08.07.2020, 19:16 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков тюнене республиканы муниципал районларыны бла шахар округларыны администрацияларыны башчылары бла видеоконференция халда кенгеш  бардыргъанды.

02.07.2020, 18:31 - Статьи

КъМР-ни Башчысы  Казбек Коков Къабарты-Малкъар Республикада коронавирус жукъгъан ауруудан сакъланыуну мадарларын толтуруу эмда ол къалай жайыла баргъанына контроль этиу жаны бла оператив штабны кезиулю жыйылыуун видеоконференция халда бардыргъанды эмда республикада санитар-эпид

26.05.2020, 20:58 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков видеоконференция амал бла республиканы саулукъ сакълау учрежденияларыны башчылары бла жыйылыу бардыргъанды. Анга Правительствону башчысы Мусукланы Алий, Роспотребнадзорну КъМР-де бёлюмюню таматасы Жирослан Пагов да къатышхандыла.

22.05.2020, 20:55 - Статьи

21 майда РФ-ни Президенти Владимир Путин видеоконференция амал бла Правительствону, федерал органланы келечилери бла кенгеш бардыргъанды. Анда сёз коронавирус жукъгъан ауруу жайылгъан кезиуде билим бериуню болумуну, бу сферада жууукъ кезиуде тамамланыллыкъ жумушланы юслеринден баргъанды.

13.05.2020, 20:18 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков тюнене видеоконференция амал бла районланы бла шахар округланы администрацияларыны башчылары бла «муниципал сагъат» бардыргъанды. Анга Правительствону таматасы Мусукланы Алий да къатышханды.

24.04.2020, 19:18 - Статьи

РФ-ни Президенти Владимир Путин 23 апрельде къыралда бек уллу банкланы оноучулары бла кенгеш бардыргъанды. Анда сёз пандемияны кезиуюнде инсанлагъа бла экономикагъа болушлукъну, къытлыкъгъа къажау жумушлада банкланы жерини юслеринден баргъанды.

13.04.2020, 19:20 - Статьи

Къабарты-Малкъарда  «Эльбрус» ВТРК-ны тийресинде EL3 эм  EL6 эки канат пассажир жол ишлерге проект-смета документация экспертизаны ётгенди, специалистле аны къабыл кёргенлерине эсеп чыгъарылгъанды.

Последнее


Ал жанында – коронавирус бла байламлы хал, миллет проектле эмда жер-жерли бюджетле

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков тюнене республиканы муниципал районларыны бла шахар округларыны администрацияларыны башчылары бла видеоконференция халда кенгеш  бардыргъанды. Анга КъМР-ни премьер-министри  Мусукланы Алий,  аны биринчи орунбасары Мурат Керефов, орунбасары Муаед Кунижев, финансла министр Елена Лисун къатышхандыла.

Халкъына таза кёлю бла къуллукъ этгенди

Акъайланы Хажи-Мырзаны жашы Къасым, театр искусствону юсю бла Москвада ГИТИС-де административ бёлюмде окъуп, бийик билим алып келген биринчи таулу жаш, 1910 жылда Булунгуда туугъанды. Ол белгили кюнден бери жюз бла он жыл озгъанды.

«Битеу чырмауладан ётюп, экономиканы къысха заманны ичинде аягъы юсюне салаллыгъыбызгъа ишексизме»

КъМР-ни Парламентини кезиулю пленар жыйылыуунда республиканы Правительствосу 2019 жылда тамамлагъан ишини эсеплерин белгили этгенди. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды. Анга  РФ-ни Къырал Думасыны депутаты Геккиланы Заур, КъМР-ни прокурору Николай Хабаров да къатышхандыла.

Къаты мадарланы жумушатыргъа энтта онгла ачылгъандыла

КъМР-ни Башчысы  Казбек Коков Къабарты-Малкъар Республикада коронавирус жукъгъан ауруудан сакъланыуну мадарларын толтуруу эмда ол къалай жайыла баргъанына контроль этиу жаны бла оператив штабны кезиулю жыйылыуун видеоконференция халда бардыргъанды эмда республикада санитар-эпидемиология болумну юсюнден билдириулеге тынгылагъанды.

Бир къырал экзамен къоркъуусузлукъну жорукълары толтурулуп бардырыллыкъды

КъМР-ни Парламентини спикери Татьяна Егорова президиумну кезиулю жыйылыуун бардыргъанды. Ол эпидемиология излемле сакъланып къуралгъанды.

Деменгили поэзиясы, шуёхлукъгъа, тюзлюкге кертичилиги бла халкъыбызны ариу къылыкъларын сау дуниягъа танытханды

ХХ ёмюрде дунияны уллу поэтлеринден бири Къулийланы Къайсын бизни байрагъыбызды, байрамыбызды, ёхтемлигибизди. Дуниясын алышса да, ол белгили адамланы угъай да, бар ишчи инсанны – жер сюргенни, мал кютгенни, башха жерде ураннганны  да шуёху болгъанлай къалады. Россей адабиятда аны жан жууукълары кёпдюле.

Биз бир кючлю командабыз, бирлешип, нени да онглаяллыкъбыз

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков видеоконференция амал бла республиканы саулукъ сакълау учрежденияларыны башчылары бла жыйылыу бардыргъанды. Анга Правительствону башчысы Мусукланы Алий, Роспотребнадзорну КъМР-де бёлюмюню таматасы Жирослан Пагов да къатышхандыла.

Ата-бабаладан келген ызны къоймай

Бабугент элде орналгъан экинчи номерли кадет школ-интернатда Уллу Ата журт урушну жигитлерине аталгъан стенд ачылгъанда, анда Чофанланы Майришханнга тюбейме. Ол Огъары Малкъарда Къужонланы Мухамматны къызыды. Бу юйюрню битеу сабийлери да билимли, адепли, низамлы адамладыла,

Ётюрюк айтыула кимге хайырлыдыла?

«Экспертле коронавирус оруслуланы кёбюрек нек къырмагъанын билирге сюедиле» деген ат бла чыкъгъанды информацияны былай къарагъанда эм магъанлы Bloomberg агентствосунда статья.

Вузлада билим алыргъа сюйгенлеге тийишли онгла жарашдырыладыла

21 майда РФ-ни Президенти Владимир Путин видеоконференция амал бла Правительствону, федерал органланы келечилери бла кенгеш бардыргъанды. Анда сёз коронавирус жукъгъан ауруу жайылгъан кезиуде билим бериуню болумуну, бу сферада жууукъ кезиуде тамамланыллыкъ жумушланы юслеринден баргъанды.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS