Ангылауларын кенгертген жокълау

Элбрус районну школчулары РФ-ни МВД-сыны жер-жерли бёлюмюнде къонакъда болгъандыла. Акция жамауат советни эмда ветеранланы советини келечилерини къатышыуу бла бардырылгъанды.
Алай бла Тырныауузну 5-чи номерли школуну окъуучулары мекямда болгъандыла, энчи техниканы кёргендиле, полициячыла бла бирге къуллукъ этген кючюкле бла да танышхандыла. Экскурсияны кезиуюнде  жашла бла къызла право низамны сакълаучуланы харкюнлюк ишлерини энчиликлери бла шагъырейленнгендиле,  алагъа соруула берирге онглары да болгъанды. Бютюнда ала патруль квадроциклгъа сейир этип, къатында суратха тюшгендиле.
Экскурсияны ахырында алагъа РФ-ни МВД-сыны Элбрус районда бёлюмюню тарыхыны юсюнден къысха билгендиле эмда ала право низамны сакълаучула бла бирге суратха тюшгендиле.

Бизни корр.

Свежие номера газет Заман


20.05.2019
17.05.2019
14.05.2019
13.05.2019