Ёмюрге да эсде къалырча

Быллым буруннгу тау эллерибизден бириди. Бахсан ауузунда бек ариу тийреде орналыпды. Къургъакъ жер. Топурагъында кёп тюрлю кёгет ёседи. Алмасын, шапталын, хобустасын республикадан тышында да таныйдыла.
Алай элни бек биринчи байлыгъы аны адамыды: жерчиле, малчыла, алимле, устазла, окъуучула эм башхала. Быллымны ахшы уланларыны кёбюсю, Ата журтларын къоруулаугъа къатышып, уруш аулакъладан къайтмагъанларын да энчи айтырчады.
Ол жигитле унутулмазча, ёмюрледе да  эсде къалырча, бийиклиги алты метр болгъан темир-бетон  эсгертме ишленирикди. Анда, къазауатха кетгенледен сора да, кёчгюнчюлюкню сынагъанланы атлары да  жазыллыкъды. Кеси уа элни ортасында, Маданият юйню бла администрацияны мекямыны  араларында орналлыкъды.
Бу ишни башламчысы, этейик деп сюелгенледен бири - элде акъсакъалланы советини таматасы Ахматланы Хамзатды. Жер-жерли администрацияны башчысы Тебердиланы Магомет бла депутатла да аны жанлыдыла. Районну башчылары да болушургъа айтхандыла.
Эсгертме Нальчикде жашагъан суратчы Ибрагим Сурхайхановну чыгъармасына кёре салынырыкъды. Художникни бу быллай биринчи иши тюйюлдю. Аны юлгюлерине кёре къауум эсгертме орнатылгъанды.
Бу магъаналы жумуш элден жыйылгъан ахчагъа тамамланырыкъды. Къошумчулукъ этейим деген инсан, организация болса да, Хамзатха тюбеп, келиширге боллукъдула. Неда  8-928-710-07-78 телефон номерге сёлеширге. Быллымчы жашла огъурлу ишни къолгъа алгъандыла. Аллах болушсун.

Османланы Хыйса.

Свежие номера газет Заман


20.05.2019
17.05.2019
14.05.2019
13.05.2019