Халкъыбызны аллында бизни борчубуз – артха къалыудан къутулууду, экономикалары терк айныгъан субъектлеге тенг болууду

Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну башчылыгъында республиканы Правительствосуну  2018 жылны эсеплерин чыгъарыугъа аталгъан уллу жыйылыуу болгъанды. Анга РФ-ни Президентини Толу эркинликли келечисини аппаратыны КъМР-де баш федерал инспектору Евгений Ткачев да къатышханды.  Белгиленнген баш социал-экономика кёрюмдюле къалай толтурулгъанларыны юсюнден а Правительствону Председатели Мусукланы Алий билдиргенди.
Анга тынгылап бошагъандан сора, Казбек Коков республиканы келир кезиуде айныууну баш жолларыны юсюнден кесини оюмун туура этгенди. «Къыралны Президентини май Указында белгиленнген эмда миллет проектледе кёргюзтюлген борчланы бла мадарланы толтурур, алгъа терк атламла бла барыр ючюн, биз кесибизге бютюн уллу борчла салыргъа керекбиз»,-дегенди.  Аланы толтурур ючюн, ол оюм этгенден, республикада битеулю регион продуктну ёлчемин эки кере ёсдюрюрге онг берлик амалны тапмай жарарыкъ тюйюлдю деп, Правительствогъа 2025 жылгъа ВРП-ни кётюрюрча стратегия жарашдырыргъа буйрукъ бергенди. Аны ючюн  промышленностьну, эл мюлкню бла туризмни, гитче эмда орталыкъ бизнесни айнытыугъа жангы кюч берирге кереклисин чертгенди.

Инвестиция проектлени юслеринден айтханда, республиканы оноучусу келир жыл аладан республикагъа артыкъда магъаналы болгъанларын айырып,къолгъа алып, алгъа таукел бардырыргъа кереклисин эсгертгенди. Бек алгъа Тырныауузда вольфрам-молибден магъаданланы къазып эмда жарашдырып башларгъа, ол шахарны айнытыугъа энчи магъана берирге тийишли болгъанын айырып айтханды.
Казбек Коков республиканы агропромышленность комплекси толу кючю бла ишлемегенин да эсгертгенди. Правительствогъа бла тийишли министерстволагъа  болгъан онгланы бютюн толу хайырланыргъа, эл мюлк производствону ВРП-гъа къошхан юлюшюн эки кереге кётюрюуню жалчытырыкъ мадарланы программасын жарашдырыргъа буюргъанды.
Экономиканы айнытыуда туризмни онглары бек уллудула, алай аны анга салгъан юлюшю уа жаланда бир процент чакълы бирни тутады. «Мен тергегеннге кёре, ол 8-10 процентден аз болмазгъа керекди»,-деп, республиканы оноучусу курортлада  солугъанланы жумушларын жалчытыуну игилендирирге, туризмни бла транспортну инфраструктурасын шёндюгю заманнга келиширча къураргъа борч салгъанды.
Казбек Коков инвестицияла не къадар кёп тюшерча онгла къурауну да магъаналы ишледен бирине санагъанды. Ала  жангы ишчи жерле къураугъа, инфраструктураны айнытыугъа, бек магъаналысы уа – республиканы адамларына окъургъа,ишлерге да тенг онгла къураугъа себеплик этерге керекдиле, дегенди.
-Къуру уллу инвесторла бла чекленип къалмай, гитче предпринимательствону кёллендириуню да къайгъысын этерге керекбиз. Гитче эм орталыкъ бизнес бизни бек магъаналы сауутубузду, аны не къадар толу хайырланыргъа тийишлиди,-деп чертгенди Казбек Валерьевич.
Социал политикада ол адамланы файдаларын ёсдюрюуню эмда жарлыланы санын азайтыуну баш жумушладан бирине санагъанды. «Халкъыбызны аллында бизни борчубуз – артха къалыудан къутулууду,экономикалары иги айныгъан субъектлеге тенг болууду. Жууукъ заманлада окъуна адамларыбыз иги жанына тюрлениулени сезерге керекдиле»,-дегенди ол.
Аны  бла бирге саулукъ сакълауну шёндюгю бийик даражагъа кётюрюрге, тынгылы билим бериу хар кимге да жетерча этерге, жамауат транспортну, культура учрежденияланы, къырал эмда муниципал жумушла бла жалчытыуну, дагъыда адамны ырахатлыгъы бла байламлы кёп жумушланы качестволарын кётюрюу жаны бла мадарла этерге кереклисин чертгенди башчы.
- Ол муратлагъа жетер ючюн а, биз бир ниетлилени командасы болуп къармашыргъа керекбиз. Республиканы айнытыр ючюн не зат керек болгъанына тюшюналмагъанлагъа, жангы, бютюн уллу борчла салыргъа базынмагъанлагъа, аланы тамамларгъа  къолларындан келмегенлеге анда жер жокъду… Бек башы – кесибизден бютюн къаты жууаплылыкъ сурауду, кюн сайын толу кюч бла урунууду, кюрешген ишинги тынгылы билиудю,-деп чертгенди Казбек Коков.       
Битеу белгиленнген борчланы, планланы,муратланы толууларыны баш амалы уа,деп белгилегенди ол, жамауат-политика ырахатлыкъды. «Къадар бизге деменгили къыралда жашаргъа, уллу да, тауушлукъ да Ата журтубузну бир кесеги болургъа, туугъан жерибизде урунургъа,  мамырлыкъда жашап, сабийлерибизни бла туудукъларыбызны, Къабарты-Малкъарны келир заманларыны къайгъысын кёрюрге насып бергенди. Ма ол хазнаны не заманда да багъаларгъа эмда сакъларгъа хар бирибизни, республиканы хар адамыны да сыйлы борчуду»,-деп чертгенди Казбек Коков.

 

Свежие номера газет Заман


11.06.2019
10.06.2019
07.06.2019
06.06.2019