Тюшген ахчагъа - ауругъан сабийлеге саугъала

Къабарты-Малкъар къырал университетни Социал гуманитар институтунда 25-чи декябрьде кюндюз 14:00 сагъатдан ингирде 18:30 сагъатха дери Жангы жылгъа жораланнган  ярмарка бардырыллыкъды. 
Анда жыйылгъан ахчагъа къолайсыз юйюрледен къыйын ауругъан сабийлеге саугъала аллыкъдыла. Былтыр аллай акцияны кезиуюнде  жюз минг сом тюшгенди. Аны саулукъларына тыш къарылда бакъдырыргъа деп эки ёксюзге   бергендиле. 
Ярмаркада кёбюсюнде эски-бусху сатыллыкъды.  Бусагъатда окъуна китаплары, гинжилери, сувенирлери иги халда сакъланнганла, аланы, башха затланы да  келтирирге боллукъдула. Аланы бары да учуз багъа бла берилликди. 
Мында  «Арт-галерея» кёрмюч да ачыллыкъды.  Анда сабийле, къоллары бла ишлеген затладан сора да, багъалы сувенирле эм суратла сатыллыкъдыла.  Сабийле кечинирча  кибер-спортдан бла стол оюнладан майданла ишлерикдиле. Лотерея алгъанла уа элли саугъадан бирин къытмай къаллыкъ тюйюлдюле. Дорхда уа китапла сатыллыкъдыла. Къар Аппагъа письмо жазып ашырыргъа да  болушурукъдула.  Ахырында уа акциягъа къатышханла  кёкге фонарикле жиберликдиле.  
Ярмарканы Жаш тёлюню ишлери жаны бла федерал агентство, «Къабарты-Малкъарны профсоюз организацияларыны биригиую» союзну болушлугъу бла  КъМКъУ-ну студентлери бла аспирантлары къурагъандыла. 
Эсге салайыкъ! Аберилерин берирге сюйгенле  20 декябрьге дери КъМКъУ-ну Педагогика колледжине 306-чы кабинетге келтирирге боллукъдула. Соруулары  болгъанла бу телефон номерге сёлешсинле:  8-928-702-18-56 (Таумырзаланы Фатимат). 

 

Магометланы Сулейман.

Свежие номера газет Заман


11.06.2019
10.06.2019
07.06.2019
06.06.2019