Къабарты-Малкъарда гитче эмда орталыкъ бизнесни айнытыргъа, анга себеплик этерге да тынгылы право мурдор барды

Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков  Грозныйде бара тургъан «Инвестируй в Кавказ!» деген форумну чеклеринде къуралгъан  «Ачыкъ сёлешиу:Шимал Кавказны инвестиция эмда бизнесни къурарча болуму» деген пленар сессияны ишине къатышханды. Жыйылыуда РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечиси Александр Матовников, РФ-ни Шимал Кавказны ишлери жаны  бла министри Сергей Чеботарев, округну регионларыны эмда федерал ведомстволаны башчылары да болгъандыла.
Биринчи кюн Шимал-Кавказ федерал округда инвестицияла салынырча эмда бизнесни къурарча онглары сюзюлгендиле, халкъла аралы эмда регионла аралы бирге ишлеуню амалларына къаралгъанды. Анда сёлеше, Казбек Коков республикада агропромышленность комплексни бла туризм-рекреация сфераны айнытыугъа энчи эс бурулгъанын чертип айтханды. Къабарты-Малкъарда гитче эмда орталыкъ бизнесни къураргъа, анга себеплик этерге да тынгылы право мурдор къуралгъанын да эсгертгенди.
  Жыйылыуда властьны федерал, регион органлары, айныуну амалларын излеу бла кюрешген институтла, финанс структурала бла бизнесменле  Шимал Кавказны регионларына къырал болушлукъ къалай берилгенине,  ол къалай хайырланнганына эмда аны кёбейтиуню онгларына къарагъандыла.  Андан сора да, СКФО-ну  регионлары гитче эмда орталыкъ предпринимательство, халкъла аралы кооперация бла экспорт жаны бла миллет проектлени толтурууда не юлюш къошханларыны юсюнден да баргъанды сёз.

 

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман


11.06.2019
10.06.2019
07.06.2019
06.06.2019