Бир бирни кёрюп, къаты къучакълашдыкъ

Байсолтанланы Алим  уруш башланнган кюнледен тебиреп  эм алчы позициялада болгъанды – Ханко айрыкамда. Анда Фин кампанияны бардырылгъаныны магъанасы – къыралны жетип келген зорлаучуладан сакъларгъа керек болгъанды. Алай бла бизни сауутланнган кючлерибиз Фин богъазгъа кирген жерде, Финляндия бла келишип, айрыкамда орналгъандыла.  Анда  болгъанды Байсолтан улу да шуёхлары бла.
Анда кёргюзтгенди ол кесини  чынтты лётчик болгъанын. Мында кавказ тирилик угъай,  кавказ даражалыкъ, сый магъананы тутхандыла. Айып эди бирсилени тизгининде айырмалы болмагъанлай, ахыр сатырлада сюелип тургъан. Ётгюр адамла къайда да болгъандыла, алай сен энчи бир халкъны уланы эсенг, аны бети эсенг, ол хурметни сакъларгъа, багъаларгъа борчлуса, ол береди кючню-къарыуну да.
Балтий авиацияны лётчиклери бары да  Василий Голубевни башчылыгъында Алим къуллукъ этген 4-чю ГИАП-ны лётчиклери бла ёхтемленнгендиле. Нек дегенде ала бек батыр уланла болгъандыла.
1943 жылда биз толусунлай хазыр болгъан жыйымдыкъ экипаж бла  Шимал Къазахстан областьдан Ленинград фронтха учханбыз. Молога черекни жагъасында къоннганбыз. Анда гитче аэродром  болгъанды, тёгерек юзмез. Алайда тохташхан эдик.  Экинчи кюн ашханабызгъа атланабыз.
Бир отоулу юйчюк столова болгъанды, анга къошакъ халлы коридорчугъунда эки жёнгер олтуруп  - ала къазауатны отун кёрген батыр аскерчиле, орденлери кёкюреклеринде, биз а – фронтха энди келген жангычыкъла. Бир кесекден  аладан бири Байсолтанланы Алим болгъанын билебиз, бирсиси уа – дюгерли Геннадий Цоколаев. Алим а манга кёз къыйыры бла къарай эди, мен да анга.
Тюш азыкъдан сора бир эки сагъатдан ол улан керти да Байсолтан улуму болур деп шарт биллигим келди. Нальчик аэроклубдан тамата курсантла эсимде эдиле, ала бизден алгъа учхандыла. Ол таный эди мени, мен да биле эдим аны. Бусагъатда уа ол офицерди, тенгиз кительде капитан.  
Мен Нальчикден болгъанымы айтып: «Сиз Байсолтан улумусуз?» - деп сордум. – «Сенмисе?» - деп ол да мени къучакълады. Алим отпускагъа Нальчикге тебиреп тургъанын  билдирген эди ол кезиуде. Алай бла жууукъ заманда ол юйюне кетген эди, ол бизни аны бла ахыргъы тюбешиуюбюз болгъанды…

Арсен Кафоев, урушну эм урунууну ветераны, КБФ-ны аскер лётчиги. 2003 жыл.

Свежие номера газет Заман


19.08.2019
16.08.2019
14.08.2019
13.08.2019