Статьи

Республиканы социал сферасыны бла экономикасыны ёсюуюню баш ызларын сюзгендиле

Тюнене Къабарты-Малкъаргъа Россей Федерацияны Шимал Кавказны ишлери жаны бла министри Сергей Чеботарев иш бла келгенди.

Базыныу айныуну, инвестицияланы файдалы хайырлана билиуню туура юлгюлери

Тюнене РФ-ни Кавказны ишлери жаны бла министри Сергей Чеботарев Къабарты-Малкъаргъа ишчи жумуш бла келгенди. Ол КъМР-ни Башчысыны къуллугъун толтургъан Казбек Коков бла производство эм социальный объектледе болгъандыла, республиканы эл мюлк эмда турист онглары бла шагъырейленнгендиле.  

Ленинни ниетлерине сиз къалай къарайсыз?

Владимир Ильич Ленин ёлгенли быйыл 21 январьда 95 жыл, Октябрь революциягъа уа 102 жыл болады.  Анча заманны ичинде къыралны жашауунда, политика мурдорунда, айныуунда кёп тюрлениуле болгъандыла. Шёндюгю халда уа пролетариатны бачамасыны  ниетлери не магъананы тутадыла, алагъа адамларыбызны кёз къарамы къалайды?

Жамауат къуллукъчу, жарыкъландырыучу, къайда да тюзлюкню жакъчысы

Аты тарыхыбызда къалгъан таулуланы бири – жамауат эм саясат къуллукъчу, жарыкъландырыучу, адвокат, офицер, тау бий Шаханланы Абайны жашы Басият (Борис Александрович Шаханов) туугъанлы бу кюнледе тамам 140 жыл толады.

Газетде чыкъгъан суратлагъа къарайма да, сюйген жууукъларымы эсгерип, зикирле айтама

Алгъаракълада редакциягъа Огъары Малкъарда жашагъан огъурлу эгечибиз Мамайланы Раузатдан къагъыт келгенди. Ол анда, «Заманда»  уруннганлагъа ыразылыгъын билдирип, бизни ишчи нёгерибиз, жазыучу Османланы Хыйсагъа энчи ыспас сёзюн айтады.

Ана тилни иги юйренир ючюн тюрлю-тюрлю онгла излейдиле

Арт жарым жылда миллет тиллени школлада факультатив амал бла окъутуугъа кёчюуню  юсюнден кёп айтылады эм анга ыразы болмагъанла къолларындан келгенича кюреш бардырадыла. Эсигизге салайыкъ, былтыр Къырал Думада «Россей Федерацияда билим бериуню юсюнден» федерал законнга бир ненча тюзетиу кийирилгенди.

Жамауатны башламчылыкълары къалай толтурулгъанларын сюзгендиле, аллыбыздагъы кезиуге борчла белгилегендиле

Тюнене Правительствону юйюнде КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ-ни) регион исполкомуну таматасы Евгений Бакаев бла тюбешгенди. Ушакъны кезиуюнде жамауатны алгъын Къабарты-Малкъарны толтуруучу власть органларына билдирилген башламчылыкълары 2018 жылда къалай толтурулгъанларына къаралгъанды.

Ёксюзлеге интернатны бошагъандан сора да болушлукъ тапдырыллыкъды

КъМР-ни Право бузукълукъланы профилактикасы жаны бла ведомствола аралы правительстволу комиссиясыны былтыр бардырылгъан ахыргъы жыйылыуунда ёксюз, къарар адамлары болмагъан сабийлеге интернатны бошагъандан сора къаллай болушлукъ берилгени сюзюлгенди. Аны премьер-министр Мусукланы Алий бардыргъанды.

Этилген жигитликни унутургъа жарарыкъ тюйюлдю

Терк районда Уллу Ата журт урушну кезиуюнде ачы сермешле баргъан Курп бийикликлеге аслам адам чыкъгъанды. Бу иш республиканы немис-фашист аскерледен эркин этиуню 76- жыллыгъына жораланнганды. Анга Къабарты-Малкъар къырал университетни жаш тёлю дружинасыны келечилери да къатышхандыла, деп билдиргендиле вуздан.

Информатиканы устазы

Мечукаланы Абусаламны жашы Ахматны школда устаз болуп ишлерме деп эслеп эсинде да жокъ эди. Гитчелигинден да граждан авиацияда къуллукъ этер мураты болгъанды. Школну бешлеге бошап, ол лётчиклени хазырлагъан училищеге барады. Сынауладан да ётюп, энди алдыла дегенлей, юйден сёлешедиле.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи