Новости

Чыртда бир тыйгъыч къалмазча

Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясыны башчысы Таймураз Ахохов Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ) Къабарты-Малкъарда келечилери бла бирге талай сабий садикледе болумну сюзюуге къатышханды. Ала бла бирге анда мэрни орунбасары Улбашланы Ислам эм администрацияны билим бериу департаментини таматасы Эдуард Бароков да бар эдиле, деп билдиргендиле мэрияны пресс-службасындан.

«Эдельвейсде» сейирди эм къууатлыды

Жайны биринчи кюнлеринден башлап Тырныауузну 6-чы номерли орта школуну мурдорунда «Эдельвейс»  лагерь ишлейди.  Мында   кёп сабийли, къолайсыз юйюрледен жашчыкъла бла къызчыкъла кюндюз турадыла эм саулукъларын да кючлейдиле. Юйретиучюле бла педагогла уа  ала заманларын зауукълу ётдюрюр ючюн къолларындан келгенни аямайдыла.

Буруннгу кезиуледе хауаны халын толу ангыларча

РАН-ны география институтуну гляциологларыны къауумундан къуралгъан экспедиция бу кюнледе Минги тауну кюнчыгъыш жанында чыранлада  тинтиу ишлени башлагъанды. Алимле, бузну тешип,  тюбюне дери жетип, аны бла узунлукълары 240 метр болгъан, ауурлукълары уа юч тоннагъа жетген эки тугулну  чыгъарлыкъдыла. Ызы бла аланы вертолётла бла таудан энишге тюшюрюп, рефрижератор  бла институтха элтирикдиле.

Россейли журналистиканы патриархы, сёзюне табылгъан, намыслы инсан

Биринчи июльда Задин Матанович Маремовха 88 жыл толады. Аны бир кере да юзюлмеген урунуу стажы уа 15 августда 62 жылгъа жетерикди. 

Чам, лакъырда, сюймеклик жырла

Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театр сахна искусствону сюйгенлени  Жантууланы Иссаны  пьесасына кёре «Киеулюк» деген спектакльге чакъырады. 
Оюн 2018 жылны 27 июнюнда Къырал концерт залда (ГКЗ) кёргюзтюлюнюрюкдю.
19:00 сагъатда башланырыкъды.
Соруулары болгъанла бу телефон номерлеге сёлешсинле: 44-22-10; 8-909-490-12-11.

Аты айтылгъан композиторну хурметине

2018 жылны 26 июнюнда Къырал концерт залда  композитор, КъМР-ни искусстволарыны  сыйлы  къуллукъчусу Жеттеланы  Мустафирни жашау эм чыгъармачылыкъ жолуна жораланнган ингир къураллыкъды. 18:30 сагъатда башланырыкъды.
Сорлукълары болгъанла бу телефон номерлеге сёлешсинле: 42-43-13.

 

Таймураз Ахохов – Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясыны таматасы

Тюнене Нальчик шахар округну Жер-жерли самоуправление советини сессиясында  депутатла, конкурс ишлени эсеплерине кёре, Таймураз Ахохов  Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясыны таматасыны къуллугъун толтурлугъун къабыл кёргендиле.

Аминаны хычинлерин битеу къырал кёргенди

Фахмулу, хунерли сабийлени кёрсек, хар бирибиз да къууанмай, ышармай къалмайбыз. Ала кеслерини жыл санларына артыкъ келишмеген, башхача айтханда, къыйын келген жумушланы тамамласала уа сейир окъуна этебиз. Нальчикчи Жылкъыбайланы Амина аллай къызчыкъды. Анга жаланда 4 жыл болады. Алай ол кесини азыкъла жарашдырыуу бла «жулдузду».

Жангы правительствону къаууму къабыл кёрюлгенди

Владимир Путин вице-премьерлени бла министрлени къуллукъларына Дмитрий Медведев кёргюзтген кандидатураланы къабыл кёргенди.  Ала аны юсюнден россейли Президентни Бочаров Ручейде резиденциясында сёлешгендиле. Путин кандидатураланы барысын да  Медведев бла тюнене эрттенликде окъуна сюзгенин айырып айтханды.

Республиканы андан ары айныууну ышаннгылы себеби

Москвада Къабарты-Малкъарны башчылары эмда Россейни бла регионну  Сатыу-алыу-промышленность палаталарыны оноучулары Бирге ишлеуню юсюнден юч жанлы келишимге къол салгъандыла. Документде республиканы экономикасыны баш магъаналы бёлюмюне инвестицияла не къадар кёп салынырча этиуню амалларын жарашдырыуну мадарлары белгиленедиле.

Страницы

Подписка на RSS - Новости