Бирге ишлеуню онглары сюзюлгендиле

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков  Ростех къырал корпорацияны «Росэлектроника» акционер обществосуну баш директоруну орунбасарлары Беккиланы Азрет эмда Олег Жидков бла тюбешгенди.
Ушакъны кезиуюнде регионну промышленный комплексин айнытыу бла байламлы инвестиция программаланы жашауда бардырыу, «Росэлектрониканы» къауумуна кирген республикалы предприятияланы инфраструктураларын жангыртыу,  чыгъаргъан продукцияны  кёбейтиу жаны бла бирге ишлеуню  онглары сюзюлгендиле. Ол санда  «Россей Федерацияда электроэнергияны тергеген системаланы айнытыуну юсюнден» къырал программаны толтурууну чеклеринде «Телемеханика» ПАО-да  электрокючню эсеплеген жангы приборла чыгъарыуну къурауну амалларыны  юсюнден да сёлешиннгенди.    

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман


19.08.2019
16.08.2019
14.08.2019
13.08.2019