Статьи

«Единая Россияны» аллыбыздагъы кезиуде жууаплы жумушларыны юсюнден

«Единая Россияны»  съездинде 2021 жылда РФ-ни Къырал Думасына депутатланы айырыугъа эмда ётген сайлауланы эсеплерине баш магъана берилликди, деп билдиргендиле бизге политика организацияны пресс-службасындан. Дагъыда анда партия институтланы жангыртыуну амаллары да сюзюллюкдюле, деп чертгенди «Единая Россияны» Генеральный советини секретары Андрей Турчак.

Депутатла эсепге салыннгандыла эмда мандатла къоллу болгъандыла

Тюнене Правительствону юйюнде КъМР-ни Айырыу комиссиясыны жыйылыуунда республиканы Парламентини 6-чы чакъырылыууну депутатлары эсепге салынып, алагъа  мандатлары берилгендиле.

Айтхылыкъ жерлешибизни сыйы жулдузлагъа жетеди

Кёнделен элде белгили россей алим, ата журтну космонавтикасыны мурдорун салгъанладан бири,  Ленинчи саугъаны лауреаты, Ленинни, эки кере да Урунууну Къызыл Байрагъыны, Октябрь Революцияны, «Сыйлылыкъны Белгиси» орденлени кавалери  академик Энейланы Тимурну ауушханы бла байламлы аны атын жюрютген школну арбазында бушуулу митинг баргъанды.

Айтхылыкъ жерлешибизни сыйы жулдузлагъа жетеди

Кёнделен элде белгили россей алим, ата журтну космонавтикасыны мурдорун салгъанладан бири,  Ленинчи саугъаны лауреаты, Ленинни, эки кере да Урунууну Къызыл Байрагъыны, Октябрь Революцияны, «Сыйлылыкъны Белгиси» орденлени кавалери  академик Энейланы Тимурну ауушханы бла байламлы аны атын жюрютген школну арбазында бушуулу митинг баргъанды.

«Окъутуу бла бирге студентлерибизни иш бла жалчытыуну къайгъысын кёрюрге тийишлиди»

Быйыл иймам Абу Ханифа атлы Къабарты-Малкъар къырал ислам университетге ненча адам киргенди, аланы къаллай жангылыкъла сакълайдыла эмда къаллай дерслеге юйренирикдиле? Дин жаны бла билим алгъан жашла бла къызла къайда ишлейдиле?  Аны юсюнден вузну ректору Чочайланы Шарафутдин хажи  бла ушакъ бардыргъанбыз.

Жай Олимпиадагъа къатышыргъа умутлуду

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни   педагогика, психология эм физкультура-спорт  бёлюмюню  магистранты Олег Бабгоев Назраньда бардырылгъан эришиуледе беш тюбешиу ётдюрюп, аладан ючюсюнде болжалдан алгъа хорлап, биринчи жерге чыкъгъанды.

Къыйматлы ишлеге хазырланнган эм аланы бардыргъан кезиуледе къоркъуусузлукъну жалчытыу мадарлагъа къаралгъанды

Тюнене К.В. Коков Терроргъа къажау комиссия эм Къабарты-Малкъар Республикада оператив штаб бла кенгеш бардыргъанды. Аны ишине КъМР-де баш федерал инспектор Е.А. Ткачёв, КъМР-ни Парламентини председатели Т.Б.

Сбербанкны терек бахчачылагъа тутхучлулугъу

«Экорос» компания Къабарты-Малкъарда жангы терек бахчала къураргъа умутлуду. Аны проектини багъасы 500 миллион сомгъа жетеди. Ахчаны бир кесегин – 167 миллионну – Сбербанк берликди. Банкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башчысы Хамидби Урусбиев бла компанияны таматасы Асланбек Озроков тийишли келишимге  къол салгъандыла.

Спортчуларыбыз бирча нокаутла бла хорлагъандыла

Къатыш единоборстволаны сюйгенлеге шабат кюн Нальчикде аламат спорт байрам  къуралгъанды. «Гладиаторда» BYE9 турнирде къарыуларын сынаргъа 30-гъа жууукъ жаш адам келгенди. Къабарты-Малкъардан анга  сегизеулен къатышханды. 

Огъурлу муратла бла

Кёп болмай Чебоксары шахарда «Тюрклюлени алтыны» деген IV  битеуроссей  жаш тёлю форум болгъанды. Бу жол анга  къыралны 16  субъектинден 150 адам къатышханды. Къабарты-Малкъардан да - жетеулен. Аланы миллетлени ишлери жаны бла федерал агентство сайлагъанды. 

Страницы

Подписка на RSS - Статьи