Айырмалы спортчулагъа – кубокла, майдалла, дипломла

Россейни Олимпиада комитети 10 февральда къыралны битеу регионларында Спортну къыш тюрлюлерини кюнюн белгилегенди. Ол байрам  Сочиде  ХХII Олимпиада эмда ХI Паралимпиада къыш оюнланы 5-жыллыгъына аталып бардырылгъанды.
Къабарты-Малкъарда да Элбрусну этеклеринде ол кюннге жораланып жашланы бла къызланы араларында тау бийикледе  лыжала бла учуудан эришиуле бардырылгъандыла. Алагъа къараргъа келген сыйлы къонакъланы араларында Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Александр Матовников да болгъанды.
Хорлагъанланы уа къырал башчыны СКФО-да келечиси бла КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков саугъалагъандыла. Бек иги спортчулагъа кубокла, майдалла, дипломла эмда тау лыжалада учарча керекле да берилгендиле.

 

Информагентстволаны материалларына кёре.

Свежие номера газет Заман


19.08.2019
16.08.2019
14.08.2019
13.08.2019