Закон пенсиячыланы къолайлыкъларын кётюрюуге алланыпды

Излегенин эркин тапмагъан пенсиячыланы ахчаларын ёсдюрюуге бурулгъан законну проектин къыралны битеу субъектлери да къабыл кёргендиле. Бу кюнледе уа РФ-ни Къырал Думасыны депутатлары Россейни Правительствосу жарашдыргъан къолайсыз адамлагъа жашау этерге жетерик ахчаны башындан къошакъ болушлукъ этиуню юсюнден законну проектин биринчи окъулууда сюзгендиле. Быллай мадарланы тамамларгъа кереклисини юсюнден а РФ-ни Президенти Владимир Путин Федерал Жыйылыугъа Посланиясында белгилегенди.
«Единая Россияны» Генеральный советини секретарыны биринчи орунбасары Ольга Баталинаны айтханына кёре, парламентарийле къабыл кёрген документ къырал политиканы баш магъаналы борчларына – пенсиячыланы жашау халларын игилендириуге – бурулупду.
- Президентни Посланиясы, аны буйрукълары законланы чеклеринде толтурулургъа керекдиле. Ала уа тамата тёлюню келечилерине тийишли жашау халла къурау, аланы къолайлыкъларын ёсдюрюу бла байламлыдыла,- дегенди Баталина.
Ол пенсияны индексациясыны низамын  тюрлендириу жаны бла жорукъла бир жерде да ишлемеген 5 миллиондан аслам пенсиячыны сейирлери бла байламлы болгъанларын билдиргенди. «Алагъа файдалары субъектде жашау этерге жетерик ахчаны ёлчемине жетмегенлери ючюн регион неда федерал къошакъ болушлукъ этиледи. Индексацияны тёлеуню жангы низамы уа  пенсияланы ёлчемлерин ёсдюрюрге себеплик этерикди»,-деп ангылатханды ол.
Законну проектин регионлада законла чыгъарыучу органла барысы да къабыл кёргендиле.   «Единая Россияны» фракциялары уа къысха заманны ичинде проектни сюзюуню къурагъандыла. «Аны хайырындан регионланы парламентлеринден жууапланы терк алыргъа онг болгъанды»,-деп чертгенди Баталина.
КъМР-ни Парламентини Социальный политика, урунуу эм саулукъ сакълау комитетини башчысы Хусейн Кажаров, республиканы депутатлары да «Къырал социальный болушлукъну юсюнден» федерал законну 121-чи статьясына тюзетиулени тюзге санап, аны жанлы къол кётюргенлерин  белгилегенди.
-Законопроектни РФ-ни Правительствосу Россейни Президентини Федерал Жыйылыугъа этген Посланиясында борчланы жашауда бардырыр мурат бла жарашдыргъанды. Къыралны башчысы пенсиягъа индексация этилгенде, инсанлагъа берилген социальный болушлукъну ёлчеми азайгъанына эс бургъанды. Аны бла байламлы законлагъа тюзетиуле хазырлагъа, пенсияланы жангыдан санаргъа буйрукъ берилгенди.
Алай бла, документге тийишлиликде индексацияны эм хар айдан берилген болушлукъну пенсияны ёлчеминден кетерип, аланы  РФ-ни субъектинде жашау этерге жетерик ахчаны бек аз ёлчемини башындан тёлерге белгиленеди. Башхача айтханда, пенсия  жашау этерге жетерик ахчаны ёлчемине жетдирилип, ызы бла 7,05 процентге индексация этилликди.
Проектде белгиленнгенича, бир жерде да ишлемеген пенсиячылагъа жылны аллындан бери тёленмей  къалгъан болушлукъ толусунлай къайтарыллыкъды. Бу тергеулени Пенсия фонд кеси этерикди, заявленияла жазар, фондха келир кереклиси жокъду,-дегенди Кажаров.

«Единая Россияны» КъМР-де регион бёлюмюню пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман


20.05.2019
17.05.2019
14.05.2019
13.05.2019