Новости

Кёп сакъланнган майдал

Къатыш единоборстволадан республикалы эришиуге Къабарты-Малкъардан, къоншу регионладан да аслам жаш спортчу къатышхандыла. Аланы араларында Элбрус районну олимпиада резервли спорт школунда жарау этгенле да. 
Аладан Шауаланы Хамза бла Гюлюйланы Аслан  усталыкъларын кёргюзтгендиле. 

Гитчелеге - багъыу бассейн

Нальчикде «Жулдузчукъ» санаторийде сабийлеге бассейн ачылгъанды. Ала бла анда энчи педагог кюреширикди, саулукъларына уа врачла кёз-къулакъ болгъанлай турлукъдула, деп билдиредиле КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну пресс-службасындан.

Къауданны кюйдюрген жууапха тартыллыкъды

 Адамла къургъакъ кырдыкны, кир-кипчикни, къауданны кюйдюргенлерини хатасындан республикада от тюшюуле кёбейгендиле. Жаланда бир ыйыкъны ичинде КъМР-ни От тюшюуге къажау къырал службасыны къуллукъчулары аланы ёчюлтюрге 130 кере чакъырылгъандыла. 

Битеу жамауатны къууанч тыпырлы болдургъан хорлам

Футболдан чемпионатны 18-чи кюню Россейде спортну бу тюрлюсюн сюйгенлеге, анга артыкъ уллу эс бурмагъанлагъа да уллу къууанч келтиргенди. Къыралны жангы тарыхында биринчи кере болуп, РФ-ни жыйымдыкъ командасы эришиулени финалыны кесегине чыкъгъанды. Станислав Черчесов башчылыкъ этген футболчула байрым кюн Москвада «Лужники» стадионда бек кючлюлеге саналгъан испанлыла  бла тюбешгенди. 

«Нальчик» къонакъ юйню орунуна жангысы сюелликди

Къабарты-Малкъарны ара  шахарында  белгили «Нальчик» къонакъ юйню къабыргъаларын мугут басып, ол жараусуз болгъанлы талай жыл болады.  Мекямны андан тазаларча уа бир жангы амал керек эди. Алай иги кесек заманны анда бир тюрлю мадар этилмегенинден болум иги да осалына кетгенди.

Кёп фатарлы юйлени жангыртадыла, лифтлени алышындырадыла

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министри Владимир Якушев бу кюнледе бардыргъан видеоконференцияда регионлада кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиу жаны бла болум сюзюлгенди.

Волонтёрла Минги тауну кир-кипчикден тазалагъандыла

Бу кюнледе Минги тауда «Таза Элбрус» деген чакъырыу бла субботник бардырылгъанды. «Анга Къабарты-Малкъарны "Жууукъдагъынга болуш" деген сабий-жаш тёлю волонтёрланы жамауат биригиуню эмда талай башха организацияланы 150 чакълы келечилери къатышхандыла», - деп билдиргенди аны башчысы Алим Сижажев.

Азияны кубогундан – майдалла бла

Къыргъызстанны Чолпон-Ата шахарында дзюдодан Азияны кубогу бардырылгъанды. Анга ол континентни бла Африканы 12 къыралындан 200-ден аслам спортчу къатышханды. 

«Эм къыйматлы къайгъырыуубуз–инсанларыбызны конституция эркинликлерин къоруулау, жамауатны жашау къолайлыгъын кётюрюу»

Пятигорскда Россей Федерацияны Шимал-Кавказ федерал округда жангы полпреди бла шагъырейлениу болгъанды. Анга аталгъан жыйылыугъа Россейни Жигити, ол къуллукъда эки жылны ишлеген Олег Белавенцев, СКФО-ну субъектлерини башчылары, дин биригиулени, право низамны сакълаучу структураланы келечилери да къатышхандыла.

Артур Балкизов Бахсан муниципал районну жер-жерли башчысыны борчун толтурлукъду

Тюнене Бахсан муниципал районну жер-жерли  самоуправление Советини кезиуюнден алгъа бардырылгъан сессиясында   жер-жерли администрацияны башчысыны къуллугъун толтурууну борчу Балкизов Артур Хачимовични боюнуна салыннганды. Ары дери ол Федерал налог  службаны Къабарты-Малкъар Республикада Управлениясыны бёлюмюню таматасы болуп тургъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Новости