Альбертни тюбешиую апрельге кёчюрюлгенди

Къатыш единоборстволаны  сюйгенле Тюменланы Альбертни Мурат Абдулаев бла тюйюшюн ашыгъып сакълагъандыла. Ол 30 мартда Краснодарда ётерге керек эди. Кёпле алгъадан окъуна билетле да сатып алгъандыла. Алай Альберт кесини инстаграмында билдиргеннге кёре, Абдулаевни санына чып тюшгени бла байламлы аланы тюбешиулери 27 апрельде Москвада бардырыллыкъ турнирге кёчюрюледи.

Къасымланы Аминат.

Свежие номера газет Заман


26.05.2020
22.05.2020
20.05.2020
18.05.2020