«Жигер, билимге талпыгъан муратына жеталлыкъды»

Ксаналаны Батырны къызы Марьяна «Жангы бийиклик» деген конкурсда хорлагъан жангыз таулу къызды. Биз аны бла сынаула бошалгъан кюн тюбешип, къысха ушакъ бардыргъанбыз.

- Марьяна, конкурсну ахырына жетер ючюн  къыйын соруулагъа жууапла берирге тюшгенди. Алай сен хорладынг, сертификатынг къолунгдады. Шёндю кёлюнг къалайды?
- Мен анга чексиз ыразыма. Соруула тынч эдиле, сынауладан къыйналмай ётгенме деп бир адам да айталлыкъ болмаз. Ол бийик даражада къуралгъанын, керти, оюмлу боллугъун эсепге тургъан кезиуде окъуна ангылагъан эдим. Биринчи атламладан башлап ахыр эришиулеге дери  сынауубузну, билимибизни кёргюзтюрге тюшгенди. Болсада  жигер, жангычылыкълагъа ачыкъ, билирге талпыгъан муратларына жеталлыкъды.
- Къарап тургъанма да,  саугъалаугъа чакъырылгъанла хорлагъанларын    билмегенча кёрюннгенди…
- Бизге эки кюнню ичинде очный сынауладан ётерге тюшгенди, аладан сора хорлагъаныбызны бла къалгъаныбызны билдирмей  тургъандыла. Ол себепден тукъумуму эшитгенимде,  кёлюм бек толгъанды, насып не болгъанын ангылагъанма дерчады.  
- Сен акъыл этгенден, ишге киргенде, къуллукъгъа салгъанда быллай тест амалны хайырланнган тюзмюдю?
- Бир жанындан тюздю, алай аны бла чекленип къалыргъа уа жарамаз. Ол адамны билимин, фахмусун толусунлай ачыкълайды дерча тюйюлдю:  бирде  насыбынг тутаргъа, тюз жууапны эсингде болмай берип къояргъа да боллукъса.
Алай «Жангы бийикликде» уа тестлеге эки кере жууапларгъа тюшгенди, алай бла системаны алдаргъа онг жокъ эди. Профессионал сынауу болмагъан адам аладан насыбы тутуп ёталлыкъ тюйюлдю. Аны бла бирге уа танымагъан адамла  бла байламлыкъла къурай, командада ишлей билгенинги ачыкълау да магъаналыды.  
- Бюгюнлюкде сен не бла кюрешесе?
- «Оазис-СК» компанияда финанс жаны бла директорма. Ишинги ахырына жетдирмей,  сагъат алты болгъанлай   къаламны бир жанына салып, компьютеринги ёчюлтюп, охо да тамбла бошарма деп, юйге атланып къалгъан  жер тюйюлдю ол. Алай мен ма аны ючюн сюеме ишими, анда ёсерге, жетишимли болургъа да аны ючюн итинеме.
Ол аламат компанияды деп ёхтемлик бла айталлыкъма. Анда манга сынаууму ёсдюрюрге, оноучу хунерими ачыкъларгъа онг бергендиле. Биринчиден а, ары бухгалтер болуп келген эдим.  Алай бюгюнлюкде уа жууаплы къуллукъну ышаннгандыла, сау болсунла. Бюгюннгю жетишимни да аны хайырындан болдургъанма.
- Бирле не жангычылыкъгъа, башламчылыкъгъа да ийнанмай, кеслери жукъ да этмей, къалгъанланы сёгерге, тарыгъыргъа хазырдыла. Алагъа не айтырыкъ эдинг?
- Адам не кезиуде, болумда, сынауда да кесини къарыууна, билимине ийнаныргъа борчлуду. Айныргъа онг берген жумушлагъа къатышыргъа керекди. Кесими юсюмден айтсам, мени ючюн бир адам да тилемегенди, болушмагъанды, акъылыма, билимиме ышаннганма жаланда. Конкурс ачыкъ, тюзлюк бла бардырылгъанды деп шарт айталлыкъма.
«Жангы бийиклик» бла бирге уа «Россейни лидерлери» деген битеуроссей конкурсда да тургъан эдим эсепге. Алай тюрлю-тюрлю сылтаула бла тестлени берирге заманым болмай къалгъанды.  Болсада келир жыл  анга энтта къатышмай къаллыкъ тюйюлме.
Дагъыда оноучу кадрланы хазырлау жаны бла президент программагъа да къатышама, ол жыйырма жылдан аслам ишлейди.  Информация технологияладан эмда ингилиз тилден тестледен ётгенме, шёндю аланы эсеплерин сакълап турама. Аны айтханым,  къыралда  быллай башламчылыкъла кёпдюле. Аны ючюн бирледен болушлукъ сакълап турмай, мадар этерге, тири  болургъа, излерге керекди.

 

ТИКАЛАНЫ Фатима.

Свежие номера газет Заман


11.06.2019
10.06.2019
07.06.2019
06.06.2019