Социал башламчылыкъла жаны бла соруула сюзюлгендиле

Тюнене Правительствону юйюнде Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков  республикада  тёрели дин конфессияланы келечилери бла тюбешгенди. Жыйылыугъа КъМР-де баш федерал инспектор Евгений Ткачёв, КъМР-де ДУМ-ну председатели Хазратали Дзасежев, Пятигорск эм Черкесск епархияланы Нальчик округда благочинныйи Валентин Бобылев, СКФО-да тамата раввин Леви Шабаев къатышхандыла.
Ачыкъ ушакъ халда социал магъаналы башламчылыкълагъа къаралгъанды, жаш тёлюню бирикдириуге, тюз юйретиуге, бир бирни ангылаугъа, огъурлу къоншулукъ тёрелени айнытыугъа, акъылбалыкъ болмагъанланы араларында радикал ниетлени жайылыуларын тыйыугъа аталгъан жарыкъландырыу эм миллет-маданият проектлени жашауда бардырыу вопросла сюзюлгендиле. Энчи профилактика ишге эм жарыкъландырыу жумушлагъа уллу эс бурулургъа тийишлиси чертилгенди, ол санда Интернет сетьде эм СМИ-леде.
Дин келечиле тапдыргъан билекликлери ючюн КъМР-ни оноучуларына ыразылыкъларын билдиргендиле, республикада гражданланы жашауларын игилендирирча социал-экономика борчланы тамамлауда, жамауатны бирикдириуде, жамауат-политика тохташыулукъну кючлеуде, регионда конфессияла аралы келишиулюкню жалчытыуда мыдан арысында да власть органла бла биригип кюрешириклерин белгилегендиле.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман


11.06.2019
10.06.2019
07.06.2019
06.06.2019