«Атам манга дайым юлгюдю»

Атамы сый-даражасына тийишли болалгъаныма ийнанырыгъым келеди, авиацияда отуз сегиз жыл къуллукъ этгеним бла Ата журтуму игилигине юлюшюмю къошалгъан болурма.
Атамы юсюнден жаланда суратлагъа, аны бла бир полкда къуллукъ этгенлени эсгериулерине кёре билеме, аны ариу сёзюн, жылыулу къарамын кёрюрге уа насыбым тутмагъанды.  Ленинградда  атамы биргесине къуллукъ этген ветеранла бла тюбешгенме. Ала  аны бек сюйгенлерин, энчи кёргенлерин, аны полкда сыйын-намысын бийикде тутханларын, ол ётгюр лётчик болгъанын бир аууздан айтхандыла.
Уруш жыллада бир жол ала ауузлана тургъанлай,  хауада тревога белги берилгенини юсюнден хапарлагъан эдиле аны таныгъан аскерчиле манга. Ол кезиуде хар бири да кеслерини самолётларына чабып жетгендиле. Аэродромну башында немис разведкачы тёгерек бурула эди.  Барындан да тирирек болуп, Алим кёкге биринчи  чыгъады. Жердегиле башында не бола тургъанына сейирге къалып къарай эдиле.
Фашистлени разведкачы самолёту артха айланып тебирейди да, Байсолтан улу аны къачаргъа къоймагъанлай, жетип, агъызады. Ызы бла аэродрамгъа сау-эсен къайтады. Бары да Алимни хорлам бла алгъышлагъанларына уа не сёз!  Атамы аллай кёп сермешлерин эсгергендиле  аны ветеран шуёхлары. Аны адамлыгъын бла огъурлулугъун а айтып тауусалмай эдиле ала.
Эки жашым барды, таматагъа атамы хурметине Алим деп атагъанбыз, гитче уа – Вадик, ол аппасына энчи кёзден къарайды,  аны сыйын бек бийикде тутады. Атамы юсюнден эсгериуле сабийлерими жюреклеринде жашайдыла!

Байсолтанланы Валерий, авиацияны подполковниги. Суратда: Алимни юй бийчеси Вера, жашы Валерий бла аны юйдегиси Лидия, туудукълары Алим эм Вадим.

Свежие номера газет Заман


19.08.2019
16.08.2019
14.08.2019
13.08.2019