Бизнесни жашырынлыкъларына тюшюнедиле

«Иш кёллю Россей» жамауат организацияны КъМР-де бёлюмю къурагъан Жаш тёлю-бизнес школда окъуу башланнганлы талай ыйыкъ болады. Шёндю анда предпринимательство бла байламлы тренингле эмда семинарла ётедиле. Бу проект онбир жыл мындан алгъа къуралгъанды. Анга асламысында вузланы студентлери бла выпускниклери къатышадыла, бир-бирледе уа хунерли эмда тири школчула да.
Быйыл мектеп КъМКъУ-да ишин бардырады. Анга себеплик этген а «Къабарты-Малкъарны айнытыу корпорация» акционер обществоду. Аны келечилери окъуучулагъа энчи проектле жарашдырыргъа болушурукъдула.
«2018 жылны насийхатчысы», «Иш кёллю Россейни» жер-жерли бёлюмюню башчысыны орунбасары Гузеланы Индира (проектни таматасы) айтханнга кёре, жаш тёлюню окъутханланы арасында жаланда Къабарты-Малкъардан угъай, башха регионладан да белгили экспертлени, бизнесменлени, тренерлени да кёрюрге боллукъду. «Бизни организацияны башламчылыкъларыны санында бу билим бериу социал проект эм игиледен бирине саналады. Сёзсюз, биз аны мындан арысында да бардырып турургъа таукелбиз. Аны бла бирге жаланда студентле неда выпускникле бла чекленип къалмай, анга предпринимательство бла кюреширге итиннген тиширыуланы да чакъырыргъа умут этебиз», - дегенди Индира.
Школда окъуу бир талай кезиуледен къуралады. Биринчиси – предпринимательствону теория мурдорун тинтиу эмда бизнес-планированиягъа юйретиу. Дерсле, студентлени вузда окъууларына чырмау салмазча, ыйых кюнде бардырыладыла.
Шёндю анда предпринимательство, менеджмент, маркетинг, реклама бла кюрешиу эмда жамауат бла байламлыкъла жюрютюу курс барады. Алагъа жаш адамланы башында сагъынылгъан Корпорацияны проект управление эмда инвестициялы проектлени сюзюу бёлюмюню таматасы Марина Теунова юйретеди. Окъуучула хазырларыкъ бизнес-проектлеге да ол кёз-къулакъ боллукъду.
Энчи иш ачаргъа базынмагъанлагъа ары дери бир жерде орналып, жетишимли къалай урунуп башларгъа боллугъуна «Иш кёллю Россейни» келечиси, бизнес-тренер Жанна Шкирева юйретгенди. «РЕСО-Гарантия» компанияны республикада бёлюмюню специалисти Алим Дышеков а «Команданы къурау, хар жаны бла да айныу, башхала бла сёлеше билиу, башчылыкъ этерге юйрениу деген тренингни бардыргъанды. Анга къатышханла коллективде ишлерге, бир-бирлерине базыныргъа, къатындагъыланы къыйынларына багъа берирге юйреннгендиле.
Проектни экинчи кезиуюнде окъуучула республикада талай предприятиялада боллукъдула, белгили адамла бла тюбеширикдиле, бизнес проектлерин жарашдырлыкъдыла эм ахырында аланы комиссияны аллында къорууларыкъдыла. Жетишимли болгъанла келир заманлада республикада бизнесменлени арасында белгили жерни алырла деген ышаныу барды.
Алай бла жаш тёлюню энтта да кёп тюрлю семинарла, тренингле, къырал власть структураланы, жамауат организацияланы келечилери, жетишимли бизнесменле бла тюбешиуле сакълайдыла.

Улбашланы Мурат.

Свежие номера газет Заман


20.05.2019
17.05.2019
14.05.2019
13.05.2019