Хар зат да - келгенлеге таплыкъгъа

Республикалы МФЦ-да аны былтыргъы ишлерини эсеплерин чыгъаргъандыла. Ведомствону башчысы Аслан Афаунов билдиргеннге кёре, хайырланыучулагъа бу кезиуде 350 къырал эмда муниципал жумушла этилгендиле. Аны бла бирге учрежденияны бёлюмлеринде 60-дан артыкъ юридический эмда къошакъ жумуш тамамларгъа боллукъ эди. Ол санда: сатыу-алыу, ортакъгъа бериу эм алышындырыу жаны бла келишимле, декларацияланы, отчётланы, расчётланы жарашдырыу, ОМС полисле эмда ЭЦП-ны бериу эм башхала.
Саулай алып айтханда, былтыр битеуда 670 минг жумуш тындырылгъанды, ол а буруннгу жыл бла тенглешдиргенде он процентге асламды. Кёбюсю быллайладыла: къырал кадастр эсепге тюшюрюу, справкала эмда выпискала бериу, жеринден тепдирилмеген мюлкню регистрациясын этиу.
Белгилеп айтса, хар кюн сайын Араны офислерине тёрт минг чакълы адам келгенди.Ведомствону ишинден республиканы бюджетине былтыр 50 миллиондан аслам сом тюшгенди, 2015 жылдан бери уа ары 147 миллион сом ётдюрюлгенди.
Хайырланыучулагъа таплыкъгъа деп махкемеде хар нени да тийишлисича къураргъа кюрешгендиле. Сёз ючюн, очередьде сакълауну орта болжалы онбеш минутдан озмайды, электрон очередьде уа – тёрт минутдан. Обращенияны сюзюу болжалы уа сегиз минутха жетмейди. Ол да ахыр беш жылны ичинде эки кереге къысхартылгъанды. Дагъыда бери келирге онглары болмагъанлагъа араны специалистлери хар неси бла жалчытыннган энчи машина бла юйлерине барып, ишлерин алай этерге боллукъдула. Сакъатлагъа, Уллу Ата журт урушну ветеранларына, медицина кёрюмдюле бла ары-бери чыгъаргъа жарамагъанлагъа - ол хакъсызды. Алай бла бу амалны былтыр 1211 адам хайырын кёргенди.
Учрежденияда бирикген телефон ара да къуралгъанды. Аны диспетчерлери хар кюн сайын ары сёлешген юч жюз адамны жумушларын жалчытадыла. 2016 жылда гитче бизнесге эмда предпринимательство бла кюрешип башларгъа сюйгенлеге къырал эмда муниципал жумушла берилип башланнган эди. Буруннгу жыл аны юсю бла «МФЦ для бизнеса» деген офис къуралгъанды. Былтыр а, бу жаны бла планны эки кереге толтуруп, республика алчы он регионну санына тюшгенди.
МФЦ-ны баш борчу – адамланы жумушларын жалчытыуду. Ол къалай ишлегенин аланы ыразылыкълары (99,51%) кеси кёргюзтеди. Былтыр ючюнчю кварталда жарашдырылгъан  Битеуроссей рейтингде Къабарты-Малкъарда Кёп функциялы ара ишин къыйматлы къурагъан ал регионланы санына киргенди.
Республика дагъыда «Россейни эм иги МФЦ-сы» деген конкурсда «Эм иги бёлюм» эмда «Эм иги проект» номинациялагъа къатышады. Экинчиси учреждениягъа специалистлени хазырлау кафедраны къурау бла байламлыды, деп билдиргендиле МФЦ-дан.

Улбашланы Мурат.

Свежие номера газет Заман


19.08.2019
16.08.2019
14.08.2019
13.08.2019