«Артыгъыракъ къоратсагъыз да, иги бояу бла боягъыз чачыгъызны»

Тиширыуну ариу чачы бла кёрсек, бек сукъланабыз. Ол адамгъа туугъаны бла берилипми къалады огъесе къарай билгенимиди? Мен ол сорууну бийик билимли специалист, дизайнер-парикмахер  Кючмезланы Мадинагъа бергенме. - Мадина, сен талай жылдан бери ишлеп келесе, кеси усталыгъынгда профессионалса. Тап къыркъгъандан башха, чачны ариулугъун сакъларгъа не амалла бардыла? Бу ишде бек магъаналы не затды? 
 - Бек алгъа - эринмезге! Экинчиден, хар кюнден неда ыйыкъгъа бир-эки кере маскала этерге, шампунь бла жуугъандан сора бальзам неда кондиционер бла чайкъаргъа керекди.  
Чачыгъызны не къадар сюйсегиз, ол къадар ариулай турлукъду. Солуу кюнюгюзде аш къангада болгъан затладан, сёз ючюн, чёплеу неда оливка жауладан бла жумуртханы сарысындан маскала этигиз. 
Эсигизде болсун, чачны исси суу бла жууаргъа жарамайды, ол бир къыркъ градусха жетсе керекди. 
- Дагъыда терк-терк жууулгъан чач, къургъакъ болуп, сыйдамлылыгъын тас этеди. Фенни исси хауасы да аны бузады. Ол алай болмаз ючюн, жуугъандан сора тамырларындан башлап, алгъа исси, артда уа сууукъ хауасын урдуругъуз.  Хар кюнден жуумай болмай эсегиз а, чачыгъыз кеси аллына къуруса игиди.
- Адам къайгъы этсе, чачы тюшюп башлайды деп да айтадыла. 
- Жюрек тынчлыгъы бузулуп, жаны къыйналгъан адамны чархында энчи гормонла жаратыладыла. Ала тамырлада къанны айланыуун бузадыла, чачны ёсюуюн да тыядыла. Ол заманда уа фоликулланы асламысында къан жюрюмей тебирейди. Бир ненча замандан а чач тюкле, аладан айырылып, тюшюп кетедиле. 
- Тиширыуну чачы, жаш заманындача, ариулай турурча не этерге керекди? 
-  Кертиди, заман,  жашлыкъныча, чачны да аямайды. Адам уллая баргъаны бла аны  башында  тюклери иничкерип, азайып тебирейдиле. Отуз-отуз беш жылдан сора ала акъырын ёседиле. Бузулгъан чачны орунуна келтирген а алай тынч тюйюлдю. 
Аны себепли аны аяргъа керекди. Сёз ючюн, фенни азыракъ хайырланыргъа, эринмегенлей, кесигиз этген тюрлю-тюрлю маскаланы жагъаргъа. Химия бла бояй эсегиз а, аланы аммиаксызларын алыгъыз. Багъа болса да, иги бояуланы хайырланыгъыз. Хна да хатасызды. Ол хансдан этилгенди, чачны тюшмезге да болушады. 
- Мадина, хар адамны чач ёсдюрюуде кесини жашырынлыкълары бардыла, сени уа бармыды бизни окъуучуларыбызгъа айтыр затынг?
- Жуугъан шампунюгъузгъа бир уллу къашыкъ бла бир желатин неда мумиё къошугъуз – ол  аны кератинин тап халгъа къайтарады. Чачны жукъартмазгъа жарагъан бальзамны неда масканы аны тамырларына угъай, юсюне жагъыгъыз.  Чайкъагъан сууугъузгъа лимонну бир-эки тамычысын къошсагъыз – чач ариу жылтырайды эм терк кир болмайды. 
Жууардан бир жыйырма минут алгъа оливка жауну бир кесек жылытып жагъыгъыз. Суулай башыгъызны тарамагъыз неда жан жаулукъ бла тарт-соз этип ышымай, аны чулгъап къоюгъуз. 
Бурма чачланы кокалыгъын кетерирге уа миндаль жауну аз-маз сепдирип тарагъыз. Кечеге уа, эшме этип, къысып жатыгъыз. 

 

Ушакъны Байсыланы Марзият бардыргъанды.

Свежие номера газет Заман


11.06.2019
10.06.2019
07.06.2019
06.06.2019