«Жамауат палата республикагъа къайгъыргъан хар инсан да оюмун эркин айталырча майданнга айланыргъа керекди»

Жангы жылны аллында Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны тёртюнчю къауумуну биринчи пленар жыйылыуу ётгенди. Анда махкемени башчысы, аны орунбасарлары айырылгъандыла, комиссиялары, алагъа  кирлик адамланы атлары ачыкъ этилгендиле. Жыйылыугъа республиканы Башчысыны Администрациясыны таматасы Мухамед Кодзоков къатышханды.
Бек алгъа эсеплеучю комиссия айырылгъанды. Андан сора бирча къол кётюрюу бла Жамауат палатаны председателине Хазратали Бердов эм аны орунбасарларына Атталаны Жамал бла Людмила Федченко сайланнгандыла. Хазратали Александрович анга ышаннганлары ючюн жыйылгъанлагъа ыразылыгъын билдиргенди эм палатагъа салыннган борчланы толтурур ючюн билимин, къарыуун да аямазлыгъына сёз бергенди.  
Комиссияланы саны 7 болгъанды: билим бериу, илму, жаш тёлю политика, туризм эм спорт (башчысы Исмел Дадов); социал политика, саулукъ сакълау эм экология (башчысы Фатимат Амшокова); экономиканы айнытыу, предпринимательствогъа болушлукъ этиу эм жашау-журт коммунал политика жаны бла (башчысы Владимир Павленко); граждан обществону институтларын айнытыу эм жер-жерли самоуправление органла бла байламлыкъла жюрютюу жаны бла (башчысы Гуппойланы Тимур); агропромышленный комплексни эм эллени айнытыу (башчысы Юрий Колесников); законла къалай толтурулгъанларына къарагъан, адамланы эркинликлери, коррупциягъа къажау эм жамауат къарау комиссия бла байламлыкъла жюрютюу (башчысы Доти Бажев); культура эм асламлы информация органла жаны бла (башчысы Къудайланы Владимир).
Сора миллетле эм динле аралы байламлыкъла жюрютюуде чыкъгъан проблемаланы тамамларча комиссияла аралы ишчи къауум къуралгъанды. Аны сопреседательлери Беппайланы Суфиян, Анатолий Канунников бла Жиляби Калмыков болгъандыла.
Ызы бла палатаны Совети да айырылгъанды. Анга органны башчысы бла орунбасарлары, комиссияланы башчылары, РФ-ни Жамауат палатасыны члени Заурби Нахушев бла ишчи къауумну келечилери киргендиле.
Ол кюн окъуна Жамауат палатаны жангы къаууму бла республиканы Башчысыны къуллугъун толтургъан Казбек Коков тюбешгенди. Ол Къабарты-Малкъарны халкъларыны сейирлерин къоруулауда, регионну айнытыуда, анда тынчлыкъны, мамырлыкъны бла келишиулюкню сакълауда, гражданланы бла власть органланы араларында байламлыкъланы тохташдырыуда Жамауат палата уллу иш бардыргъанын чертгенди.
- Ол граждан обществону келечилери , республика ючюн жарсыгъан хар инсан оюмларын эркин айталырча, сорууларына жууапла табалырча форум, ушакъла бардырырча майдан болургъа тийишлиди. Сизге власть органладан тарыгъып терк-терк келедиле. Сизни борчугъуз хар аллай болумгъа энчи эс бурургъады. Къуллукъчула адамланы эшитирча биз биригип кюреширге керекбиз, - деп чертгенди Казбек Валерьевич.

 

Кульчаланы Зульфия.

Свежие номера газет Заман


11.06.2019
10.06.2019
07.06.2019
06.06.2019