Статьи

Къыралда санитар-эпидемиология болумну эм саулукъ сакълау системаны кюз-къыш кезиуге хазырлыгъыны юсюнден тынгылы сёлешиу

Россейни Президенти Владимир Путин видеоконференция халда РФ-ни Правительствосу эм субъектлени таматалары бла кенгеш къурагъанды. Аны темасы  къыралда санитар-эпидемиология болум эм саулукъ сакълау системаны кюз-къыш кезиуге хазырлыгъы болгъанды. Кенгешге Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков да къатышханды.

Сынаулагъа, шайтанны осал ниетлерине да къарамай, тюзлюкню жолу бла барайыкъ

КъМР-ни муфтийи Хазратали Дзасежевни Къурман байрам бла алгъышлауу:
- Дунияланы Жаратхан Ырахматлыгъа минг шукур, аны файгъамбары Мухаммадха, Аллахны саламы анга болсун, юйюрюне,  сахабаларына, аны ызындан таза жюрек бла баргъанлагъа махтаула беребиз.

Зауукълу солургъа, татыулу ашаргъа ёчбюз, ызыбыздан тизгинни жыяргъа уа нек эсе да эринебиз

Бизни республикада суу къолайлыгъыбыз бла махтаныргъа боллукъбуз. Къабарты-Малкъарны  черек ызлары 5470 километр болуп, 2172 баргъан суудан бла шаудандан къуралады, ол санда 30 гитче эм орта черекледен.  Бек уллулагъа Терк, Малка, Басхан, Черек, Чегем, Урух, Урвань, Нальчик, Лескен саналадыла. Была чыранладан башланып, «тау суула»  деген атны жюрютедиле.

Сёз жайлыкъланы бютюн файдалы хайырланыуну юсюнден баргъанды

КъМР-ни Башчысы К. В. Коков «Хаймаша» жайлыкъда Правительствону келечилери эмда муниципалитетлени башчылары бла кенгеш бардыргъанды. Анда сёз малчылыкъны айнытыуну, тау жайлыкъланы бютюн файдалы хайырланыуну юслеринден баргъанды.

Ара шахарчыланы ток бла ышаннгылы жалчытыргъа не зат чырмайды?

«Россети Шимал Кавказ» компанияны башчысы Виталий Иванов, бу кюнледе Нальчикге келип, шахарны  электрокюч мюлкню  не халда болгъанына къарагъанды эм тийишли оноула этгенди, деп билдиргендиле компанияны пресс-службасындан.

Миллет киноискусствону мурдорун салгъан сайлама инсан

Малкъар халкъны биринчи оператору, биринчи кинорежиссёру, КъМР-ни искусстволарыны сыйлы къуллукъчусу, КъМР-ни, РФ-ни да Кинематографистлерини союзларыны члени Атталаны Мухажирни жашы Анатолий дуниясын алышып, барыбызны да мудах этди.

Карантин бла байламлы чеклени кетериуню ючюнчю кезиую башланады

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Коронавирус жукъгъан аурууну профилактикасы эм жайылыууна контроль этиу жаны бла оператив штабны жыйылыуун видеоконференция амал бла бардыргъанды.

Бир къырал экзаменни мурдорлу кесегини эсеплери къууанырчадыла

Быйыл школланы тауусхан сабийле биз алгъын юйреннген кезиуде бармай сынаулагъа кечирек баргъанлары белгилиди. Озгъан баш кюн а жашла бла къызла кеслери сайлагъан предметледен – биологиядан бла тыш къыраллы тилледен - экзаменлени бергендиле. Алай бла уа алыкъа кёпле кеслерини алгъан балларын билмей эселе да, ЕГЭ-ни мурдорлу кезиую бошалгъаннга саналады.

Бюгюнлюкде республикада эпидемиология болум ышаннгылыды

Коронавирус жукъгъанланы саны алты мингнге жете келеди -  ол 5839 адамгъа  жукъгъанды.  Ахыр кюнледе    ауругъанланы саны иги да азайгъанын айтырчады – 22 июльда  вирус 16 инсаннга жукъгъаны ачыкъланнганды. Тийишли багъыудан сора 5333  пациент сау болгъандыла. Ол санда 22 июльда аны 18 инсаныбыз хорлагъандыла.  

Къыйынларына – бийик багъа

Монополиялагъа къажау федерал службаны Къабарты-Малкъарда Управлениясында, ведомствону отуз жыллыгъына атап, аны специалистлерини къауумун эмда служба бла байламлыкъда ишлеген журналистлени саугъалагъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи