Новости

Фестивальны энчи саугъасы – «Минги-Таугъа»

Озгъан ыйыкъда Чебоксары шахарда миллет энчилиги болгъан регионлу фильмлени халкъла аралы фестивалы ётгенди. Ол къуралып бардырылгъанлы 13 жыл болады. Анга быйыл бизни фахмулу режиссёр жашыбыз Къумукъланы Магомет да къатышханды.

Регионну тийресинде – экология жаны бла таза эл мюлк битимле

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков  республиканы Правительствосуну юйюнде «ЭКО-культура» агропромышленный холдингни  президенти Александр Рудаков бла  эки жанлы тюбешиу къурагъанды. Ала  жабылгъан жерледе ёсдюрюлген экология жаны бла таза эл мюлк культураланы регионну тийресинде чыгъарыу соруулада байламлыкъланы сюзгендиле.

Тарыхны тюрлендирирге кишини къолундан келмезлигини юсюнден бары да къаты айтхандыла

Ставрополь крайны Думасыны башламчылыгъы бла регионланы парламентлерини араларында «Бизни тарыхыбыз. Бизни ёхтемлигибиз. Кавказ ючюн къазауат» деген темагъа форум болгъанды. Ол Кавказ ючюн къазауатда совет аскерлени хорламларына аталгъанды. Ставрополь крайда коронавирус инфекцияны профилактикасы жаны бла къошакъ мадарла кийирилгенлери бла байламлы ол дистанциялы халда бардырылгъанды. 

Ара шахарыбызны айбатландыргъан проектлери ючюн

Кёп болмай  КъМР-ни къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министри Алим Бербеков, Архитекторланы битеудуния  кюнюне жоралап, ишлеринде кеслерин айырмалы кёргюзтгенлени саугъалагъанды.

Сёз къырал политиканы жашауда бардырыуну, республикада право системаны амалларын игилендириуню юсюнден баргъанды

Россей Федерацияны юстиция министрини орунбасары Али Алханов бу кюнледе Къабарты-Малкъарда болгъанды. Аны ишчи жолоучулугъу КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бла тюбешиуден башланнганды.

Экономиканы бла социал сфераны айнытыуну жарым жылгъа эсеплери сюзюлгендиле

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Правительствону келечилери бла видеоконференция амал бла кенгеш бардыргъанды. Анда КъМР-ни январь-июнь кезиуде социал-экономикасын айнытыуну ал шартлары сюзюлгендиле, сёз коронавирус жукъгъан ауруу жайылгъан кезиуде экономиканы эм социал сфераны  ышаннгылылыкъларын жалчытыуну мадарларыны юсюнден да баргъанды.

Бир къырал экзамен къоркъуусузлукъну жорукълары толтурулуп бардырыллыкъды

КъМР-ни Парламентини спикери Татьяна Егорова президиумну кезиулю жыйылыуун бардыргъанды. Ол эпидемиология излемле сакъланып къуралгъанды.

ЧЕГЕМНИ ЧУУАКЪ КЁГЮНЮ ТЮБЮНДЕ НАЗМУ БАЙРАМ

2011 жылда Эл-Тюбюнде Къулийланы Къайсынны арбазында «Къайсынны окъуулары»  биринчи кере эшитилгендиле.  Андан бери иги кесек заман ётгенди, ол ариу тюбешиу а тёрели болуп къалгъанды.

Тюзюнлей - прокуратураны оноучуларына

КъМР-ни прокуратурасыны оноучулары бла тюбеп, алагъа законлагъа бузукълукъланы юслеринден айтыргъа онг барды. Къабыл кёрюлген тизмеге тийишлиликде республиканы прокурору Николай Хабаров бла хар баш кюн эрттенликде 9 сагъатдан 18 сагъатха дери тюберге боллукъду. Ол 311 отоуда бардырады приёмну. Соруулары болгъанла бу телефон номерге сёлешигиз: 40-10-44.

Абхазия майданда - аскер техниканы кёрмючю

Тамбладан башлап 30 июньнга дери Нальчикде Абхазия майданда «Армия - 2019» деген Халкъла аралы аскер-техника форум бардырыллыкъды. Ары келгенлеге быллай техника, аскерчилени энчи юс кийимлерини кёп тюрлюлери, Россей Федерацияны къоруулау-промышленность комплексини продукциясы кёргюзтюллюкдюле. 

Страницы

Подписка на RSS - Новости