Казбек Коков «Единая Россия» партияны съездине къатышханды

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков республиканы делегациясыны башчылыгъында «Единая Россия» битеуроссей политика партияны ХVIII съездини ишине къатышханды. Анда тауусула тургъан жылны эсеплери чыгъарылгъандыла, келир заманнга баш борчла салыннгандыла, партияны айнытыуну жоллары белгиленнгендиле.
Съездни пленар жыйылыуунда анга къатышханланы Россейни Президенти Владимир Путин алгъышлагъанды. Кесини сёзюнде ол  партия адамларыбызны къолайлыкълары, ырахатлыкълары, къыралны жалынчакъсызлыгъын кючлендириу, экономиканы айнытыу, бюгюнлюкде  артыкъда магъаналыгъа саналгъан деменгили борчланы жетишимли тамамлау ючюн жууаплы болгъанын чертип айтханды.
Регионла бла ишлеуге къырал башчы энчи эс бургъанды.
-«Единая Россиягъа» регионлада, муниципалитетледе окъуна тутхучлулукъ этилмей, ол ишин жетишимли не хазна  бардыралсын. Биз анга тюшюнюрге эмда бир команда болуп ишлерге керекбиз, нек дегенде муратларыбыз, борчларыбыз да бирдиле бизни,-дегенди Президент.
Партияны бек магъаналы ишлеринден бири, Владимир Путин оюм этгенден, адамлагъа жууукъ болууду. «Аланы алларына барыргъа, алагъа ачыкъ болургъа, юлгю кёргюзтюрге, ол неда башха оноу нек этилгенин, ол бюгюнлюкде бизни къыралгъа не ючюн керек болгъанын ангылатыргъа керекди»,- деп чертгенди къырал оноучу.
Партияны башчысы, РФ-ни Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведев а политика чакъырыуланы,  ишлеу амалланы, ишни магъанасын да тюрлендирирге керек болгъанын эсгертгенди. Ол акъыл этгенден, партия жаланда тюрлене билгени ючюн  жетишимли болгъанды. Ол шарт  а не организацияны да магъаналы ышаныды.
Пленар жыйылыуну эсеплерине кёре «Единая Россияны» Уставына тюзетиуле эмда къошакъла кийирирге, аны башчылыкъ этген эмда ара органларыны къауумларын жангыртыргъа деп оноула этилгендиле.

КъМР-органларыны къауумларын жангыртыргъа деп оноула этилгендиле.

 

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман


11.06.2019
10.06.2019
07.06.2019
06.06.2019