Аналагъа - махтау, баш уруу, тийишли эс буруу

Алгъаракълада Нальчик шахарны тиширыуларыны совети кёп сабийли аналаны, ынналаны да «Айлэнд» кафеге чакъырып, сыйлагъанды эм саугъала да бергенди.
-Энчи фахму барды – ол аналыкъды, -деп башлагъанды сёзюн жамауат организацияны башчысы Лидия Дигешева. Андан сора ол балаланы къадарында анала не магъананы тутханларына бир юлгю келтиргенди. Бир жол алыкъа гитче Томас Эдисон, школдан келип, анасына устазы берген письмону узатады. Ол аны уланына окъуйду: «Сизни жашыгъыз бир да болмагъанча акъыллыды. Бу школ анга асыры азлыкъ этеди, мында аны фахмусун андан ары айнытырча устазла жокъдула. Аллах бла тилейме, кесигиз окъутугъуз».
Анасы ёлюп, иги кесек жыл озгъандан сора дуниягъа аты айтылгъан изобретатель Эдисон бир кюн эрттеден бери тургъан къагъытланы къозгъай келип, ол письмону кёреди. Анда уа былай жазылып эди: «Сизни жашыгъыз акъылдан кемди. Аны башха сабийле бла бирге бу мектепде тутаргъа жарарыкъ тюйюлдю. Ол себепден юйюгюзде кесигиз окъутугъуз».
Эдисон аны окъугъандан сора бир ненча сагъатны жюрексинип жилягъанды. Андан сора дефтерине былай жазгъанды: «Томас Алва Эдисон акъылдан кем сабий эди. Кесини эсли анасыны хайырындан ол айтхылыкъ уста болгъанды».
Лидия Дигешева тиширыуну, ананы эмда юйюрню даражасын кётюрюу жаны бла совет не ишле тамамлагъанын, бу да аладан бири болгъанын айтханды. «Аны бла тохтап къалыргъа деп турмайбыз, жылны аягъына дери дагъыда бир ненча жумуш тамамлар муратыбыз барды», -дегенди.
Байрам а «Сау бол, анам!» деген жыр бла башланнганды. Аны Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институтуну студенти жырлагъанды. Андан сора да, бу окъуу юйден бир къауум жаш, устазлары,ол санда КъМР-ни сыйлы артисткасы Ирина Даурова да, ариу жырлары бла байрамгъа къууат бергендиле.
Къууанчлы ингирге КъМР-ни Башчысыны экономика вопросла жаны бла кенгешчиси Уяналаны Аминат да келген эди. Ол республиканы оноучулары тиширыулагъа, аналагъа дайым эс буруп тургъанларын, къайгъыргъанларын да чертип айтханды. КъМР-ни Башчысы Юрий Коков кёп болмай онжети ананы «Материнская слава» орден бла саугъалагъанын, Сруковланы уллу юйюрлери уа «ГАЗель» къоллу да болгъанын эсге салгъанды.
-Мен кесим да кёп сабийли юйюрде ёсгенме, ананы къыйыны чексиз уллу болгъанын да билеме. Ата-аналарыбыз сау къадарда, биз балалабыз. Алагъа кёп жылланы къууанып турурча Уллу Аллах насып берсин, къартлыкълары да ырахатлы болсун!,- дегенди Уяналаны Аминат.
Андан сора ол республиканы Башчысыны атындан Римма Эльдаровагъа кёп жылланы жамауат ишге тири къатышып тургъаны ючюн Ыспас къагъыт бергенди.
КъМР-ни Тиширыуларыны союзуну председатели, Нальчикде 1-чи номерли поликлиниканы таматасы Аулият Каскулова, арт жыллада сабий тапханлагъа жангы онгла къуралгъанларын айтып, алай а эртте заманлада бир тюрлю болушлукълары болмагъанда да, тиширыула кеслерини аналыкъ борчларын бет жарыкълы тамамлагъанларын чертгенди.
Россейни сыйлы тренери Римма Кумыкова уа кесини ишини юсюнден айтханды. Ол орамлада киши къарамай айланнган къаллай бир сабийни спорт бла кюреширге кёллендиргенди, аланы санап саны жокъду. Кёпле анга «мама Римма» дейдиле.
Нальчикде 5-чи номерли сабий садны директору Лидия Азикова уа кесини анасыны юсюнден айтханды. «Манга беш жыл бола эди ол экинчи эрге баргъанда. Ёге атамы да - эки сабийи. Ма анабызны эслилигини, халаллыгъыны хайырындан барыбыз да туугъан эгечледен бла къарындашладан эсе жууукъбуз»,-дегенди.
Тиширыула- анала ол ингирде солугъандыла, тепсегендиле, бир бирлери бла ушакъ этип, зауукълукъ да тапхандыла.

 

 

Холаланы Марзият.

Свежие номера газет Заман


25.03.2020
23.03.2020
20.03.2020
18.03.2020