19.08.2020, 20:30 - Статьи

КъМР-ни Башчысы К.В. Коков  Правительствону юйюнде Къабарты-Малкъарны Терроризмге къажау комиссиясыны бла Оператив штабыны жыйылыуларын бирге бардыргъанды. Аны ишине КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы А.Т., КъМР-де баш федерал инспектор Т.М.

17.08.2020, 19:57 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков бу кюнледе республиканы Бахсан эмда Элбрус районларын жокълагъанды. Бек алгъа ол Атажукинода ремонту быйыл майда башланнган машина жол не халда болгъанына къарагъанды.

10.08.2020, 19:55 - Статьи

9 августда Белоруссияда президент айырыула бардырылгъандыла. Ол кюн 20.00 сагъатха   айырыучуланы 84,05 проценти къол кётюргенди. Шёндюгю къырал башчы  Александр Лукашенко жанлы болгъанларын аланы 80,23 проценти билдиргенди.

07.08.2020, 18:28 - Статьи

Бу кюнледе Къабарты-Малкъаргъа РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары – РФ-ни Президентини Узакъ  Восток федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Трутнев келгенди.

30.07.2020, 21:03 - Статьи

Россейни Президенти Владимир Путин видеоконференция халда РФ-ни Правительствосу эм субъектлени таматалары бла кенгеш къурагъанды. Аны темасы  къыралда санитар-эпидемиология болум эм саулукъ сакълау системаны кюз-къыш кезиуге хазырлыгъы болгъанды.

27.07.2020, 20:39 - Статьи

КъМР-ни Башчысы К. В. Коков «Хаймаша» жайлыкъда Правительствону келечилери эмда муниципалитетлени башчылары бла кенгеш бардыргъанды. Анда сёз малчылыкъны айнытыуну, тау жайлыкъланы бютюн файдалы хайырланыуну юслеринден баргъанды.

22.07.2020, 20:11 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Коронавирус жукъгъан аурууну профилактикасы эм жайылыууна контроль этиу жаны бла оператив штабны жыйылыуун видеоконференция амал бла бардыргъанды.

Последнее


Билимни кюнюн къууанч, жарыкъ, тынч халда ётдюрюрге алландырыу

КъМР-ни Башчысы К.В. Коков  Правительствону юйюнде Къабарты-Малкъарны Терроризмге къажау комиссиясыны бла Оператив штабыны жыйылыуларын бирге бардыргъанды. Аны ишине КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы А.Т., КъМР-де баш федерал инспектор Т.М.

Аслам жумуш тындырылгъанды, алай аллыбыздагъы чакъда борчла бютюнда къыйматлы эмда жууаплыдыла

Къабарты-Малкъарны мектеплери 1 сентябрьден окъутуу ишлерин тёрели очный халда башларыкъдыла. Аны юсюнден КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну коллегиясыны жыйылыуунда айтылгъанды. Видеоконференция халда ушакъда ведомствону  жарым жылгъа ишини эсеплери чыгъарылгъандыла.

Кесибизни асыры эркин жюрютюрге ашыгъа болурбузму?..

2020 жыл башланнганда, биз бу тарихледе ариулукъну бла насыпны белгисин кёрген эдик. Алай ол башха зат бла ёмюрде да унутулмазча  болгъанды.

Казбек Коков Бахсан эмда Элбрус районлада халны кёргенди, тамамланырыкъ ишлени терклендирлик мадарланы белгилегенди

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков бу кюнледе республиканы Бахсан эмда Элбрус районларын жокълагъанды. Бек алгъа ол Атажукинода ремонту быйыл майда башланнган машина жол не халда болгъанына къарагъанды. Регионну оноучусу  объектде  «КъМР-ни транспорт системасын айнытыуну» къырал программасында белгиленнген битеу ишле да тындырылгъанларын кёргенди.

Уста оноучу, хунерли къураучу, къайгъырыулу, адепли инсан

Кёзден кетгенле эсде жашайдыла. Олду ызларындан къарагъанланы байлыкълары. Текуланы Камалны жашы Азрет, Къабарты-Малкъарны сыйлы устазы, Россейни билим бериуюню  отличниги, педагогика илмуланы кандидаты, аладан бириди.

Къарындаш къабырлада асыралгъанды

Черек районда Баллиланы тукъумдан Уллу Ата журт урушха кетип, андан сегиз адам къайтмай къалгъанды. Бизни бюгюннгю хапарыбыз а аладан бирини юсюнденди.

Александр Лукашенко ючюн сексен процентден артыкъ айырыучу къол кётюргенди

9 августда Белоруссияда президент айырыула бардырылгъандыла. Ол кюн 20.00 сагъатха   айырыучуланы 84,05 проценти къол кётюргенди. Шёндюгю къырал башчы  Александр Лукашенко жанлы болгъанларын аланы 80,23 проценти билдиргенди.

ТОЙЛА, ТОЙЛА – КЁЛЛЕНДИРГЕН ЭМДА УМУТЛАНДЫРГЪАН КЪУУАНЧЛА …

Жангы юйюрню къуралыуу эки адамгъа, аланы ахлуларына угъай, саулай жамауатха, халкъыбызгъа да бек магъаналы шартды. Ахыр заманда, не тюрлю чырмаулагъа да къарамай, этиледиле таулу тойла. Алай эсе уа, жашау барады, сабийле къошуладыла, миллетибизге къууанч бере, тамблагъы кюнюбюзню бюгюнден иги боллугъуна ийнандыра.

Республиканы айнытыр онгларын толуракъ хайырланыргъа кереклиси чертилип айтылгъанды

Бу кюнледе Къабарты-Малкъаргъа РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары – РФ-ни Президентини Узакъ  Восток федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Трутнев келгенди. Ол КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бла бирге Элбрус курортда болум бла шагъырейленнгенди эмда талай производстволагъа къарагъанды.

Социал объектлени графикге кёре тамамларгъа

Къабарты-Малкъарны Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий алгъаракъда республикада талай социал магъаналы объектлени къурулушу бардырыла тургъан жерледе болгъанды.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS