Статьи

Казбек Коков Къырал Советни президиумуну жыйылыууна къатышханды

Светлогорскда Владимир Путинни башчылыгъы бла Къырал Советни президиумуну жыйылыуу болгъанды. Анда сёз Россей Федерацияны субъектлерини саулукъ сакълау жаны бла борчларыны юсюнден баргъанды. Жыйылыугъа Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков да къатышханды.

Миллет эсни алгъа элтген поэзиясыны ёчюлмезлик жарыгъында

Тюнене Къабарты-Малкъарны халкъ поэти, Ленинчи саугъаны, СССР-ни, РФ-ни да Къырал саугъаларыны лауреаты Къулийланы Къайсын туугъанлы 102 жыл толгъанды. Тёредеча,  Нальчикде закийни атын жюрютген проспектде байрым кюн аны эсгертмесине гюлле салыу болгъанды.

Кязимни СЁЗЮ САУДУ, КЮЧЛЮДЮ, БИРГЕБИЗГЕДИ

Быйыл республиканы жамауаты малкъар адабиятны поэзия мурдорун салгъан акъылман поэт Мечиланы Кязим туугъанлы 160 жыл болгъанын белгилейди. Аны бла байламлы районлада, элледе эсгериу тюбешиуле, назму окъуула барадыла. Бараз кюнню ингиринде Нальчикде Музыка театрда да «Живое слово мудрого Кязима» деген  жыйылыу болгъанды.

«Антарес» кесича жулдузлагъа жол ачарыкъды

Нальчикде сабий чыгъармачылыкъны "Кюн шахар" академиясында бу кюнледе болгъан кенгешде сёз Къабарты-Малкъарда Илму, окъуу, искусство эмда спорт жаны бла фахмулу сабийлени ачыкълау, аланы айныуларына себеплик этиу бла кюреширик регион араны къурауну юсюнден баргъанды. Битеу да Россей Федерацияда аллай он ара ачыллыкъды.

Монг столла, сюйген жырлары, алгъышлаула – бары да таматалагъа

Жангы Малкъар гитче эл болгъанлыкъгъа, анда жюрек халаллыкълары уллу болгъан адамла жашайдыла. Мында кёп миллетлени келечилери  къууанчда, бушууда да, бир бирлерине билеклик этип, бир юйюрча турадыла. Элни ахшы тёрелери кёпдюле. Уллайгъанланы кюнюн кенг халда белгилеу аладан бириди. Кёп болмай аллай кезиулю байрам элни  Маданият юйюнде ётгенди.

Монг столла, сюйген жырлары, алгъышлаула – бары да таматалагъа

Жангы Малкъар гитче эл болгъанлыкъгъа, анда жюрек халаллыкълары уллу болгъан адамла жашайдыла. Мында кёп миллетлени келечилери  къууанчда, бушууда да, бир бирлерине билеклик этип, бир юйюрча турадыла. Элни ахшы тёрелери кёпдюле. Уллайгъанланы кюнюн кенг халда белгилеу аладан бириди. Кёп болмай аллай кезиулю байрам элни  Маданият юйюнде ётгенди.

Элни бети – адамларында

Тау эллерибизден уруннган ахшы адамларыбызны жашауларыны юсюнден бизге дайым жазып билдире-билдире тургъан окъуучуларыбыздан бири Габоланы Хамитди. Бу жолгъу материалында да ол Тёбен Чегемден бир къауум инсанны сагъыныргъа излегенди. Ол жылыулу  тизгинледе автор кесини  жюрегинде сакъланнган харкюнлюк жашауда тюбеген болумла бла байламлы эсгериулерин айтады.

Къуллукъчуланы файдаларын, ырысхыларын кёргюзтюуню низамы тюрленнгенди

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуунда депутатла 30-дан аслам сорууну сюзгендиле. Аны спикер  Татьяна Егорова бардыргъанды.

Кемчиликлени, жетишимлени юсюнден да - ачыкъ халда

КъМР-ни Курортла эмда туризм министерствосунда бу кюнледе бардырылгъан «тёгерек столда» республикада гастрономия туризмни юсюнден сёлешиннгенди.

ХАЛКЪЫНЫ АТЫН УЗАКЪ КЕНГЛЕДЕ АЙТДЫРГЪАН ЖАН ЖУУУГЪУБУЗ

Башкир  поэт, драматург, Социалист Урунууну Жигити, РСФСР-ни искусстволарыны сыйлы къуллукъчусу, Башкир АССР-ни халкъ поэти, Ленин атлы эм СССР-ни Къырал саугъаларыны лауреаты Мустай Карим  1919 жылда 20 октябрьде Кляшево элде туугъанды. Аны керти аты Мустафа Каримовду, атасы - Саф.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи