Муниципал къуралыуланы айныргъа къоймагъан чырмауланы кетериуге энчи эс бурулгъанды

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Прохладный  шахарда бла бир атлы районда болгъанды эмда социал объектлени халларына къарагъанды.
Ишчи жолоучулугъун ол Къарагъач элден башлагъанды. Мында инвестиция программаны себеплиги бла котельняны жангыртыу ишле бардырылгъандыла. Ол а социал объектлени бла жашау журтланы жылыу бла чырмаусуз жалчытыргъа, коммунал жумушланы бютюн тынгылы тамамларгъа, аяулукъну да кётюрюрге онг бергенди.
Кёп тарыгъыуладан сора уа физкультура-саулукъну кючлендириу комплексни къурулушу да къолгъа алыннганды. Ол тамам болса, Къарагъачны бла анга жууукъдагъы Псыншоко эмда Солдатская эллени 1500-ге дери адамына спорт бла дайым кюреширге онг чыгъарыкъды.
Андан  ары жол – Солдатская станицагъа эди. Анда республиканы оноучусу П.П.Грицай атлы орта школну жокълагъанды. Бу  мектепге школгъа дери билим бериуню юч  бёлюмю киредиле. Аладан бири 1912 жылда окъуна ишленнген эмда санэпиднадзорну излемлерине келишмеген мекямда орналыпды.
Былтыр ноябрьде 40 жерге жангы мекямны къурулушу башланнганды. Быйыл ол бошалыргъа керекди.  Андан сора 3 жылгъа дери сабийлени барысын да жерле бла жалчытыр онг боллукъду.
Оноучула, устазла, юйретиучюле бла да тюбешиуню кезиуюнде 3-7-жыллыкълагъа деп 120  жери болгъан мекям керек болгъаныны юсюнден да сёз баргъанды.
Учебное элде В.М.Коков атлы Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни Терк филиалына да барылгъанды. Ол республиканы эрттегили окъуу юйлеринден бирине саналады. Орта профессионал билимлери болгъан специалистле чыгъарады.
Быйыл 1 январьгъа мында окъугъанланы саны мингнге жетгенди. Филиалгъа 11,7  гектар бёлюннгенди, аны 3,25 гектары эл мюлк жерледиле. Казбек Коков бу окъуу юйню ырысхы-техника онгларын кючлендире барыргъа кереклисин чертгенди. Прохладный районда агропромышленность комплексни айнытырча онгла бек уллудула, ол себепден ол жаны бла кеси специалистлерибизни хазырлау бек магъаналыды, дегенди ол.
КъМР-ни  оноучусу темир жолчуланы Маданият юйлерин да жокълагъанды. Бу объект 2006 жылдан бери ишлейди.  «РЖД» ОАО аны Прохладный шахар округну администрациясыны иелигине бергенди. Бюгюнлюкде уа ол 2019 жылда муниципал ырысхыны приватизация этиуню программасына кийирилгенди.
Ол кюн Казбек Коков Ара район больницаны тийресинде 180 ундурукъгъа беш къатлы хирургия комплексни къурулушу къалай баргъанына да къарагъанды. Анда хирургия бла бирге терк терапия болушлукъ берген, реанимация , травматология, къан тамырлагъа бакъгъан, саусузланы алгъан, УЗИ, клиника-лабораториялы диагностика бёлюмле да орнатыллыкъдыла. Мекямны ичинде акълау ишле бошалгъандыла, энди медицина оборудование, мебель салына турадыла, арбазы тапландырылады. Объект быйылны ахырына хайырланылыргъа берилликди.
Республиканы оноучусу Прохладный шахарда физкультура-саулукъну кючлендириу комплексни къурулушу къалай баргъаны бла да шагъырейленнгенди. Ол 2010 башланып, бир аууукъ заманны тохтатылып тургъанды, жангыдан къолгъа 2018 жылда алыннганды.
 Ишчи жолоучулугъуну эсеплерине кёре Казбек Коков Прохладный шахарны бла Прохладный районну башчылары бла кенгеш бардыргъанды. Анда муниципал къуралыуланы социал-экономика айныуларына чырмау этген сылтаула сюзюлгендиле. Суу быргъыланы, жолланы, инженер-коммунал инфраструктураны  жангыртыргъа, промышленность производствогъа инвестицияла келирча онгла къураргъа кереклисине энчи эс бурулгъанды.

 

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман


19.08.2019
16.08.2019
14.08.2019
13.08.2019