Юлгюлю уруннганлагъа - сый, намыс

Жылны ахырында эсеплени чыгъарыу бла бирге экономикада, социальный сферада, право низамны сакълауда уллу жетишимле болдургъанланы белгилеу тёреге айланнганды. Бу жол а КъМР-ни Парламентинде  законла чыгъарыучу органны Сыйлы грамотасы эмда Председателини  Ыразылыгъы бла 75 адам белгиленнгенди.
Аланы алгъышлай, спикер Татьяна Егорова залда ишлерин сюйген, борчларына жууаплы кёзден къарагъан, туугъан журтубуз ючюн къарыуларын, билимлерин аямагъан  адамла жыйылгъанларын чертгенди. «Сизни иш кёллюлюгюгюз, инсанлыкъ жууаплылыгъыз ючюн ыразылыгъымы айтыргъа сюеме», - деп къошханды ол.
Ызы бла саугъалау башланнганды. Ол кюн КъМР-ни Парламентини Сыйлы грамотасы берилгенлени арасында Ташлы-Тала эм Огъары Лескен эллени орта школларыны башчысы Цаколаны Жамиля бар эди. Ол билим бериуде эм илмуда жетишимлери ючюн белгиленнгенди. КъМР-ни От тюшюуге къажау-къутхарыучу службасыны келечиси Мисирланы Ибрагим а  законлукъну эм право низамны сакълауда, ёсюп келген тёлюню патриот ниетлеге юйретиуде жетишимлери ючюн саугъаланнганды.
Республикалы клиника больницаны баш врачыны орунбасары Къудайланы Шамилни бла Прохладныйни стоматология поликлиникасыны баш врачы Беткъараланы Александрны саулукъ сакълауну айнытыуда къыйынларына багъа берилгенди. «Каббалкгипс» обществону техника жаны бла директору Тохаланы Хыйса эмда «Шимал Кавказ» регионла аралы сетевой компанияны Элбрус районда бёлюмюню башчысы Хапаланы Юсюп да тийишли болгъандыла Парламентни Сыйлы грамотасына. Аланы къурулушну эмда электроэнергетиканы айнытыуда жетишимлери белгиленнгенди.
КъМР-ни Къырал библиотекасыны келечилери да саугъаланнгандыла, ол санда миллет эм краеведение жаны бла бёлюмню башчысы Гергъокъланы Лейля да. Нальчикни 24-чю номерли орта школуну башчысы Рахайланы Лейля уа профессионал эм жамауат ишде жетишимлери ючюн тийишли кёрюлгенди грамотагъа.
КъМР-ни Парламентини спикерини Ыразылыгъын алгъанланы  арасында  комсомолну ветеранларыны республикалы советини жер-жерли бёлюмлерини келечилерини уллу къаууму бар эди, ол санда Жанкишиланы Жагъафар эм башхала. «Единая Россия» политика партияны толтуруучу комитетинде инсанланы тилеклерин тинтиуге жууаплы Улбашланы Альбинаны бла Къашхатауну орта билим берген школуну «Радуга» учреждениясыны юйретиучюсю Гуппойланы Татьянаны граждан обществону институтларын айнытыуда эмда билим бериуде   жетишимлери белгиленнгендиле.
Дагъыда ол кюн  къурулушну, жашау журт-коммунал мюлкню, агропромышленный комплексни, жер-жерли самоуправленияны, башха сфераланы  айнытыугъа юлюшлерин къошханла да саугъаланнгандыла.

 

Тикаланы Фатима.

Свежие номера газет Заман


11.06.2019
10.06.2019
07.06.2019
06.06.2019