Новости

Таулада хал - дайым контрольдады

Таулада кёп жерледе къар жаугъаны сайын аслам жыйылгъанлай турады, ол энишге юзюлюп тюшер къоркъуу да сакъланады. Бизде бюгюнлюкде эсепде аллай 132 тийре барды. Аладан эм къоркъуулугъа Элбрусда «Азау», Чегет» эм «Уллу Гара-Суула» саналадыла. Ала бла бирге районда аллай 35 жер барды.

Казбек Коков КъМР-де МВД-ны коллегиясыны уллу жыйылыууна къатышханды

Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек  Коков КъМР-де МВД-ны коллегиясыны кенг халда бардырылгъан жыйылыууна къатышханды. Анда ведомствону 2018 жылны 9 айында оператив-къуллукъ ишини эсеплери чыгъарылгъандыла.

Тёлеулени – жаланда журтланы жангыртыугъа

Къабарты-Малкъарда кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиу жаны бла регион операторну быйылгъы программасына тийишлиликде шёндюледе Тырныауузда эки юйде жангыртыу ишле бардырыла турадыла. Биринчисинде – Мусука улу атлы орамда орналгъанда – тыш къабыргъаларына ремонт этилликди, башы да алышындырыллыкъды.

Ставропольчула къарачай-малкъар маданият бла шагъырейленнгендиле

Кёп болмай Ставрополь шахарны ара Маданият эм спорт юйюнде миллет культураны «Карачай-малкъар жерлешчилик» деген фестивали болгъанды. Аны чеклеринде концерт, миллет кийимлени, аш-азыкъланы эмда башха затланы кёрмючю ётгенди, деп билдиредиле информагентствола.

Даражалы кёрмючден бет жарыкълы къайтхандыла

Санкт-Петербургда туризм бла байламлы «INWETEX-CIS Travel Market-2018» деген халкъла аралы кёрмюч болгъанды. Анга Россейни 24 региону, 13 тыш къыраллы предприятие эмда организация къатышхандыла. Анда бизни республиканы санатор-курорт онглары да кёргюзтюлгендиле, деп билдиргендиле КъМР-ни Курортла эм туризм министерствосуну пресс-службасындан. 

Къуралыулу эмда хыйсаплы

Тырныауузда В.А. Губанов атлы «Геолог» спорт-саулукъ кючлеу комплексде боксдан  «Россейни жашлыгъы» физкультура-спорт обществону чемпионаты бардырылгъанды. Ол Элбрус районну Элбрус элини башчысы Жаппуланы Муссаны хурметине жораланып къуралгъанды.

Къаллай халда да жунчумазча

Кёп болмай Элбрусда Адыл-Суу тарында   МЧС-ни «Нальчик» излеу-къутхарыу отрядыны къаууму юйрениуле бардыргъандыла, деп билдириледи ведомствону сайтында. Юч кюнню ичинде сегиз адам къаялада къутултуу амалланы, ачыгъаннга биринчи  болушлукъ бериуню эм таудан къоркъуусуз  эндириуню жорукъларын къатлагъандыла.  

Суратлада - уруннган адамны сыфаты, анга хурметлерин кёргюзтюу

КъМР-ни Урунуу эм социал къоруулау министерствосу быйыл   апрельде  Ишлегенни къоруулауну айлыгъыны чеклеринде школчуланы араларында сурат конкурс  бардыргъанды. Ол эки кезиуге юлешиннгенди. Биринчиси муниципал районлада эмда шахар округлада къуралгъанды, экинчиси да  республикалы  даражада баргъанды.

Жерлешибизни назмулары Македонияда басмаланнгандыла

Македония Республикада Скопье шахарда чыкъгъан «АКТ» атлы адабият журналда, аланы тиллерине кёчюрюлюп, бизни жерлешибиз, орус тилде жазгъан назмучу Болатланы Юрусланны поэзия циклы басмаланнганды. Ары кирген акъ сёзлю, къанатлы чыгъармаланы арасында бу назмула бардыла: «Азатланнган поэзия», «Жангы Азияны поэмасы», «Аватар Саи Баба», «Бештауну жаны сюйдюргенди кесин...».

Жылны ичинде кеслерин танытхандыла

Ставрополь крайны Суворовская станицасында къатыш сермешледен «Спорт наркотиклеге къажау» деген ат бла турнир бардырылгъанды. Анга Шимал Кавказны бек кючлю спортчулары къатышхандыла, ол санда тырныауузчу тренер Аслан Губашиевни сохталары да. 

Страницы

Подписка на RSS - Новости