Афган къазауатны жигитлерине аталгъан даражалы турнир

Аскер къол тутушдан регионла аралы турнирге республикадан эмда Шимал Осетия-Аланиядан бла Краснодар крайдан 200-ден  аслам жаш спортчу  жыйылгъанды. Ол шабат кюн Нальчикде кёпфункциялы спорт арада бардырылгъанды эмда совет аскерле Афганистандан интернационал борчларын толтуруп чыгъарылгъанлы 30 жыл толгъанына аталгъанды. Эришиуле тёрели болгъанларын, быйыл 13-чю кере бардырылгъанларын айтырчады.  
Аны ачылыууна КъМР-ни Правительствосуну Председателини  орунбасары,  Олимпиаданы чемпиону Мурат Карданов, КъМР-ни Парламентини депутаты, Афганистанны, башха  жер-жерли аскер  къаугъаланы ветеранларыны биригиуню башчысы Тимур Тхагалегов,  урушну, урунууну да ветеранларыны Нальчик шахар советини таматасы Абдуллаланы Мустафа, генерал-лейтенант Аттоланы Борис, Москвада бла Москва областьда Къабарты-Малкъарны келечилигини башчысы Альберт Шаоев, ветеранла да къатышхандыла.
Жаш спортчуланы эм къонакъланы  алгъышлай, Мурат Карданов афган  къазауатха республикадан 1800 аслам жашыбыз кетгенин, аладан 55 анда жигитлеча  сермешип жоюлгъанларын эсгертгенди. Аланы атлары  унутулмазлыкъларын  чертгенди.
Абдуллаланы Мустафа уа, хар замандача, кёлю толуп сёлешгенди. Ол совет аскерле Афганистандан чыгъарылгъан кюн байрамгъа бошдан саналмагъанын айтханды.  Уллу Ата журт урушну ветеранлары  аз къалгъанларына жарсыгъанды. «Нальчикде ала 78-диле, битеу республикада уа - 140. Энди ёсюп келген тёлюню юйретиуге сиз – афган урушну жигитлери – жууаплысыз»,-дегенди.
Тимур Тхагалегов а бизни аскерчиле ол тыш  республикада  жолла, больницала, школла ишлетгенлерин, власть органланы къураргъа да  болушханларын белгилегенди. «Биз анда аскер борчубузну бет жарыкълы толтургъанбыз.  Алай  ол къазауатдан сора да анда алгъан жараладан, аурууладан мамыр кезиуде да 350 жашыбыз кетгенди дуниядан»,- деп, ол жыйылгъанланы аланы бир минут шумсуз туруп эсгерирге чакъыргъанды.
Эришиуле башланырдан алгъа уа Тимур Тхагалегов хычыуун жумушну тындыргъанды.  Ол Аттоланы  Борис Афганистаннга юч кере баргъанын, анда къыралны энчи буйрукъларын толтургъанын билдирип, ол «Совет аскерле Афганистандан чыгъарылгъанлы – 30 жыл» деген майдал бла саугъаланнганын да айтып, аны анга бергенди.
Борис Мажидович а ыразылыгъын айта, бу ислам республикадан совет аскерле чыгъарылгъанлы кёп заман озгъан эсе да, анда мамырлыкъ алыкъа тохташмагъанын белгилегенди. «Урушха къатышханыбыз бошдан тюйюл эди: ол туугъан журтубузда мамырлыкъны сакъларгъа онг бергенди»,- дегенди генерал-лейтенант.
Дагъыда ол кюн КъМР-ни урунуу эм социал къоруулау министри Асанланы Алим, КъМР-ни Парламентини депутаты Татьяна Канунникова, КъМР-ни Аскер къол тутушдан федерациясыны башчысы Черкесланы Заурбек эм башхала да тюрлю-тюрлю саугъала къоллу болгъандыла.
Жаш спортчулагъа бла турнирни къонакъларына уа концерт программа да хазырланнган эди. «Зори Кавказа» юлгюлю ансамбльни артистлери   миллет тепсеулери бла къууандыргъандыла.  Нарткъаладан «Город – N» жырчы къауум  а аскерчи жырланы айтып, жыйылгъанланы кёллерин алгъанды.
Ызы бла эришиуле баргъандыла. Ол кюн 22 комплект майдал бла кубокла берилгендиле. Дагъыда хар жыл санда ючюшер спортчу бек иги техника кёргюзтгенлери ючюн энчи саугъала бла белгиленнгендиле.
Турнирни Афганистанны,  башха жер-жерли  аскер  къаугъаланы ветеранларыны союзу, КъМР-ни Аскер къол тутушдан федерациясы  КъМР-ни Спорт министерствосуну болушлугъу бла къурагъандыла.

 

Тикаланы Фатима.

Свежие номера газет Заман


19.08.2019
16.08.2019
14.08.2019
13.08.2019