Новости

Сёз къырал политиканы жашауда бардырыуну, республикада право системаны амалларын игилендириуню юсюнден баргъанды

Россей Федерацияны юстиция министрини орунбасары Али Алханов бу кюнледе Къабарты-Малкъарда болгъанды. Аны ишчи жолоучулугъу КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бла тюбешиуден башланнганды.

Экономиканы бла социал сфераны айнытыуну жарым жылгъа эсеплери сюзюлгендиле

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Правительствону келечилери бла видеоконференция амал бла кенгеш бардыргъанды. Анда КъМР-ни январь-июнь кезиуде социал-экономикасын айнытыуну ал шартлары сюзюлгендиле, сёз коронавирус жукъгъан ауруу жайылгъан кезиуде экономиканы эм социал сфераны  ышаннгылылыкъларын жалчытыуну мадарларыны юсюнден да баргъанды.

Бир къырал экзамен къоркъуусузлукъну жорукълары толтурулуп бардырыллыкъды

КъМР-ни Парламентини спикери Татьяна Егорова президиумну кезиулю жыйылыуун бардыргъанды. Ол эпидемиология излемле сакъланып къуралгъанды.

ЧЕГЕМНИ ЧУУАКЪ КЁГЮНЮ ТЮБЮНДЕ НАЗМУ БАЙРАМ

2011 жылда Эл-Тюбюнде Къулийланы Къайсынны арбазында «Къайсынны окъуулары»  биринчи кере эшитилгендиле.  Андан бери иги кесек заман ётгенди, ол ариу тюбешиу а тёрели болуп къалгъанды.

Тюзюнлей - прокуратураны оноучуларына

КъМР-ни прокуратурасыны оноучулары бла тюбеп, алагъа законлагъа бузукълукъланы юслеринден айтыргъа онг барды. Къабыл кёрюлген тизмеге тийишлиликде республиканы прокурору Николай Хабаров бла хар баш кюн эрттенликде 9 сагъатдан 18 сагъатха дери тюберге боллукъду. Ол 311 отоуда бардырады приёмну. Соруулары болгъанла бу телефон номерге сёлешигиз: 40-10-44.

Абхазия майданда - аскер техниканы кёрмючю

Тамбладан башлап 30 июньнга дери Нальчикде Абхазия майданда «Армия - 2019» деген Халкъла аралы аскер-техника форум бардырыллыкъды. Ары келгенлеге быллай техника, аскерчилени энчи юс кийимлерини кёп тюрлюлери, Россей Федерацияны къоруулау-промышленность комплексини продукциясы кёргюзтюллюкдюле. 

Элбрусну саугъасы ючюн эриширикдиле

Минги тауда  тау-лыжа  спортдан «Элбрусну саугъасы» деген Битеуроссей кюрешле башланнгандыла. Къыралыбызны 200-ден артыкъ  жыйымдыкъ къаууму слалом эм слалом-гигант эришиулеге къатышырыкъдыла.  Эр кишилени араларында бардырылгъан слалом-гигантдан биринчи стартла тюнене «Гарабаши» станцияда 3900 метр бийикликде   озгъандыла.  Эришиуле 28 июньнга дери боллукъдула. 

Шагъатлыкъ къагъыт - электрон онг бла

Борчлу халда пенсия страхованияны юсюнден шагъатлыкъ къагъыт – СНИЛС – энди электрон амал бла жарашдырыллыкъды. Системагъа жангыдан къошулгъанланы юсюнден шартла мындан арысында жаланда алай сакъланырыкъдыла.  РФ-ни Урунуу эм социал къоруулау министерствосундан билдиргенлерине кёре, алгъыннгы тёрели СНИЛС-лени алышындырыргъа кереклиси жокъду, ала кючлерин тас этмейдиле.

Альбертни тюбешиую апрельге кёчюрюлгенди

Къатыш единоборстволаны  сюйгенле Тюменланы Альбертни Мурат Абдулаев бла тюйюшюн ашыгъып сакълагъандыла. Ол 30 мартда Краснодарда ётерге керек эди. Кёпле алгъадан окъуна билетле да сатып алгъандыла. Алай Альберт кесини инстаграмында билдиргеннге кёре, Абдулаевни санына чып тюшгени бла байламлы аланы тюбешиулери 27 апрельде Москвада бардырыллыкъ турнирге кёчюрюледи.

Университетни диплому суралмагъан, алай танг хакъ берген усталыкъла

Алгъын  заманлада бийик билим – ол бийик даражады деген оюм жюрюгенди. Окъуучуланы бюгюнлюкде да  ЕГЭ-ни тап бермесенг, вузгъа кирлик тюйюлсе деп къоркъутургъа кюрешиучюдюле. Ол а, кертиси бла да, алай магъаналымыды?

Страницы

Подписка на RSS - Новости