Хычыуун эсгериуле, тансыкъларын алыу, той-оюн

Школ жылла!.. Къалай терк озадыла ала, кёзню жумуп ачхынчы. Мектепге кирген биринчи такъыйкъаларынг, биринчи устазынг, анга келтирген гюл къысымынгы  ариу ийиси, биргенге окъугъанла… Жарыкъ, кюн таякъла жарытхан класслада уа бизни  биринчи къууанчларыбыз, жарсыуларыбыз, дерслерибиз, сюймеклигибиз.
Ол кезиуледе алыннган суратла уа акъылыбызны алгъын заманлагъа, насыплы жыллагъа къайтарадыла. Алагъа къарай,  эсибизге тюйрелип къалгъан «Школа, школа, я скучаю» деген жырдан тизгинлени  къатлап айтырыгъынг келеди.
Аллай эсгериу сезимле жюреклерин бийлеп, къыркъ жыл мындан алгъа Лашкутаны орта билим берген школун тауусханла жыйылыргъа таукелленнгендиле. Алай бла бу кюнледе «Марал» ресторанда выпускниклени тюбешиую къуралгъанды. Анда сезилген жюрек жылыулукъ, жарыкълыкъ, къууатлылыгъ а кимни да кёлюне жетерча эди.
Заман  ашыгъышлыды, хар зат анга кёре тюрленеди, хар кимни – кесини къадары, жашауу, сюймеклиги, шуёхлары. Алай бир зат а ёмюрледен бери тюрленмейди – тёлюден тёлюге ётюп келген школ тёреле, адетле.  Мектеп къачан да сабийликни  айрыкамычады.
Лашкутаны школун  бир талай жыл мындан алгъа бошагъан жашланы бла къызланы  бюгюнлюкде хар бирини кесини жолу, иши, юйюрю барды, кими элде, кими шахарда ырахат жашайдыла. Аланы араларында докторла, устазла, бизнесменле эм башхала бардыла. Ол ариу жулдузлу ингирде уа эрттеден бери бир бирни кёрюрге излеп тургъан жан жууукълукъну тас этмеген адамла тюбешгендиле.
Аланы араларында жылыулукъ, хурмет, сый-намыс жыйылыуну ариу халда озарыгъына себеплик этгендиле. Алай болмай да не амал – он жылны бир классда, бир партала артында олтургъанла жолукъсала.  Малкъарлыла къабартыча, къабартылыла малкъарча сёлешгенлери, алгъышланы эки тилде айтылгъанлары  уа мында керти да интернационалны, шуёхлукъну, бирликни  байрамы къуралгъанын кёргюзтгенди.
Ол ахшы тёреле лашкутачылагъа тамата тёлюден жетгендиле. Аланы ата-бабалары не заманда да  бирге дауурсуз, уруш-тюйюшсюз, мамыр къоншулукъда  жашап келгендиле. Абаданланы сабийлери, туудукълары да бюгюнлюкде ёмюрледен бери къурала келген аламат адетлени бузмазгъа кюрешедиле. Ол а, не жаны бла алып къарасанг да, уллу насыпды.
Жыйылгъанла огъурлу директорларын, сюйген устазларын, биргелерине окъугъан тенглерин  ахшы сёзле бла эсгергендиле.  1977 жылда, жарым ёмюр чакълы бир заман мындан алгъа, мектепни тауусуп уллу жолгъа атланнганла бюгюнлюкде да жарыкъ кёллюдюле.  Анга шагъатлыкъны ингирде бардырылгъан  уллу той-оюн да этгенди.  
Барысындан да аламаты уа, дейдиле ала кеслери, бизни бир бирибиз бла  тюбеширге, ушакълашыргъа, хапарлашыргъа онгубуз болгъаныды. Ол сагъатла, жыйылгъанланы барысыны да жюреклеринде къууанчлы, ариу сезимле туудуруп,  унутулмазлыкъ жарыкъ халда озгъандыла. Аллай кюнлери кёп болсун!

 

 

Жангуразланы Нажабат.

Свежие номера газет Заман


25.03.2020
23.03.2020
20.03.2020
18.03.2020