепли  солуу кезиуню билим алыу бла бирлешдирир онг барды. Балалагъа сынамлы  юйретиучюле, инструкторла, вожатыйле дайым кёз-къулакъ болгъанлай турадыла.

Проектлерин къоруулагъандыла, билимлерин ёсдюргендиле, жангы шуёхла тапхандыла

Шимал Кавказны жаш тёлюсюню «Машук-2019» онунчу форумуну биринчи смени бошалгъанды. Ол «Профессионалы РФ» деген темагъа аталгъанды. 

Бюджетни файдасы ёседи, борчу азаяды

Премьер-министр Мусукланы Алий Къабарты-Малкъарны Правительствосуну кезиулю кенгешин бардыргъанды. Анда министерстволаны бла ведомстволаны ол неда бу ишлени, жумушланы эмда борчланы тамамлау бла байламлы оюмлары сюзюлгенди эмда ала бегимлеча къабыл этилгендиле.

Он рекорд тохташдырылгъанды

Кёп болмай Къарачай-Черкесде Гум-Башы ауушда, КъЧР-ни  Физкультура эм спорт министерствосу бла  «Кючлю Россей» деген Битеуроссей спорт къымылдау къурап, «Дуния рекордланы фестивали» бардырылгъанды. Анда къарачай халкъны келечилери 10 дуния рекорд тохташдыргъандыла.

ЖИГЕРЛИКНИ, таза ниетлиликни, халаллыкъны ДА ЮЛГЮСЮ

Малкъар халкъны айтхылыкъ жашы Социалист Урунууну Жигити 
Аттоланы Салих туугъанлы бу кюнледе 95 жыл болады

 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS