Не да этип адамларыбызны къолайлыкъларын кётюрюрге борчлубуз

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун толтургъан Казбек Коков Правительствону юйюнде Инвестицияла эм предпринимательство жаны бла советни жыйылыуун бардыргъанды. Анга органны келечилери бла бирге бизнесменле,  шахарланы бла районланы администрацияларыны таматалары да къатышхандыла.
Тюбешиуде предпринимательлеге къыралны жанындан болушлукъ бериуню амалларына энчи эс бурулгъанды. РФ-ни «2025 жылгъа дери Шимал –Кавказ федерал округну айнытыу» къырал программасына къошулгъан инвестиция проектле жашауда къалай бардырылгъанлары да сюзюлгенди.
Ала уа эл мюлк, химиялы производстволаны айнытыу бла байламлыдыла.  Ол санда лак эм бояула жарашдыргъан заводну къурулушу къалай баргъанына къаралгъанды. Анда бир жылгъа 10 минг тонна продукция чыгъарыргъа  белгиленеди. Дагъыда анга селекция урлукъла жарашдыргъан араны къурау, пластик затла чыгъаргъан заводну кенгертиу, терек бахчачылыкъда хайырланылгъан бетон багъанала жарашдырылгъан предприятияны ишлетиу жаны бла проектле  киргендиле. Ахыргъы проект былтыр  битдирилгенди, къалгъанланы уа быйыл ахырларына жетдирип, хайырланып башларгъа мурат барды. Алагъа барысына да 1,5 миллиард сом керекди.
Казбек Коков республикада гитче эм орталыкъ бизнесге къырал болушлукъ бериу жаны бла программалагъа жангыдан къараллыгъын  чертгенди. Ол санда Гарантиялы фондну бла Микрокредитле бериу фондну болушлукълары бла толтурулгъанлагъа да.
Болсада инсанланы предпринимательствогъа сейирлерин къозгъар ючюн къошакъ мадарла толтурургъа керекди. «Предпринимательле уа социальный проблемаланы тамамларгъа болушурукъларын сакъларгъа эркинбиз. Адамларыбызны къолайлыкъларына кёре биз къыралда орталыкъ ёлчемден иги да артха къалабыз. Аны ючюн а республика 2024 жылгъа дери жарлылыкъны эки кереге къысхартыу, адамланы файдаларын ёсдюрюу жаны бла сынау халда толтурулгъан федерал проектге къошулгъанды.  
Бу къыйын, алай аны бла бирге уа артыкъда магъаналы борчланы биз бизнесни, битеу мюлклени жанындан себепликсиз толтураллыкъ тюйюлбюз. Аны уа къалай этерге боллукъду дегенде, предприятиялада айлыкъны ёсдюрюрге амалла излерге тийишлиди»,-деп чертгенди республиканы оноучусу.
КъМР-ни Правительствосуна, Парламентге, предпринимательле, сейирлери болгъан битеу органла бла бирге бу сорууланы сюзюп, жууукъ кезиуде предложенияла хазырларгъа кереклиси белгиленнгенди.
Республиканы экономикасын терк айнытыуда инвестицияланы магъанасыны юсюнден айта, Казбек Валерьевич ышаныулукъ артыкъда уллу болгъан бёлюмлеге  инвестицияланы кёбейтирге кереклисин белгилегенди: «Аланы ёлчемин ёсдюрген бла бирге, битеу жумушланы заманында толтурургъа тийишлиди. Сёз ючюн, былтыр битдиралмагъаныбыз ючюн бир-бир проектлени быйылгъа кёчюрюрге тюшгенди. Алай энди быллай жумушакълыкъ этиллик тюйюлдю. Сёз къыралны болушлугъу бла толтурулгъан эмда коммерциялы проектлени юслеринден барады. Инвестицияланы кёбейтир ючюн а тюрлю-тюрлю мадарла керекдиле, ол санда инвесторлагъа къоркъуулу шартланы кетерирге, алагъа тийишли онгла къураргъа, ол санда кредитле алырча амалла берирге, административ тыйгъычланы азайтыргъа,  къырал болушлукъну кенгертирге тийишлиди. Алай  республиканы предпринимательлери кеслери да тири болурла деп бек ышанабыз. Биз а хайырлы байламлыкъла къураргъа, проектлени толтургъанда къошакъ онгла берирге хазырбыз»,-деп чертгенди Казбек Коков.
Кенгешден сора КъМР-ни Правительствосуна федерал власть органла бла регионда къабыл кёрюлген проектлени толтурургъа субсидияла бёлюуню юсюнден Келишимни хазырларгъа эм къабыл кёрюрге буйрукъ берилгенди. РФ-ни «2025 жылгъа дери Шимал–Кавказ федерал округну айнытыу» къырал программасына къошулгъан  проектлени башламчыларына уа белгиленнген жумушланы болжалдан кеч къалмай толтурургъа кереклиси айтылгъанды.
Эсигизге салайыкъ:
КъМР-ни Башчысында Инвестицияла эм предпринимательство жаны бла совет дайым да ишлеген кенгешчи органды. Ол экономиканы конкуренциягъа чыдамлылыгъын жалчытыр, предпринимательствону айнытыугъа эмда Къабарты-Малкъарны инвестиция онгларын игилендириуге бурулгъан  хайырлы предложенияланы хазырлар мурат бла къуралгъанды.
Советни баш борчлары: инвестицияланы кёбейтиу эм предпринимательствону айнытыу жаны бла тийишли праволу эм экономика амалланы къурау, инвестиция эм предпринимательство жаны бла къырал политиканы стратегиясын жарашдырыугъа къатышыу, административ тыйгъычланы азайтыу, инвестицияла бла байламлы жумушлагъа  эм предпринимательствону тирилтиуге бурулгъан къырал болушлукъ жаны бла эсгертиуле жарашдырыу, инвестиция проектлени тамамлагъанда, предпринимательствону айнытыугъа бурулгъан программаланы толтургъанда аланы ахча бла жалчытыу.    
 

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман


14.10.2019
11.10.2019
11.10.2019
09.10.2019