Статьи

Акъсакъалгъа - алгъышлаула, ыспас сёзле

Черек районда жыл санлары иги да уллу болгъанланы алгъышлау ахшы тёреге айланнганды. Бу кюнледе анда энтта да бир акъсакъал - Бабугентде жашагъан Улбашланы Науруз - 95-жыллыгъын белгилегенди.

Закон пенсиячыланы къолайлыкъларын кётюрюуге алланыпды

Излегенин эркин тапмагъан пенсиячыланы ахчаларын ёсдюрюуге бурулгъан законну проектин къыралны битеу субъектлери да къабыл кёргендиле. Бу кюнледе уа РФ-ни Къырал Думасыны депутатлары Россейни Правительствосу жарашдыргъан къолайсыз адамлагъа жашау этерге жетерик ахчаны башындан къошакъ болушлукъ этиуню юсюнден законну проектин биринчи окъулууда сюзгендиле.

Бизнесни жашырынлыкъларына тюшюнедиле

«Иш кёллю Россей» жамауат организацияны КъМР-де бёлюмю къурагъан Жаш тёлю-бизнес школда окъуу башланнганлы талай ыйыкъ болады. Шёндю анда предпринимательство бла байламлы тренингле эмда семинарла ётедиле. Бу проект онбир жыл мындан алгъа къуралгъанды. Анга асламысында вузланы студентлери бла выпускниклери къатышадыла, бир-бирледе уа хунерли эмда тири школчула да.

Ёмюрге да эсде къалырча

Быллым буруннгу тау эллерибизден бириди. Бахсан ауузунда бек ариу тийреде орналыпды. Къургъакъ жер. Топурагъында кёп тюрлю кёгет ёседи. Алмасын, шапталын, хобустасын республикадан тышында да таныйдыла.

Къадалып кюрешген кадетле

Х. М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде,  орус эм битеулю тил билиу кафедраны таматасы, илмуланы доктору Башийланы Къонакъбийни къызы Светлананы башламчылыгъы бла биринчи филология класс ишлегенли эки жылдан атлагъанды. Ол биринчи Нальчикни жыйырманчы школунда (Кенже) ачылып, андан бери республикада кенг жайылгъанды.

ЖАШАУУНУ ныхытлы жоллары

Догучаланы Локъманны  жашы Магомет къашхатаучуду. Малкъар халкъны кёчюргенде, 5-чи классха бара эди. Ол, эсгериулерин айта, бир кёлю тола, бир бети жарый, жашауунда тюбеген игилени, кёлкъалды болгъан сагъатларында жапсаргъанланы  сагъынады.

«Манга тау элледен жууукъ эм багъалы дуния башында бир зат да жокъду»

Журналист усталыкъны жаланда сейир адамла бла тюбеширге онг бергени ючюн окъуна сюерге боллукъду. Ма энтта мени насыбым тутду. Биягъы бир аламат адам бла шагъырей болдум. Ол Псков областьда Сюд департаментни управлениясыны таматасыды, юстицияны 1-чи класслы къырал советнигиди.

«Иги тюрлениуле баямдыла, алай тохтап къалыргъа умутлу тюйюлбюз»

Алгъаракълада РФ-ни Президенти Федерал Жыйылыугъа   Посланиясында окъуу система къаллай излемлеге келиширге кереклисини  юсюнден айтхан эди. Аны бла байламлы биз   Элбрус районда бу жаны бла болумну билир ючюн  билим бериу управленияны таматасы Атаккуланы Нюржан бла ушакъ этгенбиз.    

«Эришиуледе манга бек кереклиси къатышыу угъай, хорлауду»

Москвада ЦСКА-ны спорт единоборствола мекямында «Киокушинкай-каратеден федерацияланы содружестволарыны кубогу» деген III Халкъла аралы эришиу  ётгенди. Анга кёп къыралдан 300-ден аслам къыз бла жаш къатышханды. Анда 70 килограммгъа дери ауурлукъ  къауумланы араларында Ностуланы Ислам (64 кг.) жетишимге жетгенди.

Ангылауларын кенгертген жокълау

Элбрус районну школчулары РФ-ни МВД-сыны жер-жерли бёлюмюнде къонакъда болгъандыла. Акция жамауат советни эмда ветеранланы советини келечилерини къатышыуу бла бардырылгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи