Казбек Коков Кремльде РФ-ни Конституциясыны 25-жыллыгъына аталгъан къууанчха къатышханды

Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Россей Федерацияны Конституциясыны 25-жыллыгъына аталып Кремльде бардырылгъан къууанчлы жыйылыугъа къатышханды. Ары Правительствону, Федерация Советни бла Къырал Думаны, толтуруучу эмда сюд властьны федерал эмда регион органларыны, дин конфессияланы, жамауат биригиулени, илму эмда билим бериу организацияланы келечилери да чакъырылгъан эдиле.
Аланы алгъышлай, Россейни Президенти Владимир Путин  Конституцияны бла аны статьяларын Россейни право системасыны ёзегине, аны бла бирге уа аны айныууну мурдоруна санагъанды. Халкъны эркин сайлауу, деп чертгенди къырал башчы, Конституция законлу болгъанына шагъатлыкъ этеди.
Жангы Конституция уа, дегенди ол, башчылыкъгъа алыннган документча, 90-чы жыллада халкъны бир бирге къажау сюелиуден, политика къаугъаладан, айырыллыкъдан сакълагъанды,  Россейни къыраллыгъын бла жалынчакъсызлыгъын кючлендиргенди.
-Башха ызгъа чорт бурулургъа тюшген ол къыйын жыллада къыралыбыз алгъыннгы хазналарын, ата-бабаларыбыз сыйлы кёрген,багъалагъан затланы сансыз этип  къоймагъанды. Ма ала салгъан мурдорда  кюч ала баргъанды эмда барады деменнгили, жалынчакъсыз, демократиялы къыралыбыз – бек уллу хазнагъа адам кеси, аны праволары бла эркинликлери саналгъан, миллетлени араларында келишиулюк,  мамырлыкъ тохташа баргъан къырал, -дегенди Владимир Путин.
Конституцияны проекти халкъны сюзюуюне берилирни аллында аны хазырлаугъа регионланы, политика партияланы, жамауат къымылдауланы да келечилери чакъырылгъан эдиле.
-Биз жалынчакъсыз тыш политиканы бардырабыз, бюгюнлюкде чыгъа тургъан къаугъаланы тохтатыуну амалларын Конституциябызны бек магъаналы жорукъларына бла муратларына таянып излейбиз. Алай бла бюгюнлюкде ма ала къуру бизге угъай, битеу дуниягъа да, келир заман ючюн да бек керек болгъанларына  толусунлай сезебиз,- деп чертгенди Президент.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман


11.06.2019
10.06.2019
07.06.2019
06.06.2019