«Эришиуледе манга бек кереклиси къатышыу угъай, хорлауду»

Москвада ЦСКА-ны спорт единоборствола мекямында «Киокушинкай-каратеден федерацияланы содружестволарыны кубогу» деген III Халкъла аралы эришиу  ётгенди. Анга кёп къыралдан 300-ден аслам къыз бла жаш къатышханды. Анда 70 килограммгъа дери ауурлукъ  къауумланы араларында Ностуланы Ислам (64 кг.) жетишимге жетгенди. Ол эки саугъагъа тийишли болгъанды – ючюнчю жер алгъаны ючюн доммакъ майдалгъа, сора эм терк нокаут этгени ючюн да энчи белгиленнгенди.
Исламгъа 18 жыл болады, ол  къыралны жыйымдыкъ командасына киреди, юридический жаны бла билим ала турады.  Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

- Ислам, спорт бла къачандан бери  кюрешесе?
- Жети жылымда  школда башлагъанма. Биринчи тренерим Артур Унежев эди, анда он жылны жарау этгенме.
Биринчи классда окъугъанымда, каратеден секция ачылгъаныны юсюнден билдириуню кёреме. Ол къууанчым бла юйге келип, таматалагъа ары жюрюрге сюйгеними айтама. Сора, атам бла келип, секциягъа жазылабыз. Алгъа мени гимнастикагъа берирге сюйгендиле, алай, насыпха, баргъан кюнюбюзде ол жабылып болгъанды.
- Каратени сайлагъан кёп спортчула, бютюнда сенича жыл санда, Брюс Лини, Джеки Чанны сагъынмай болмаучудула.
- Аланы киноларына мен да къарагъанма. Ала этгенни кесим да къайтарыргъа кюрешгенме. Бусагъатда алача устала бардыла деп  билмейме. Шёндю эришиулеге къатышханда, къаршчы спортчуну хорларгъа, тюненеден эсе, кючлю сермешгенинги кёргюзтюрге итинесе.
- Каратеден тышында, башха спорт бла уа кюрешгенмисе?
- Кесими ММА-да сынаргъа сюйюп,  дзюдогъа жюрюп башлагъанма. Алай спортну бу тюрлюсю манга келишмегенин терк ангылагъанма. Дзюдону юсюнден айтханда, анда жетишимли болур ючюн, гитчеликден юйренирге керекди. Мен а нени сайлагъан эсем да, анда уста болургъа итиннгенме.
Къатыш единоборстволада сегиз айны тургъанма, алай алада низам, магъана болмагъанын жаратмагъанма. Алай бла ол эки жылны ичинде каратени унуталмагъанма, жюрегим артха тартханды. Тренериме баргъанма, алай анда абадан жыл санда спортчула, спарингле этерге нёгер табылмай, Мурат Думанишевге кёчгенме. Артур Унежев бу оноуума угъай демегенди.
- Киокушинкайны  энчилиги уа недеди?
- Ол каратени эм къаты тюрлюсюдю, аны ючюн аны Олимпиадагъа къошаргъа сюймейдиле. 14 жылдан сора - къол къапсыз, 16 жылдан а шлемсиз тюйюшесе, 18-34 жылда уа юсюнгде чып тюшюуден сакълагъан бир зат къалмайды. Ачыргъа къоркъуу кючленеди.
Каратени энчи философиясы барды. Ол адамны къарыулу, бек тири этгенинден тышында, сабырлыкъгъа, тёзюмлюлюкге да юйретеди, ниетин кючлейди, огъурсузлукъну унамайды. Мында къаршчы спортчугъа, тенглеринге хурмет эте билирге керексе. Тренерибиз да ол затлагъа бек къатыды.
- Жарау этгенде, адамла асламысында спортну олимпиада тюрлюсюн сайларгъа итинедиле. Карате уа аладан тюйюлдю.
- Секциягъа жазылгъанда, аллай  сагъышым болмагъанды. Олимпиадагъа тюшер ючюн, техника жаны бла кючлю болургъа, иги сынам жыяргъа керекди. Аны ючюн а, айтханымча, спортну ол неда бу тюрлюсю бла гитчеликден кюреширге тийишлиди. Алгъаракълада каратени ашихара тюрлюсюн Олимпиадагъа къошаргъа боллукъларыны юсюнден билдириуле чыкъгъан эдиле, алай ол башламчылыкъ къабыл кёрюлмегенди. Бусагъатда да бу жаны бла иш бардырылады, заявка ийилгенди, энди жууапны сакълайбыз. Ашихара киокушинкайдан башхаракъ болгъанлыкъгъа, биз эки тюрлюсюнде да сермешебиз.
- Каратеде биринчи саугъаларынг, эришиулеринг. Сора бир затны ангылаялмайма: кубокда сен эм терк нокаутну этгенсе, болсада алтын угъай, доммакъ майдал алгъанса. Бу эки болумну бир бирлери бла байлаялмайма, не чырмагъанды биринчи жерге чыгъаргъа?
- Эришиулеге къатышып 8 жылымда башлагъанма, биринчи «алтынымы» республикалы биринчилигинде къытханма. Андан сора округда, къыралда да кёп тюрлю эришиуледе сермешгенме, алай эм уллу жетишимиме уа ма бусагъатда сагъынылгъан доммакъ майдалны санайма.
Москвада, зал къайда болгъанын табалмай, эришиуге бир кесек кеч да къалгъанбыз. Аны хатасындан сермешге хазырланыргъа заманым  болмагъанды. Биринчи тюбешиуюм Белоруссиядан къара бел баулу спортчу бла эди, ол кеси да менден он жылгъа тамата болгъанды, аны минут бла жарымгъа нокаут бла  хорлагъанма. Аны ызындан индиячы Баихинер Сингхни беш такъыйкъаны ичинде нокаутха жибергенме, ол эришиуде эм къысха тюбешиуге саналгъанды.
Ючюнчю сермешим а Калининграддан бек сынамлы каратечи бла эди, аны бла сермешни ахырына дери бардыргъанма, судьяланы оноулары бла хорлам анга берилгенди. Андан сора башха тренерле келип, аны бла сермешде аллай бир заманны алыкъа бир спортчу да чыдаялмагъанын айтхандыла. «Доммакъ» ючюн тюйюшюбюз 9 минутну баргъанды, анда хорлар ючюн битеу кючюмю салгъанма.
Къыйын алып келген майдал бютюн багъалыды, аны къолунгда тутхан бютюн хычыуунду, нек дегенде аны алыр ючюн кесинги аямай кюрешесе, чексиз арыйса. Сора сермешгенде хар заманда да къаршчы спортчуну тюз да кёзлерине къараучума.
- Сен хорламларынгы ананга жоралагъанынгы юсюнден жазгъан эдинг.
- Хау, ол мени хар сермешиме къарайды. Кимден да бек ол жарсыйды, къыйын сагъатда кёл этдиреди. Анам мен спорт, окъуу, къылыкъ жаны бла да иги болурума къайгъырады.  
- Жууукъ заманнга къаллай муратларынг бардыла?
- Апрельни ортасында Польшада Европаны чемпионаты боллукъду, анга къатышыр умутлума. Эм къыйын сермешле кесибизни къыралда ётедиле, бусагъатда киокушинкайда эм кючлюге Россейни командасы саналады. Мында хорлаяла эсенг, Европада, дунияда да алчы болургъа амалынг ёседи. Къытхандан эсе,  къатышыу игиди дейдиле. Мен а хорларгъа излейме, манга спортда олду эм багъалы. 

Ушакъны Кульчаланы Зульфия бардыргъанды.

Свежие номера газет Заман


20.05.2019
17.05.2019
14.05.2019
13.05.2019