Статьи

Дунияда биринчи болуп аламгъа чыкъгъан таурухлу жигитибиз

Юрий Алексеевич Гагарин жаланда 34 жыл жашагъанды, алай кёкге биринчи чыкъгъан, Жер жюзюн туурадан кёрген адамны аты тарыхда ёмюрлеге къалгъанды. Ол аламда 1 сагъат бла 48 минут учханды, алай бу къысха заман аны битеу дунияны, тёлюлени да жигити этгенди.

Кюн шахарда – «Планета 5711-Энеев» лаборатория

12 апрельде Нальчикде сабий чыгъармачылыкъны «Кюн шахар» академиясында «Планета 5711 -Энеев» деген  сабий космос лабораторияны ачылыуу боллукъду. Ол адам космосха биринчи кере учханлы 60 жыл толгъанына аталады.
Бу аламат ишни баш мураты - РАН-ны академиги, космонавтиканы бла космогонияны деменгили илму ишлерини автору Энейланы Тимурну атын  ёмюрлюк этиудю.

«Ю.А. Гагарин» атлы кеме – космосда

Юрий Гагаринни аты  аталгъан  "Союз МС-18" кеме кёкге учурулгъанды. Халкъла аралы космос кемеге российли космонавтла  Олег Новицкийни бла Петр Дубровну эмда америкалы астронавт Марк Ванде Хайны жетдиргенди.
"Союз-2.1а" ракетаны кётюрюп Байконур космодромдан москва заман бла 10 сагъат 45 минутда учханды. Эки кере тёгерек айланыуну схемасы бла ол станциягъа жетгенди.

«Бу айда жамауат бирге жыйылып аууз ачса, аш татыулу, берекетли да болады»

Сыйлы Рамазан ай, ал тергеулеге кёре, быйыл апрельни 13 кюнюне  тюшерикди.  Болсада КъМР-ни Муслийманларыны дин управлениясы, раис-иймамланы жыйылыуун бардырып, айны болумуна къарап, бу сыйлы кюнню энтта шарт тохташдырлыкъдыла, деп ангылатады бизге   Хасания элни иймамы, Абу Ханифа атлы ислам университетни устазы, Сауд Аравияны Медина шахарында ислам вузну бошагъан Мисирланы Тимур хажи. 

Сатыу-алыу озгъан жылланы ёлчемине жетгенди, аллыбыздагъы кезиуге салыннган планны кёрюмдюлерини ёсериклери айтылгъанды

КъМР-ни Парламентини Экономика политика, инновация айнытыу эм предпринимательство жаны бла комитетини кенгертилген жыйылыуунда республикада сатыу-алыу сфераны  болуму сюзюлгенди. Анга законла чыгъарыучу органны башчысыны орунбасары Мурат Карданов, депутатла, министерстволаны бла ведомстволаны келечилери къатышхандыла.   

Бирлик – уллу жетишимлени ышаннгылы тутуругъу

Республиканы Черек эмда Зольск районлары эрттеден бери да къарындашлыкъ байламлыкъла жюрютедиле. Ала бир бирни жокълайдыла, эки миллетни да арасында шуёхлукъну кючлерча жумушланы да бардырадыла. 

Бюджетни борчу азайгъанды

КъМР-ни Финансла министерствосуну былтыргъы ишини эсеплери чыгъарылгъандыла. Аланы сюзюуге  республиканы Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, КъМР-ни Парламентини, толтуруучу власть органларыны, Казначействосуну, налог службасыны,  профсоюзларыны келечилери да къатышхандыла.

Госпиталь жабылып, больница алгъыннгы низамгъа къайтады

КъМР-де   коронавирусну профилактикасы эм аны жайылыууна къажау регион оператив штабдан белгили этгенлерича, республикада вирус жукъгъанланы саны 23 мингден озгъанды.   Тюнене ол 40 инсанда ачыкъланнганды. 

Миллет проектлени толтуруугъа танг юлюш къошады

Къабарты-Малкъарны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министри Алим Бербеков, пресс-конференция бардырып  ведомствону былтыргъы ишини эмда быйылгъа борчларыны юсюнден билдиргенди.

Аты айтылгъан хирург, герниолог, онколог

Бу кюнледе бизни жерлешибиз Байсыланы Ха-жи-Муратны жашы Азамат «За самоотверженную борьбу с коронавирусом» майдал бла саугъаланнганы белгили болгъанды. Аны докторгъа белгили хирург,  РАН-ны академиги, Санкт-Петербургда академик И.Павлов атлы биринчи медицина университетни ректору  Сергей Багненко бергенди. 

Страницы

Подписка на RSS - Статьи