Тынгылы жангыртыллыкъ юйлени саны азайгъанды, ол жумушлагъа къоратыллыкъ ахчаны ёлчеми уа кёбейгенди

Къабарты-Малкъарны Правительствосуну кезиулю кенгешинде талай бегимлени проектлери сюзюлгендиле. Жыйылыуну Правительствону башчысы Мусукланы Алий бардыргъанды, аны ишине министерстволаны, ведомстволаны эм жер-жерли администрацияланы башчылары да къатышхандыла.
Сюзюуде болгъан проектлени арасында асламысы Правительствону алгъыннгы бегимлерине эмда ведомстволаны ишлеринде тюрлениуле сингдириу бла байламлы эдиле. Болсада талай проектлеге энчи къаралгъанды.
Биринчиден, 20,2 миллион сом тургъан мюлкню эмда ол орналгъан 5569 квадратметрлик жер юлюшню (аны кадастр багъасы 14,4 миллион сом болады) къырал иеликден республиканы иелигине хакъсыз бериуню юсюнден айтылгъанды. КъМР-ни жер эм ырысхы бла байламлы халла министри Тимур Ошхунов билдиргенича, ала экиси да Майский шахардадыла, кеслери да Къабарты-Малкъарны Ветеринар медицина арасына берилликдиле.
Анда республиканы Ветеринар медицина эм аш-азыкъ жаны бла къоркъуусузлукъ лабораториясын къурар умут барды. Ол дагъыда Майскийде орналгъан мекямладан бирин республикадан шахарны иелигине бериуню юсюнден айтханды. Багъасы 1,5 миллион сом болгъан 465 квадрат метрлик объектде жер-жерли самоуправление орналлыкъды.
Келир жылда налоглары аланы кадастр багъаларына кёре алай тергеллик объектлени тизмеси жарашдырылгъаныны юсюнден Налог службаны келечиси Бештоков Жыр-Аслан сёлешгенди. Ол билдиргенича, бу тизмеде битеу да 800 чакълы объект барды. Аллындан айтханда, налогну быллай халда сатыу-алыу эмда административ-ишчи арала тёлерге керекдиле. Сагъынылгъан тизмеге къайсы объектле тюшериклерин белгилерча налог службаны юч амалы барды: аланы кеслерине неда башха ведомстволагъа запросла жибериу эмда объект неге хайырланнганын жерине барып тинтиу. Докладчы айтханнга кёре, бу тизмени ала биринчи эки амалгъа кёре жарашдыргъандыла. Алай КъМР-ни Профсоюзларыны биригиуюню таматасы Фатимат Амшокова иш былай барыры бла ыразы болмагъанын ачыкъ айтханды. Аны оюмуна кёре, Нальчикде Ленин атлы проспектде орналгъан мекям ол тизмеге кирмезге керекди, нек дегенде службаны адамлары анда болумну, аны отоулары неге хайырланнганларын да арталлыда билмейдиле. Ол айтханыча, тийишли законлада бу журтну сагъынылгъан тизмеге къошмазча эркинлик берген шартла бардыла, алагъа да эс бурмай жарарыкъ тюйюлдю.
Мусукланы Алийни бу шарт бла байламлы соруууна жууап бере, Жыр-Аслан Бештоков былай айтханды: «Профсоюзла орналгъан мекямны отоулары асламысында офислеча алай хайырланыладыла, ол белгилиди. Аны себепли бу объектни налогну кадастр багъасына кёре тёлерге керек болгъанланы тизмесине къошмазгъа бизде эркинлик жокъду.
Алай дагъыда ол оноугъа ыразы болмагъан бар эсе уа, аны юсюнден Росреестрни тийишли комиссиясына билдирирге керекди. Ала бардыргъан тинтиулени да дурус кёрмеселе уа, сюдге барыргъа тюшерикди». Эки жанына да тынгылагъандан сора Правительствону башчысы налог службаны келечисине ол ведомство кеслерини специалистлерин бу объектге жиберип, иш анда не халда болгъанын жеринде тохташдырсын дегенди.
Башха бегимлени проектлерини санында кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиу Фондха тёлеуле бергенлеге субсидияла бла себеплик этиуню юсюнден айтылгъанды. КъМР-ни урунуу, иш бла жалчытыу эм социальный къоруулау министри Тюбейланы Альберт билдиргенича, быллай болушлукъ быйыл 962 адамгъа берилгенди. Бу айны ахырына дери къыралны бюджетинден жиберилген энтта да 1,205 миллион сом юлешинирикди.
Къурулуш, ЖКХ эмда жол мюлк министр Вячеслав Кунижев регионну 2014-2043 жылланы ичинде кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиу жаны бла тюрлендирген программасыны проектин туура этгенди. Аны сылтауу муниципалитетле, аланы тийрелеринде орналгъан, кеслери да бу программагъа не къошулургъа неда андан кетерилирге тийишли болгъан юйлени жангыртылгъан тизмелерин бергенлери бла эмда министерство быллай ремонт ишлени эм уллу багъасын белгилегени бла байламлыды.
Алай бла жангыртылгъан программада юйлени саны 3,6 процентге азайып, аны бла 2130 болады. Сагъынылгъан жылланы чеклеринде аланы ремонтуна къоратыллыкъ ахчаны ёлчеми уа, 0,5 процентге кёбейип, 10,32 миллиард сомгъа жетгенди.
Министр сюзюуге чыгъаргъан энтта да бир проект муниципалитетледе жер фондланы онгдурурча республиканы бюджетинден жер-жерли бюджетлеге келир жыл субсидияла бла 415,8 миллион сом бериу бла байламлы эди. «Къабарты-Малкъарда сабий эмда гинжи театрланы керекли затла бла, ол санда оборудование бла, жалчытыугъа 2018 жылда къыралны бюджетинден 899 минг сом жиберирге умут барды. Республика да бу ишлени тамамлаугъа кеси жанындан къошакъ халда жюз минг сом бёлюрге керекди», - деп билдиргенди Культура министрни орунбасары Къарчаланы Аминат эм республиканы Правительствосуну бла РФ-ни Культура министерствосуну аны бла байламлы келишимини проектин дурус кёрюрге чакъыргъанды.
Ахыргъы бегимни проекти «Къабарты-Малкъарда билим бериуню айнытыу институт» деген къырал учрежденияны къурау бла байламлы эди. Аны юсюнден Правительствону башчысыны орунбасары – билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министр Нина Емузова билдиргенди.
Ол айтханнга кёре, бу учреждение Тохтаусуз айнытыу ара бла Билим бериуде мониторинг эм статистика араны бирге къошуп къураллыкъды. Жангы организацияны баш борчу бу сферада комплекс халда тинтиуле бардырыу, окъутуу учреждениялагъа методика, консультация эм башха жаны бла себеплик этиу эмда къырал фондланы бла базаланы къурау эм бардырыу боллукъду.
Саулай алып айтханда, кенгешде сюзюуге чыгъарылгъан проектлени барын да дурус кёргендиле.
 

 

Улбашланы Мурат.

Свежие номера газет Заман


25.03.2020
23.03.2020
20.03.2020
18.03.2020