Хунерли, тири, ахшылыкъгъа алланнган жашланы бла къызланы ачыкълауну тюз амалы

«Жангы бийиклик» кадр конкурс бошалгъанды эмда башчылыкъ этерге хунерлери болгъан 50 адамны атлары белгили болгъандыла. Аланы асламы 35 жыл толмагъан жаш адамладыла эмда аланы жарымы чакълы бири тиширыуладыла. Ала бла тюбешиу 22 декабрьде Нальчикде Музыкалы театрда болгъанды. Хорлагъанланы КъМР-ни Башчысыны къуллугъун толтургъан Казбек Коков эмда «Россей – онгланы къыралыды» коммерциялы болмагъан организацияны таматасы Алексей Комиссаров алгъышлагъандыла.
Республиканы оноучусу эришиу РФ-ни Президенти Владимир Путинни буйрукъларына тийишлиликде къуралгъанын эмда ол жаш адамлагъа социал эм къуллукъ жаны бла ахшы онгла бергенин чертгенди. «Къабарты-Малкъар быллай проект бардырылгъан биринчи регионду эмда къыралны башчысы салгъан борчланы жетишимли толтураллыгъыбызгъа ишеклигим жокъду», - дегенди.
Казбек Коков «Жангы бийиклик» фахмулу, Къабарты-Малкъарны келир кюню ючюн къайгъыргъан адамланы сайлар мурат бла къуралгъанын да эсгертгенди. Бу эришиулени бардырыргъа болушхан организациягъа эм аны башчысы Алексей Комиссаровха  ыразылыгъын билдире, аны хар бёлюмю бийик даражада бардырылгъанын чертгенди.
Алексей Комиссаров а эришиуледе   айырмалыла  мындан ары да жангы бийиклеге жетишириклерине ышаннганын белгилегенди. «Шёндюгю дунияда тохтап къалыргъа жарамайды, башхалагъа башчылыкъ этерге сюе эсенг,  айныргъа, алгъа барыргъа тийишлиди»,-дегенди ол.
Ызы бла хорлагъанла саугъаланнгандыла. Эсигизге салайыкъ, ал кезиуде эсепге10 минг адам тургъан эди, аладан 119 адам сайланнганды. Ала уа эки кюнню ичинде очный эришиулеге къатышып, оноула чыгъара, къыйын кезиуде башчылыкъ эте билгенлерин кёргюзтгендиле.  
Саугъалаудан сора  Казбек Коков,   журналистлени сорууларына жууапла бере, къуллукълагъа салыу келир жыл январьдан окъуна башланырыгъын билдиргенди.   

Хорлагъанла:
1. Абазова Линара Хасанбиевна, Къабарты-Малкъар Республика
2. Абазова Бэлла Хамишевна, Къабарты-Малкъар Республика  
3. Апеков Алимбек Дмитриевич, Къабарты-Малкъар Республика
4. Атабиев Аслан Алексеевич, Къабарты-Малкъар Республика
5. Бижоев Бетал Муратович, Москва
6. Боготов Мухамед Хизирович, Къабарты-Малкъар Республика
7. Братова Мадина Назировна, Астрахань область
8. Вакашев Аскер Владимирович, Къабарты-Малкъар Республика
9. Гоов Анзор Андреевич, Къабарты-Малкъар Республика
10. Долженко Николай Ратмирович, Къабарты-Малкъар Республика
11. Езаов Анзор Клишбиевич, Къабарты-Малкъар Республика
12. Жемухова Мадина Алимовна, Москва
13. Жилов Темирлан Мухамедович, Къабарты-Малкъар Республика
14. Жилоков Азамат Хасанбиевич, Москва
15. Зезаланы Мурадинни жашы Рамазан, Къабарты-Малкъар Республика
16. Кагазежев Ислам Заурович, Къабарты-Малкъар Республика
17. Къалабекланы Масхутну жашы  Алим, Къабарты-Малкъар Республика
18. Камбиев Арсен Мухамедович, Къабарты-Малкъар Республика
19. Канчукоев Заур Витальевич, Москва
20. Карданов Ислам Аскербиевич, Къабарты-Малкъар Республика
21. Карданов Аслан Русланович, Къабарты-Малкъар Республика
22. Карданова Лаура Замировна, Къабарты-Малкъар Республика
23. Карданова Мадина Валерьевна, Къабарты-Малкъар Республика
24. Кербиева Мадина Юрьевна, Къабарты-Малкъар Республика
25. Котченко Роман Андреевич, Московская область, Балашиха
26. Кочесокова Зара Арсеновна, Къабарты-Малкъар Республика
27. Ксаналаны Батырны къызы  Марьяна, Къабарты-Малкъар Республика
28. Кумыков Аслангери Галиевич, Къабарты-Малкъар Республика
29. Кумыков Андемир Ерустанович, Къабарты-Малкъар Республика
30. Кушхов Инал Робертович, Къабарты-Малкъар Республика
31. Локияланы Рашитни жашы  Алан, Къабарты-Малкъар Республика
32. Макоев Тали Ахмедович, Москва
33. Мамсиров Алим Хамитбиевич, Къабарты-Малкъар Республика
34. Маршенова Мадина Мачраиловна, Къабарты-Малкъар Республика  
35. Мурзаханова Надежда Юрьевна, Къабарты-Малкъар Республика
36. Нашапигов Рустамбек Заурбиевич, Къабарты-Малкъар Республика
37. Понежев Мухамед Борисович, Къабарты-Малкъар Республика
38. Пшихачев Хасан Шафигович, Москва область, Долгопрудный
39. Таов Анзор Русланович, Москва
40. Тимижев Хусен Хамишевич, Къабарты-Малкъар Республика
41. Тлихураев Беслан Хазраилович, Къабарты-Малкъар Республика
42. Тугов Астан Исламович, Москва
43. Ёзденланы Алибекни жашы  Амерби, Къабарты-Малкъар Республика
44. Уначев Аслан Аликович, Москва
45. Урусов Алим Ауладинович, Къабарты-Малкъар Республика
46. Утов Анзор Мухамедович, Къабарты-Малкъар Республика
47. Хучиналаны  Индира Аслановна, Къабарты-Малкъар Республика
48. Чеченов Вячеслав Мухамедович, Къабарты-Малкъар Республика
49. Шогенов Аслан Ауесович, Москва
50. Эздеков Залим Заурович, Къабарты-Малкъар Республика

 

Тикаланы Фатима.

Свежие номера газет Заман


11.06.2019
10.06.2019
07.06.2019
06.06.2019