Акъсакъалгъа - алгъышлаула, ыспас сёзле

Черек районда жыл санлары иги да уллу болгъанланы алгъышлау ахшы тёреге айланнганды. Бу кюнледе анда энтта да бир акъсакъал - Бабугентде жашагъан Улбашланы Науруз - 95-жыллыгъын белгилегенди.
Аны алгъышларгъа юйюне бир къауум адам, ол санда районну администрациясыны жумушлары эмда ишни къурау жаны бла управлениясыны таматасы Байсыланы Харун да, баргъандыла эмда анга Россей Федерацияны Президенти Владимир Путинни, КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну атларындан алгъышлау письмола эмда муниципалитетни башчысы Борис Муртазовдан саугъа бергендиле.
Жыл санына да къарамай, Улбаш улу къонакълагъа тюбегенде,  тири эм  жарыкъ кёллю эди, письмоланы да кеси окъугъанды. Анга этилген хурмет, берилген эс эмда жылы сёзле ючюн жюрекден ыразылыгъын билдиргенди.
Кёчгюнчюлюкде Науруз Локъманович Къазахстаннга тюшген эди. Анда сода чыгъаргъан заводда урунуп тургъанды. Туугъан журтуна къайтхандан сора Бабугентде агъач жарашдырыучу заводда ишлегенди. Бюгюнлюкде сабийлеринден, туудукъларындан къууана жашайды.

Черек районну жер-жерли администрациясыны пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман


20.05.2019
17.05.2019
14.05.2019
13.05.2019