Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан К.В.Коковну республиканы жамауатына чакъырыу сёзю

Мындан 75 жыл алгъа 8 мартда Къабарты-Малкъарны тарыхында бек бушуулу ишледен бири болгъанды. Уллу аманлыкъчылыкъ этилип, малкъар халкъ зор бла туугъан жеринден кёчюрюлгенди. Ол кюн сау миллетни азап чекгенине бушуу этип,  жюрек таралыулукъну жангыдан сезебиз,  зулмулукъну бла законсузлукъну хатасындан терсликсиз жоюлгъанланы  эсге тюшюребиз, хурмет этебиз.
Не уллу къыйынлыкъ сынагъан эсе да, малкъар халкъ бюгюлмегенди. Ниет къатылыгъы, акъылманлыгъы, иш кёллюлюгю, туугъан жери Къабарты-Малкъаргъа сюймеклиги, тюзлюк хорларыгъына ийнаныулугъу  анга адам тёзмезча болумлада сау къалыргъа, аны къой – къурау кючюн сакъларгъа, от жагъаларына къайтыргъа болушхандыла. Тарых ата журтуна къайтхандан сора къысха заманны ичинде ол экономика, социал, культура айныуунда бийик жетишимлеге жеталгъанды.
Бюгюнлюкде  республиканы халкъларыны шуёх юйюрюнде жангы жашау къурайды. Аны бла бизге  не уллу къыйынлыкъланы да биз жаланда биригип хорлаяллыгъыбызны,  туугъан Къабарты-Малкъары бызны къолайлы келир заманын жаланда бирге жалчыталлыгъыбызны шарт кёргюзтеди.

Свежие номера газет Заман


20.05.2019
17.05.2019
14.05.2019
13.05.2019