Къатышханланы асламысы - уллу юйюрледен сабийле бла кадетле

Тюнене КъМР-ни профсоюзлары  Жангы жылгъа атап уллу  республикалы байрам къурагъандыла. Анга деп КъМР-ни Правительствосу 3,5 миллион сом бёлгенди.  Ары Къабарты-Малкъарны шахарларындан бла эллеринден онеки минг чакълы бир сабий чакъырылгъанды.  Аланы алгъышларгъа уа КъМР-ни  урунуу эм социал къоруулау министри Асанланы  Алим, «КъМР-ни профсоюз организацияларыны  биригиую» Союзуну таматасы Фатимат Амшокова да келгендиле.
Биринчи билдиргеннге кёре,  ала онеки минг татлы саугъала  хазырлагъандыла. Ала бек тынгылы эмда къоркъуусуз болур ючюн а энчи комиссия уллу иш бардыргъанды.Аны себепли сабийле эм жангы, эм татыулу конфетле бла сыйланырыкъдыла.
Профсоюзла уа  быйыл къууанчлагъа къатышырыкъ  сабийлени санын иги да  аслам этерге кереклисин  Правительствогъа билдиргенди. Ол да аны тилегин толтургъанды, деп билдиргенди Фатимат Амшокова уа. Ол айтханнга кёре, кёп сабийли, къолайсыз юйюрледен балачыкълагъа аслам эс бурулгъанды, дагъыда кадет школ-интернатда  окъугъанла да чакъырылгъандыла.
Хар замандача, жомакъланы жигитлери, Къар Аппа, Къар Къыз да къызчыкъланы бла жашчыкъланы булжутхандыла, тепсетгендиле. Ахырында уа саугъала юлешгендиле.

Холаланы Марзият.

Свежие номера газет Заман


11.06.2019
10.06.2019
07.06.2019
06.06.2019