Статьи

Сюзюуню ёзек арасында – эндиги жылда жол къурулуш, республиканы билим бериу системасын айнытыу

Москвагъа ишчи жолоучулугъуну эсеплерине кёре Казбек Коков КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, КъМР-ни транспорт эм жол мюлк министри Аслан Дышеков, КъМР-ни жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министрни къуллугъун толтургъан Анзор Езаов бла кенгеш бардыргъанды.

Ишлерин къураугъа жангы, бютюн хайырлы мадарла сингдирирге итинип

КъМР-де МВД-ны УГИБДД-сында болгъан жыйылыуда къырал автоинспекция былтыр тамамлагъан жумушланы эсеплери чыгъарылгъандыла эмда быйылгъа борчла салыннгандыла.  Кенгешге ич ишле министр полицияны генерал-майору Василий Павлов да къатышханды. 

Бу ауруугъа къажау дарманны хазна къалмай 1500 дозасы келтирилгенди

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда COVID-19 жукъгъан ауруугъа къажау прививкала юч пунктда - Нальчикде экинчи номерли республикалы больницада  эмда биринчи номерли поликлиникада,  Нарткъалада районла аралы кёп профильли (ММЦ) больницада этиледиле. Эм алгъа бу жумуш бизни республикада сентябрьде сынау халда башланнганды.

Солугъанланы саны тохтамай ёсе барады

Жангы жылгъы байрамланы кезиуюнде «Эльбрус», «Архыз» эм «Ведучи» курортлада 100 минг адам солугъандыла. Ала Москвадан, Санкт-Петербургдан, Ставропольдан, Краснодардан, Кърымдан эм къыралны башха субъектлеринден къонакъладыла, деп билдиргендиле бизге «Шимал Кавказны курортлары» акционер обществодан. Алай бла бу кезиуде туристлени саны 26 процентге кёбейгенди. 

Вакцинаны салдыргъан жерле къуралгъандыла

КъМР-де коронавирусну профилактикасы эм аны жайылыууна къажау оператив штабдан белгили этгенлерича,  пандемияны аллындан бери COVID-19-дан ауругъанланы саны 17 592 болгъанды.  Ол санда тюнене ол 97 инсаннга жукъгъанды. 

Электричка жюрюп башлагъанды

 Къабарты-Малкъарда, Шимал Осетия-Алания  Республикалада эм Ставрополь крайда жашагъанланы тилеклери бла быйыл электропоезд маршрут жангыдан ишлеп башлагъанды,  деп билдиредиле  КъМР-ни Транспорт эмда жол-мюлк министерствосуну пресс-службасындан.    

Сёз жолланы тапландырыуну эмда аллыбыздагъы кезиуге планланы юслеринден баргъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков РФ-де Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды. Аны РФ-ни Правительствосуну башчысыны орунбасары Марат  Хуснуллин бардыргъанды. 

«Следствияда иш бийик профессионаллыкъны, принципликни эм кеси кесин урунуугъа бериуню излейди»

Казбек Коков РФ-ни Следствие комитетини КъМР-де бёлюмюню ишчилерин эм ветеранларын ведомствону къуралыууну 10-жыллыкъ датасы бла алгъышлагъанды. 
«Хурметли Россей Федерацияны Следствие комитетини ишчилери эм ветеранлары! Сизни бу магъаналы кюн бла алгъышлайма – ведомствону къуралгъаныны 10-жыллыгъы бла.

«Жетишимге къошумчулукъ этгенибиз къууандырады!»

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков Instagram страницасында «Камаз-мастер» команданы, аны таматасы Владимир Чагинни Сауд Аравияда ётген «Дакар» эришиуде жарыкъ хорламлары бла алгъышлагъанды. «Къабарты-Малкъар ол жетишимге кесини юлюшюн къошханы къууандырады!»- деп белгилегенди регионну оноучусу.

Этген муратларына жетер ючюн, иги къармашыргъа умутлудула

Жай сессияны чеклеринде КъМР-ни Парламентини президиумуну биринчи жыйылыуу болгъанды. Видеоконференция амал бла депутатла 30-гъа жууукъ сорууну сюзгендиле. 

Страницы

Подписка на RSS - Статьи