Статьи

Сенатор ишинде республиканы социал сферасын, экономикасын айнытыугъа энчи магъана бергенди

КъМР-ни Парламентини Регламентине тийишлиликде, РФ-ни Федерация Жыйылыууну Федерация Советинде республиканы законла чыгъарыучу органыны келечиси тамамлагъан иши бла  Парламентни жылгъа эки кере шагъырей этерге тийишлиди.  Улбашланы Мухарбий сенатда ишлеген кезиуюнде уа аллай тогъуз отчёт бергенди.

Жылы алгъышлаула, чынтты ыразылыкъ, жарыкъ муратла

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал университетни тюрлю-тюрлю факультетлерин жаланда ахшы белгилеге тауусхан, вузну жашаууна тири къатышып тургъан, къызыл дипломлагъа тийишли болгъан 563 выпускникни саугъалау къууанчлы  халда  бардырылгъанды. Бу жумуш жылдан-жылгъа  огъурлу тёреге айланнганды.

Дипломла алгъандыла, тёртгюл бёрклерин ёрге атхандыла

Къабарты-Малкъар къырал университетни   Стоматология и челюстно-лицевая хирургия институтун  быйыл 132 адам бошагъанды, ючеулен – бек иги белгилеге. Алагъа  дипломлары Сокуровну чыгъармачы мастерскоюнда къууанчлы халда берилгендиле.

Уллу хорламда таулу жашланы тийишли юлюшлери

Быйыл Беларусь немис-фашист ууучлаучуладан азатланнганлы  75-жыллыгъын бегилейди. Республика кёп заманны ичинде унугъуулукъ, зорлукъ, азап сынап тургъанды. 1944 жылда 23 июньда уа «Багратион» операция башланнганды. Ол эки кезиуге бёлюннгенди. Биринчисинде (23 июньдан 4 июльгъа дери) бла экинчисинде (5 июльдан 29 августха дери) бешишер операция бардырылгъандыла.

Илмуну жолунда базыныулу атламла

Бу кюнледе РФ-ни Федерал Жыйылыууну Федерация Советинде жаш тёлю проектлени  «Приоритеты Роста» Битеуроссей конкурсуну очный уруму озгъанды.  Ары эм кёп заявка Къабарты-Малкъардан келгенди – 23 проект. Кёргюзтюлген ишлеге заочный халда багъа бичиуге кёре финалгъа  В.М.

Депутатла келишиулюкню, жамауат тынчлыкъны да жалчытыргъа тийишли юлюш къошхандыла

КъМР-ни Парламентини 5-чи чакъырылыууну ахыргъы жыйылыуунда спикер Татьяна Егорова беш жылны ичинде тамамланнган жумушланы эсеплерин чыгъаргъанды.

Узакъ ёмюрлюлени сыйларын кёргендиле

Кёп болмай Чегем районну администрациясыны башчысы Артур Текушев,  Пенсия фондну муниципалитетде бёлюмюню таматасы Алим Карданов эллени оноучулары бла бирге   Этезланы Баблинаны -112, Кючмезланы Какайны – 110, Куна Варитлованы  - 105 эм Лёля Кибешеваны 102 жыл толгъаны  бла алгъышлагъандыла.

Тюрлениуле хар инсанны да жашауун игилендирирге алланыпдыла

Былтыр 7 майда къыралыбызны Президенти Владимир Путин «Россей Федерацияны 2024 жылгъа дери миллет эмда стратегиялы борчларыны» юсюнден Указгъа къол салгъанды. Анга тийишлиликде сагъынылгъан заманнга онеки сферада болумну игилендириу жаны бла миллет проектле толтурулуп башланнгандыла.

Битимли картоф къууандырады

Жай кезиу – тахта кёгетлени, жемишлени кезиуюдю. Жангы Малкъаргъа жете-жетмез, жол жанында адамла кёп тюрлю затланы ёсдюргенлерин кёрюрге боллукъду. Шёндюледе танг жетген картофну жыйыу барады алайлада. Ниязов Салим да жерни ортакъгъа алып къармашханланы санындады. Анга юйдегилери эмда жууукълары болушадыла, ол санда бабугентчи жаш Чочуйланы Рамазан да.

Юлгюлю юйюрлеге – жюрекден алгъышлаула эмда саугъала

Озгъан байрым кюн Къырал концерт залда Юйюрню,  сюймекликни эмда кертичиликни кюнюне аталып, къууанчлы ингир болгъанды. Аны, хар замандача, КъМР-ни тиширыуларыны союзу  къурагъанды. Байрамгъа республиканы къырал властыны  келечилери, Парламентини  депутатлары, районларыны эмда шахарларыны жер-жерли администрацияларыны башчылары, бирсиле да  келгендиле.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи