Республикада сабийлени эркинликлери жаны бла уполномоченный деген къуллукъ кийирилгенди

Парламентни президиумуну кезиулю жыйылыуунда депутатла 40-гъа жууукъ сорууну сюзгендиле. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.
Ол санда парламентарийле «Бир-бир республикалы законлагъа тюрлениуле кийириуню юсюнден» законну проектине къарагъандыла. Аграр политика, экология, табийгъатны хайырланыу эм жер халла жаны бла комитетни башчысы Мокъаланы Кемалны ангылатханына кёре, документ «РФ-ни Агъач кодексине эмда РФ-ни агъач фондуну жерлеринде агъачланы сакълаугъа бурулгъан бир-бир законодательный актлагъа тюзетиуле кийириуню юсюнден» федерал законнга тийишлиликде жарашдырылгъанды.
Социальный политика, урунуу эм саулукъ сакълау комитетни башчысы Хусейн Кажаров «КъМР-де Сабийлени эркинликлери жаны бла уполномоченныйни юсюнден» законну проекти бла шагъырей этгенди. Аны айтханына кёре, республикада Сабийни эркинликлери жаны бла уполномоченный деген къуллукъ кийириледи. Ол а КъМР-ни Конституциясыны 7-чи эм 41-чи статьяларын жашауда бардырыргъа себеплик этерикди. Алада сёз юйюрлеге, аналыкъгъа, аталыкъгъа, сабийлеге къырал болушлукъгъа гарантияланы, республикада акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин, законлу сейирлерин сакълауну юслеринден барады.
Бу законопроект бла байламлы къырал къуллукъларыны тизмесине КъМР-де Сабийлени эркинликлери жаны бла уполномоченный деген къуллукъ кийирилгенди, аны бла бирге уа КъМР-ни Башчысында Сабийлени эркинликлери жаны бла уполномоченный кетерилгенди.
Документле сейирлери болгъан министерстволаны бла ведомстволаны къарауларына берилгендиле. Ала этген эсгертиуле сюзюлюп, ызы бла проектле Парламентни жыйылыуунда тинтилликдиле.
Президиумда федерал законланы проектлери, субъектледе законла чыгъарыучу органланы башламчылыкълары да сюзюлгендиле. Алада коммунал жумушланы багъаларын тохташдырыуну, тёгерекдеги къудуретни сакълауну, сабийлери болгъан юйюрлеге къырал болушлукъну юслеринден айтылады.
Спорт эм туризм жаны бла комитетни башчысы Арсен Барагунов «КъМР-де футболну айнытыуну онглары эм тыйгъычла» деген темагъа «тёгерек столда» чыгъарылгъан эсгертиуле къалай тамамланнганлары бла шагъырейлендиргенди. Белгили болгъаныча, предложенияла толтуруладыла, спортну бу тюрлюсюн айнытыугъа бурулгъан тийишли мадарла этиледиле.

 

КъМР-ни Парламентини пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман


20.05.2019
17.05.2019
14.05.2019
13.05.2019