Статьи

Школчуланы кюздеги тёрели солуу кюнлерине энтта бир ыйыкъ къошуллукъду

Казбек Коков Правительствону юйюнде Къабарты-Малкъар Республикада Коронавирус жукъгъан аурууну болдурмазча амалланы тындырыу эм аны жайылыууна контроль этиу оператив штабны кезиулю жыйылыуун бардыргъанды. Видеоконференция халда  республикада шёндюгю санитар-эпидемиология болумгъа эс бурулгъанды, COVID-19 жайылгъан кезиуде медицина организацияланы ишлерине къаралгъанды. 

Экспорт бла кюрешгенлени онгдуруу мадарла

«Россейни экспорт арасы» АО-ну башчысы Вероника Никишина видеоконференция халда бардыргъан кенгешге КъМР-ни экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис да къатышханды, деп билдиргендиле ведомствону пресс-службасындан.

Курорт тийрелерибиз – хауада жолоучулукъ маршрутланы тизмесинде

 Сочини тау-лыжа курортларыны бирини тийресинде «Вертолёт ара» ачылгъанды. Туристле Белл-407 вертолётда Краснодар крайны тийресинде хауада жолоучулукъгъа чыгъаллыкъдыла.  Маршрутланы программасына Сочини миллет паркыны башында, курортну бла Краснодар крайны, Къабарты-Малкъарны эм Адыгея Республиканы белгиленнген жерлерини араларында учуула киредиле. 

Абаданлагъа, кёп сабийли юйюрлеге болушханланы хурметлегендиле

Тюнене «Единая Россияны» КъМР-де регион бёлюмюню толтуруучу комитетинде партияны волонтёр арасыны эм тири 13 келечиси грамота эм эсде къаллыкъ саугъала бла белгиленнгендиле. Бу жаш адамла уа пандемияны кезиуюнде абаданлагъа, саусузлагъа, тюрлю-тюрлю сылтаула бла юйлеринден чыгъалмагъан инсанлагъа аш-суу, дарманла сатып алыргъа болушхандыла, ангылатыу иш бардыргъандыла. 

Межгитлеге келгенде, жорукъланы сакъларгъа

Бу кюнледе КъМР-ни Муслийманларыны дин управлениясында кенгеш бардырылгъанды. Анга республикада баш санитар врач Жирослан Пагов да къатышханды. Ол Роспотребнадзорну  атындан муфтийни, шахарланы бла эллени иймамларын коронавирус аурууну жайылыууна къажау мадарланы тамамлагъанлары, профилактиканы бардыргъанлары ючюн ыразылыгъын билдиргенди. 

Эпидемиология болум контрольдады

Республикада тюнене коронавирус 93 адамгъа жукъгъанды.  КъМР-де коронавирус аурууну профилактикасы эм аны жайылыууна къажау оператив штабдан белгили этгенлерича,  пандемияны аллындан бери COVID-19-дан ауругъанланы саны тогъуз мингден атлагъанды – 9386  пациент. Тийишли багъыудан сора  7142 адам сау болгъандыла (ол санда тюнене – 38 адам).  Бюгюнлюкде медицина болушлукъ 2117 пациентге бериледи.

Жетишимлери бла къууандырадыла

 Прохладна районну Заречное элинде  Ячный Игорь башчылыкъ этген  жюн эм эт берген къумалы  къойла жайгъан  «Племзавод» Степной»  бюгюнлюкде республикада  жетишимли ишлеген биригиуледен бириди. Аны юсюнден  КъМР-ни Эл мюлк  министерствосуну пресс-службасындан билдиредиле.   

Жоллада къоркъуусузлукъну жалчытыу амалланы юсюнден сёлешиннгенди

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков Жолда къоркъуусузлукъну жалчытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды. Видеоконференция халда бардырылгъан кенгешге Россейни Правительствосуну Председателини орунбасары Марат Хуснуллин да къошулгъанды.

Терек бахчачылыкъны эмда урлукъчулукъну айнытыуну ахшы эсеплери

Къабарты-Малкъарны эл мюлк министри Хасан Сижажев Россейде терек бахчачылыкъны айнытыу, питомниклени къурау,  селекцияны, урлукъчулукъну эмда биотехнологияланы айнытыу жаны бла ишчи къауумланы кенгешлерине къатышханды. Эки жыйылыуну да видеоконференция халда РФ-ни эл мюлк министрини биринчи орунбасары Джамбулат Хатуов бу кюнледе бардыргъанды.

Туризмни онгдуруу жаны бла проектлеге – бийик багъа

Республиканы Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Сергей Говоров бу кюнледе «Жангы заманнга кючлю оюмла» деген форумгъа Къабарты-Малкъарны атындан проектлерин жибергенле бла видеоконференция халда тюбешгенди.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи