Къадалып кюрешген кадетле

Х. М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде,  орус эм битеулю тил билиу кафедраны таматасы, илмуланы доктору Башийланы Къонакъбийни къызы Светлананы башламчылыгъы бла биринчи филология класс ишлегенли эки жылдан атлагъанды. Ол биринчи Нальчикни жыйырманчы школунда (Кенже) ачылып, андан бери республикада кенг жайылгъанды. Анга кёре ол жумуш бла кюрешгенлени, школ устазланы да ишлери  кёпден-кёп бола барады. Ахшы окъуу юйню устазлары дайым тюбешиуле, эришиуле, проект къоруулау дерсле бардырадыла.
Бу кюнледе анда проект конкурсну ётдюрюрге Бабугентде экинчи номерли кадет школа-интернатны окъуучулары айырылгъандыла. Алагъа кёл этдирирге уа Нальчикни жыйырманчы, Бахсанны да алтынчы номерли школларыны филология классларында окъугъанла келгендиле.
Эришиуде он проект кёргюзтюлгенди. Жюри биринчи жерни юч кадетни  араларында къыйналып бёлгенди. Чабдарланы Ислам орус тилге ингилизден кирген сёзлени юслеринден илму иши бла шагъырей этгенди. Ол эки тилде да оюмун бирча уста ангылата билгенин кёргюзтгенди.  Аны бла бирге алгъа чыкъгъанла Наурзоков Алим бла Шогенов Кантемир болгъандыла.
Биринчини проекти да бийик окъуу юйню устазларын сейирсиндиргенди, ол  «золотое сечение» деген ангылам нени да ариу, омакъ  этген амалны искусствону не тюрлюсюнде да къалай хайырланыргъа боллугъуну юсюнден айтханды. Кантемир а «Шуёхлукъда не да тенг болургъа керекди, ансыз, ол къууанчлы болукъ тюйюлдю» деген темагъа жазылгъан жомагъын окъугъанды. Аны жигитлери тюрлю-тюрлю нарт таурухладан алыннганлары да белгилерча шартды.
Экинчи жерге Мусукаланы Тамерлан бла Хачиров Амир чыкъгъандыла. Алгъа сагъынылгъан жашчыкъ  И. Крыловну тамсиллеринде хайырланылгъан фразеологизмлени юслеринден тынгылы ишин къоруулагъанды.   Амир а орус тилге башха тилледен келген сёзлени тинтиуде этген жетишимлерин кёргюзтгенди. Ючюнчю жерге уа тёрт кадет чыкъгъандыла: Ахъед Лекапшиев, Мухамед Тутов, Арсен Шогенов эм Алимхан Хаупиев.
Бу тынгылы ишле бизни кадетлерибиз не жаны бла да жашауда керек тин затлагъа: тилибизге,  тарыхыбызгъа, къыраллыгъыбызгъа да эс бургъанларын кёргюзтгендиле. Алагъа саугъа халда университетни филология факультетини студентлери, белгили тамсилчи Иван Крыловну 250-жыллыгъына атап, жигитлеринден бири да жазыучу кеси болуп, сахна оюн кёргюзтгендиле.

Мусукаланы Сакинат.

Свежие номера газет Заман


20.05.2019
17.05.2019
14.05.2019
13.05.2019