Жаш алимле къажыкъмай излейдиле, жангы затла жарашдырадыла

Шимал Кавказны жаш алимлерини инновациялы проектлерини онючюнчю кёрмючлери бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал университетде ачылгъанды. Анга кеслерини ишлери бла жюзден аслам къыз бла жаш къатышханды. Аланы проектлерине къараргъа уа власть органланы къуллукъчулары, башха-башха бизнес структураланы келечилери эм бирсиле да келгендиле.
Жыйылгъанланы алларында сёлеше, КъМР-ни Парламентини председатели Татьяна Егорова россейли илмуну бюгюнлюкде иги да айныгъан кезиую болгъанын чертгенди. Шёндюгю технологияла бизни жашауубузда тийишли жер алгъанларын белгилеп, къыралны жанындан да  магъаналы тинтиулеге тутхучлулукъ этерча мадарла жарашдырылгъанларын эсгертгенди. Бизни республиканы да илму жаны бла тамблагъы кюню ышаннгылы болгъанын, сагъынылгъан кёрмюч а ахшы тёреге айлана башлагъаны бла бирге инновациялы технологияланы жангы жетишимлерин ачыкълагъанын айтханды.
Жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министрни орунбасары Ирина Шонтукова экспозицияда бирси регионланы келечилерини проектлерин да кёрюрге онг болгъанын ахшы шартха санагъанды. Илму бла жаш тёлю сейир этип кюрешгени кёллендиргенин, ала кеслерини башха жерледен коллегалары не теманы эм къалай тинтгенлерин билгенлери мындан арысында бютюнда кёлленип ишлерге жол ачарыгъын ангылатханды.
КъМР-ни жаш алимлерини союзу жамауат организацияны председатели, профессор Светлана Хаширова уа жаш адамланы жетишимлерин билдирирге кюрешгенлери бла бирге сейир тинтиулеге инвесторла да эс бурурларын излегенлерин айтханды. Алай бла уа магъаналы проектле жашауда бардырылып, аладан хайыр да ол кезиуде аслам боллугъун белгилегенди.
Кертиси бла да, кёрмючде кёп тюрлю ыздан-нанотехнологияладан, медицинадан, эл мюлкден, къурулушдан, производстволу процесследен, социальный сорууладан, инновациялы информация технологияладан темала тинтилгендиле. Сёз ючюн, КъМКъУ-ну прогрессив полимерле лабораториясы 3  Д- басмагъа деп этилген бийик качестволу нанокомпозит материалланы кёргюзтгенди.
Шимал Осетиядагъы тауда эмда тау этекледе эл мюлк илму-излем институтну аспирантлары уа топуракъны заранлы затладан тазалауда тюрлю-тюрлю хансланы магъаналылыкъларыны юсюнден хапарлагъандыла. Ставрополь крайда орналгъан Шимал Кавказны федерал илму аграр арасыны келечилери мал ашланы жангы сортларыны юлгюлерин келтиргендиле. Пятигорскну  сервис, туризм эм дизайн институтуну студентлери уа «Лермонтовская линия» деген проектни кёргюзтгендиле. «Кюн шахар» сабий чыгъармачылыкъ академиядан «Кванториум» да кесини жангы тинтиулери бла сейирсиндиргенди.
Кёрмючде кёргюзтюлген ишлени магъаналылыкъларын тинтген комиссия да ишлегенди. Экспертлени сайлауларына тийишлиликде эм ахшы проектле тюрлю-тюрлю номинациялада белгиленип, алчылагъа дипмлома эмда багъалы саугъала берилгендиле.

 

КъМКъУ-ну пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман


19.08.2019
16.08.2019
14.08.2019
13.08.2019