15.02.2019, 22:25 - Статьи

РФ-ни Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведев «Факторы успеха: идеи, кадры, компетенции» Сочи-2019 Россейли инвестиция форумну пленар жыйылыуунда сёлешгенди. Форумну баш темасы  – «Национальные проекты: от стратегии к действию».

15.02.2019, 22:24 - Статьи

Сочиде 14 февральда Олимпиадалы паркны баш медиаарасында Россейли инвестиция форум  ачылгъанды. Ол РФ-ни Правительствосуну Председатели  Дмитрий Медведевни къатышыуу бла барады. Аны баш темасы - миллет проектлени толтурууду.

14.02.2019, 15:14 - Статьи

1989 жылда 15 февральда эрттенликде 10 сагъатда СССР-ни бла Афганистан Республиканы къырал чеклеринде Амударья черекде кёпюрден совет аскерчиле ётгендиле. Тизгинни бек ахырында генерал-лейтенант Борис Громов келгенди.

14.02.2019, 15:13 - Статьи

Нальчикде Къоз тереклени скверинде Интернационалист аскерчилени хурметине ишленнген эсгертмени къатында митинг бардырылгъанды. Ол совет аскерле Афганистандан чыгъарылгъанлы 30 жыл толгъанына аталгъанды. Алайдан а республиканы районларына бла шахарларына тёрели автопробег башланнганды.

14.02.2019, 15:07 - Статьи

Автопробегге къатышханлагъа Къашхатауда жарыкъ тюбегендиле, деп билдиргендиле Черек районну жер-жерли администрациясыны пресс-службасындан.

14.02.2019, 15:05 - Статьи

Совет аскерле Афганистандан интернационал борчларын толтуруп чыгъарылгъанлы бу кюнледе тамам 30 жыл толады. Бюгюн бизни ушакъ нёгерибиз ол къыралда  Урушну, жер-жерли къаугъаланы ветеранларыны союзуну правленини башчысы, КъМР-ни Парламентини депутаты Тимур Тхагалеговду.

14.02.2019, 14:59 - Статьи

Совет аскерлени Афганистандан чыгъарыуну 30-жыллыгъын, битеу Россейдеча, Къабарты-Малкъарда да магъаналы жамауат политика ишнича белгилерге хазырланадыла.

Последнее


Дмитрий Медведев:Къабарты-Малкъаргъа къошакъ билим бериу системаны айнытыргъа болушлукъ тапдырыллыкъды

РФ-ни Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведев «Факторы успеха: идеи, кадры, компетенции» Сочи-2019 Россейли инвестиция форумну пленар жыйылыуунда сёлешгенди. Форумну баш темасы  – «Национальные проекты: от стратегии к действию».

Бирикген кёрмючде - республиканы агропромышленностуну продукциясы, туризмни бийик даражагъа жетдириуню онглары

Сочиде 14 февральда Олимпиадалы паркны баш медиаарасында Россейли инвестиция форум  ачылгъанды. Ол РФ-ни Правительствосуну Председатели  Дмитрий Медведевни къатышыуу бла барады. Аны баш темасы - миллет проектлени толтурууду.

Сёлешиуню баш темасы - миллет проектлени толтуруу

РФ-ни Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведев Россейли инвестиция форумну кезиуюнде регионланы оноучулары бла тюбешгенди. Анга Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков да къатышханды. Ушакъны кезиуюнде сёз асламысында социал сферада миллет проектлени жашауда бардырыуну амалларыны юсюнден баргъанды.

Саулукъгъа жараулу жангы махкемеле, къошакъ ишчи жерле да къураллыкъдыла

Россейли инвестиция форумда «Экономика къонакъбайлыкъ: бюгюн эм тамбла» деген ат бла панель сессия бардырылгъанды. Аны ишине РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечиси Александр Матовников, КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков, регионланы оноучулары къатышхандыла.

Керти кишиликни, Ата журтха чынтты кертиликни бла сюймекликни юлгюсюн кёргюзтгендиле

Совет аскерле интернационал борчларын толтуруп, Афганистандан чыгъарылгъанлы 30 жыл толгъанын республикада кенг белгилегендиле. Аны чеклеринде Ата журтубузну къоруулаучуларыны эсгертмелерине гюлле салыннгандыла, Къырал концерт залда уа къууанчлы ингир бардырылгъанды.

Маданиятны байыкъландыргъан, халкъланы жууукълашдыргъан эмда шуёхлашдыргъан поэтни сыйлы кёргендиле

   Озгъан орта кюн Нальчикде Къырал концерт залда  КъМР-ни, КъЧР-ни халкъ поэти, республиканы культурасыны сыйлы къуллукъчусу, Кавказны жазыучуларыны клубуну регионла аралы  жамауат организациясыны президенти, кёчюрмечи, Белоруссияны, Грузияны да жазыучуларыны тыш къыраллы келечиси Гуртуланы Солтанбекни  жашы Салихни 80-жыллыгъына аталгъан  къууанчлы ингир болгъанды.

Бет жарыкълы уруннганы ючюн - даражалы орден

Россей Федерацияны Президенти Владимир Путин Къабарты-Малкъарда Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченный ЗУМАКЪУЛЛАНЫ Борисни Шуёхлукъну ордени бла саугъалауну юсюнден Указгъа къол салгъанды.

Мудахлыкъ туудургъан эмда сагъышландыргъан дата

1989 жылда 15 февральда эрттенликде 10 сагъатда СССР-ни бла Афганистан Республиканы къырал чеклеринде Амударья черекде кёпюрден совет аскерчиле ётгендиле. Тизгинни бек ахырында генерал-лейтенант Борис Громов келгенди.

Эсгертмелеге гюлле салыннгандыла

Нальчикде Къоз тереклени скверинде Интернационалист аскерчилени хурметине ишленнген эсгертмени къатында митинг бардырылгъанды. Ол совет аскерле Афганистандан чыгъарылгъанлы 30 жыл толгъанына аталгъанды. Алайдан а республиканы районларына бла шахарларына тёрели автопробег башланнганды.

Ветеранла жаш тёлюге насийхат айтхандыла

Автопробегге къатышханлагъа Къашхатауда жарыкъ тюбегендиле, деп билдиргендиле Черек районну жер-жерли администрациясыны пресс-службасындан.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS