Новости

Шагъатлыкъ къагъыт - электрон онг бла

Борчлу халда пенсия страхованияны юсюнден шагъатлыкъ къагъыт – СНИЛС – энди электрон амал бла жарашдырыллыкъды. Системагъа жангыдан къошулгъанланы юсюнден шартла мындан арысында жаланда алай сакъланырыкъдыла.  РФ-ни Урунуу эм социал къоруулау министерствосундан билдиргенлерине кёре, алгъыннгы тёрели СНИЛС-лени алышындырыргъа кереклиси жокъду, ала кючлерин тас этмейдиле.

Альбертни тюбешиую апрельге кёчюрюлгенди

Къатыш единоборстволаны  сюйгенле Тюменланы Альбертни Мурат Абдулаев бла тюйюшюн ашыгъып сакълагъандыла. Ол 30 мартда Краснодарда ётерге керек эди. Кёпле алгъадан окъуна билетле да сатып алгъандыла. Алай Альберт кесини инстаграмында билдиргеннге кёре, Абдулаевни санына чып тюшгени бла байламлы аланы тюбешиулери 27 апрельде Москвада бардырыллыкъ турнирге кёчюрюледи.

Университетни диплому суралмагъан, алай танг хакъ берген усталыкъла

Алгъын  заманлада бийик билим – ол бийик даражады деген оюм жюрюгенди. Окъуучуланы бюгюнлюкде да  ЕГЭ-ни тап бермесенг, вузгъа кирлик тюйюлсе деп къоркъутургъа кюрешиучюдюле. Ол а, кертиси бла да, алай магъаналымыды?

Автомобиль транспорт бла адамланы жюрютюуге эмда жюк ташыугъа контроль къатыландырыллыкъды

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков КъМР-ни Правительствосу эмда муниципалитетлени таматалары бла  бардыргъан кенгешде сёз пассажир транспортну юсюнден баргъанды.

Франциядан - «кюмюш» эм «доммакъ» бла

Озгъан ыйыкъда Францияда фрирайддан Дунияны кубогуну квалификациялы кезиую ётгенди. Эришиулеге бек кючлю спортчула къатышхандыла, ол санда Къабарты-Малкъардан  белгили райдерле Ёзденланы Идрис бла Салим Нахушев да.

Къыйын жарауланы саугъасы - къара бел бау

Быйыл 26 январьда битеуроссей «Къыш школну» кезиуюнде Россейни Кёкусин-кан карате-додан федерациясыны президенти Михаил Слипенчук бизни жерлешибиз Кантемир Бесланеевге Японияда ишленнген къара бел бауну бергенди. Бу даражагъа жетер ючюн жаш  былтыр 30 июньда битеуроссей «Жай школда»  сынауладан ётгенди.

Таулада хал - дайым контрольдады

Таулада кёп жерледе къар жаугъаны сайын аслам жыйылгъанлай турады, ол энишге юзюлюп тюшер къоркъуу да сакъланады. Бизде бюгюнлюкде эсепде аллай 132 тийре барды. Аладан эм къоркъуулугъа Элбрусда «Азау», Чегет» эм «Уллу Гара-Суула» саналадыла. Ала бла бирге районда аллай 35 жер барды.

Казбек Коков КъМР-де МВД-ны коллегиясыны уллу жыйылыууна къатышханды

Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек  Коков КъМР-де МВД-ны коллегиясыны кенг халда бардырылгъан жыйылыууна къатышханды. Анда ведомствону 2018 жылны 9 айында оператив-къуллукъ ишини эсеплери чыгъарылгъандыла.

Тёлеулени – жаланда журтланы жангыртыугъа

Къабарты-Малкъарда кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиу жаны бла регион операторну быйылгъы программасына тийишлиликде шёндюледе Тырныауузда эки юйде жангыртыу ишле бардырыла турадыла. Биринчисинде – Мусука улу атлы орамда орналгъанда – тыш къабыргъаларына ремонт этилликди, башы да алышындырыллыкъды.

Ставропольчула къарачай-малкъар маданият бла шагъырейленнгендиле

Кёп болмай Ставрополь шахарны ара Маданият эм спорт юйюнде миллет культураны «Карачай-малкъар жерлешчилик» деген фестивали болгъанды. Аны чеклеринде концерт, миллет кийимлени, аш-азыкъланы эмда башха затланы кёрмючю ётгенди, деп билдиредиле информагентствола.

Страницы

Подписка на RSS - Новости