«Фашистлеге битеу этген кюйсюзлюклери ючюн дерт жетдирмей къоймам…»

Байсолтанланы Алим сермешле араларында туугъан журтунда болуп, заводлада, тюрлю-тюрлю учреждениялада, школлада, элледе тюбешиуле бардыргъанды. Артха, аскер бёлюмюне,  кете туруб а Къабарты-Малкъарны уруннганларына чакъырыу сёз бла  письмо жазгъанды. Ол «Социалистическая Кабардино-Балкария» газетде 1943 жылда 26 июньда басмаланнганды.  

«Багъалы шуёхла!
Сермешлени араларында манга Туугъан журтума бир ненча кюннге барыргъа насып тюшгенди. Ала мени эсимде жашауумда бек аламат кюнлеча ёмюрге къаллыкъдыла.Жууукъларым, шуёхларым, танышларым, тау эллени колхозчулары, Нальчикни уруннганлары эмда окъугъан жаш тёлю бла жюрекни къозгъагъан тюбешиулени унутур амал жокъду.
Сиз манга ёз жашыгъызгъача, сюйген къарындашыгъызгъача, бек сыйлы къонакъгъача, Къызыл Аскерни солдатынача – Ата журтубузну къоруулаучусунача тюбегенсиз. Мени бетимден сиз сизни немис-фашист зулмулукъдан азатлагъан,  жалынчакъсыз эмда насыплы жашау этерге эркинлигигизни, къартланы бла сабийлени жигитча къоруулагъан деменгили Къызыл Аскерге махтау салгъаныгъызны мен билеме. Манга жарыкъ тюбегенигиз, жюрек жылыулугъугъуз ючюн бек сау болугъуз…
Мен кесим окъугъан школланы оюлгъан къабыргъаларын кёргенме. Ол фашистлени ишлериди. Элледе бла туугъан Нальчигимде уллу мекямланы къуру хуналары къалгъанларын кёргенме. Ол фашистлени ишлериди. Мен нацистле мамыр совет адамланы, къартланы, тиширыуланы эмда сабийлени азап чекдирип жойгъанларыны юсюнден хапарланы эшитгенме. Мында кёргеними  бир заманда да унутурукъ тюйюлме. Фашистле онбир жууукъ адамын ёлтюрген Холамханланы Надяны  аманат сёзю мени жюрегимде эшитилгенлей турлукъдула.
-Мени азап чегип ёлген онбир адамымы къанлары, илишаннга салыннганланы эмда индеклеге атылгъанланы барысыны да къанлары ючюн сен, Совет Союзну Жигити, Къызыл Аскерни солдаты, дерт алыргъа борчлуса…
Мен фашистлеге битеу этген кюйсюзлюклери ючюн дерт жетдирмей къоймам… Мен, ёхтем таулу халкъны жашы, ата-бабаларыбызны ахшы адет-тёрелеринде ёсген адам, аллыма тюбеген фашист малгъунланы сау къоймам, мени кючлю темир къушум бла аланы къалайда да ууатырма. Жюрегим тепгени къадар немис-фашист ууучлаучула бла сермеширикме, алагъа совет адамлагъа салгъан къыйынлыкъла ючюн дерт жетдирликме.
Фронтха кете,  мен Къызыл Аскерни аллында борчугъузну да эсге салыргъа сюеме. Тозурагъан мюлкню аягъы юсюне салыр  ючюн кёп зат этгенсиз, фронтха болушур ючюн да къалмагъансыз. Алай тынчайыргъа алыкъа эрттеди. Бизге  душман бла бютюн уллу къазауат этерге тюшерикди. Аны себепли Къызыл Аскерге андан да кёп сауутла, боеприпасла, ашарыкъ затла да керек боллукъдула. Къызыл Аскер хорлар ючюн аны хар не бла да  жалчытыу ма сизге, сизни ишлегенигизге кёре боллукъду.
Предприятияланы уруннганлары, оноучулары, специалистлери да! Производство планларыгъызны артыгъы бла толтуругъуз, жангы продукция чыгъарыргъа итинигиз,жер-жерли сырьёну хайырланыргъа кюрешигиз. Энди аскерге саналмагъан продукция жокъду. Фронтха кёп зат керекди.
Жолдаш колхозчула, совхозланы бла МТС-лени ишчилери! Сизге тирликни жыяргъа тюшерикди. Эсигизде болсун, будайны терк эмда толусунлай орургъа керекди. Эл мюлк ишлени битеу тюрлюлерин: мал ашла хазырлауну, бахчачылыкъны, терекле ёсдюрюуню, жайлыкълада, фермалада жумушланы да бирге эмда къыйматлы бардырыргъа кюрешигиз. Къызыл Аскерни ётмек, эт, жау, жюн бла да кереклиси тенгли бир жалчытыргъа керек болгъаныгъызны унутмагъыз.
Къабарты-Малкъарны уруннганлары! Жауну ууатыр ючюн уллу къарыу салыргъа, низамны, сакълыкъны да кючлендирирге керек боллукъду. Хорлам ючюн къолдан келгенни аямазгъа хазыр болугъуз. Биз хорларыгъыбызгъа уа арталлы да ишексизбиз.
Жангыдан сау-эсен тюбешейик, багъалы шуёхла бла жолдашла!

Гвардиялы капитан, Совет Союзну Жигити Байсолтанланы Алим.

Свежие номера газет Заман


19.08.2019
16.08.2019
14.08.2019
13.08.2019