Ёлюмсюзлюкге учуу

Балтиканы тенгиз авиациясыны айтхылыкъ лётчиги Байсолтанланы Юсюпню жашы Алимге быйыл 100 жыл толлукъ эди.  Анга Совет Союзну Жигити деген сыйлы ат урушну бек къыйын, аскер саугъала алай кёп берилмеген 1942 жылда октябрьде аталгъанды. Ол а бизни бир жерлибиз керти да уллу жигитлик этгенине шагъатлыкъды.
Уллу Ата журт урушха ол 13-чю истребитель авиаполкну къауумунда 1941 жылда киришгенди.  Фашист асла бла ётгюр лётчигибиз биринчи  кюнлеринде окъуна тюбешгенди. Ленинградны тийрелеринде, Эстонияны жеринде да душманны аскерлерине бла техникасына кёп халеклик салгъанды.
«Жашау жолну» къоруулагъанды. Бир жылны ичинде батыр лётчик кёкге 277 кере кётюрюлгенди, 27 кере душманны тасхасын билирге чыкъгъанды, сермешлеге 45 кере киришгенди, 10 самолётну кеси аллына, 13-сюн да башхала бла бирге агъызгъанды. Ленинни ордени бла бир кере, Къызыл Байракъны ордени бла эки кере эмда кёп майдалла бла саугъаланнганды.
1942 жылда 23 октябрьде 4-чю гвардиялы истребитель авиаполкну командирини орунбасары  гвардиялы капитаны Байсолтанланы Алимге СССР-ни Баш Советини Президиумуну Указы бла  Совет Союзну Жигити деген ат аталгъанды (№749). Аллай уллу сыйгъа ол Къабарты-Малкъарда угъай, саулай Шимал Кавказда биринчи болуп тийишли кёрюлгенди.
Бюгюн биз аны жашау жолуну, аскерде къуллукъ этген кезиуюню бир къауум шартлары, аскерчи нёгерлерини, жууукъларыны да эсгериулери бла газет окъуучуларыбызны шагъырей этерге сюебиз.

Свежие номера газет Заман


19.08.2019
16.08.2019
14.08.2019
13.08.2019