Кир-кипчикни ташыуда жангы жорукъла сингдириледиле

Къабарты-Малкъарда быйылдан башлап кир-кипчикни ташыу жаны бла жангы система хайырланылып тебирегенди. Аны юсюнден бу кюнледе республиканы Инфраструктура эмда цифралы айныу министерствосунда бардырылгъан кенгешде айтылгъанды. Жангы амалны сингдириуде къаллай чурумла чыкъгъанларын, жер-жерледе болумну игилендирир ючюн не мадар этерге кереклисин сюзюуге КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары – министерствону башчысы Владимир Болотоков, республиканы Энергетика, тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу жаны бла министри Ирина Безникова эм башхала къатышхандыла.
Владимир Болотоков айтханнга кёре, бу система «Производстводан эмда хайырланыудан къалгъан-къулгъанланы юсюнден» федерал законнга тийишлиликде къуралгъанды. Анга кёре республикада кир-кипчикни ташыу, жарашдырыу эмда тёгерекге-башха хата салмазча халгъа келтириу бла бир регион оператор кюреширикди. Былтыр бардырылгъан конкурс айырыуда «Экологистика» ООО хорлагъанды. Энди бу ишни келир сегиз жылны ичинде ол тамамларыкъды.
- Жаланда Къабарты-Малкъаргъа угъай, башха регионлагъа да бу жангы ишди, ол себепден анда-мында чурумлагъа, кемчиликлеге тюбей турургъа тюшеди, - деп белгилегенди Владимир Хамацевич.
Саулай алып айтханда, республикада кир-кипчикни кетериу иш битеу элледе бла шахарлада къуралгъанды. Аны асламысы Урванда бла Прохладныйде эки энчи полигоннга ташылады, талай элде уа болжаллы халда къуралгъан жерледе сакъланады. Битеу республикада бир кюннге жыйылгъан кир-кипчикни ауурлугъу 600 тоннагъа жетеди.
Тарифлени юсюнден айтханда, бу система сингдирилгенликге, алагъа хазна къошуллукъ тюйюлдю, деп ышандыргъандыла жыйылыуда. «Алгъын бир адам санына хар айгъа 64 сом тёлерге тюшюучю эсе, энди ол 68,8 сомду. Ол а СКФО-да башха регионладан эсе азыракъды», - деп чертгенди Болотоков.
"Экологистика" организацияны башчысы Аслан Ортанов тёлеулени аны офисинде (Нальчик, Мальбахов ор. 4), Почтада, Сбербанкда эмда талай башха жерледе берирге боллугъун билдиргенди. «Адамлагъа квитанцияланы уа курьер служба жетдирликди», - деп къошханды ол.
Организацияны интернет сайты ма буду: http://www.ecologistika.com/. Телефон номерлери: +7 (8662) 22-91-10 эм +7 800 222-57-07. Адреси: Нальчик, Мальбахов ор. 4.

Улбашланы Мурат.

Свежие номера газет Заман


19.08.2019
16.08.2019
14.08.2019
13.08.2019