Юлгюлю юйюрлеге – жюрекден алгъышлаула эмда саугъала

Озгъан байрым кюн Къырал концерт залда Юйюрню,  сюймекликни эмда кертичиликни кюнюне аталып, къууанчлы ингир болгъанды. Аны, хар замандача, КъМР-ни тиширыуларыны союзу  къурагъанды. Байрамгъа республиканы къырал властыны  келечилери, Парламентини  депутатлары, районларыны эмда шахарларыны жер-жерли администрацияларыны башчылары, бирсиле да  келгендиле. Махкемеге кирген жерде сабийле юйюр тематикагъа кёре ишлеген суратладан, къол устала этген затладан жарашдырылгъан кёрмюч да кёзге хычыуун кёрюннгенди.
Ингирни бардыргъанла КъМР-ни сыйлы артисткасы Фатимат Чехмахова бла тележурналист  Атталаны Азнор, залдагъыланы байрам  бла къызыу алгъышлап, адамны жашауунда юйюрню магъанасыны юсюнден хапарлагъандыла. Бирге узакъ ёмюр сюре, бир бирни ангылап жашагъанлагъа бизде не заманда да хурмет энчи болгъанын белгилеп, юйюрлерин  энди къурагъанланы аладан юлгю алыргъа чакъыргъандыла.
Огъарыда сагъынылгъан союзну председатели Аулият Каскулова да, жыйылгъанланы алларында сёлеше, «Жылны юйюрю» конкурс бизни регионда юч жылдан бери бардырылгъанын, аны кесини  да беш номинациясы болгъанын айтханды. Бу  жол анга кёп адам къатышханы себепли дагъыда экисин – «Спорт юйюр» эмда «Чыгъармачы юйюр»-къошаргъа тюшгенин да ангылатханды. Культура, Урунуу эмда социал къоруулау министерстволагъа хар заманда да этген болушлукълары ючюн  ыразылыгъын билдиргенди. Эришиу жылдан-жылгъа кюч ала баргъаны да аны кёлюн кётюргени бла бирге жамауатны юйюр къыйматлагъа  кёз къарамын ачыкълагъанын белгилегенди.
Биринчиле болуп сахнагъа уа конкурсну «Кёп сабийли юйюр» номинациясына къатышханла чыкъгъандыла. Мында Черек райондан Вячеслав Бербеков бла Мухамматжан Хайназаровну (Урван район) юйюрлери экинчи жерни  юлешгендиле.
Биринчиле уа  Дугужевле болгъандыла. Аскербий бла Светлана юйюр къурагъанлы 28 жыл толгъанды, алты къыз бла жаш ёсдюргендиле.
Аланы жетишимлери бла КъМР-де Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченный Зумакъулланы Борис алгъышлагъанды. Дунияда не игиликле бар эселе да, залдагъыланы барысына да келирлерин тилегенди. Кесини юйюрюне 53 жыл толгъанын, кёп болмай алагъа туудукъдан туугъанчыкъ къошулгъанын да билдирип, хар инсан да чууакъ кёкге къууана,  сабийлерини насыпларын кёрюрюн тежегенди.
«Россейни алтын юйюрю» номинацияда уа Терк райондан Хусейн бла Лиза Гониковла эмда Борис бла Лейла Жекамуховла (Нальчик шахар округ) белгиленнгендиле. Экилери да сабийлерин,  туудукъларын ариу къылыкъда юйретип келгенли 55 жылдан атлагъанды. Аланы уа жюрекден алгъышлап, дипломларын, саугъаларын да  Парламентни председателини орунбасары Жанатайланы Салим бергенди. 
Не заманда да ата-бабаларыбыздан бери келген адет-тёрелерибизни сакълай, аланы тёлюден тёлюге ётдюре келгенлеге хурмет энчиди. Ол затха сагъынылгъан эришиуде да эс бурулады. Аны бу кесегинде атлары айтылгъан алты юйюрню ичинде Баллилары (экинчи жер) да бардыла.
Мустафа Шамсудинович бла Тося Таукъановна бирге 45 жылдан аслам заманны жашап келедиле, юч сабий ёсдюргендиле. Юйюр тамата РФ-ни битеулю билим  бериуюню сыйлы ишчисиди. Юйдегиси уа Халкъгъа билим бериуню отличнигиди.
Ала жаш тёлюню окъутуугъа къыйын сала, устаз династиялы юйюр да болгъандыла. Къызлары  Радима бла Мадина да ата-аналарыны жоллары бла  баргъандыла. Туудукълада да  педагогиканы сайлагъанла  бардыла.
Байрамда тёрт жаш юйюрню уа КъМР-ни Жамауат палатасыны председатели Хазратали Бердов алгъышлап, Тиширыуланы советине да быллай магъаналы жумушну къурагъаны ючюн ыспас этгенди. Эришиуню бу кезиуюнде белгиленнгенлени арасында айырмалыла уа Мисроковла (Къарагъач) болгъандыла. Ала эки къыз бла жаш ёсдюредиле.
«Элли юйюр» номинацияда уа биринчи жерге Черек райондан келгенле чыкъгъандыла. Башийланы Руслан бла Зухура эки къыз ёсдюргендиле, туудукъла да  бардыла. Юйюрню анасы жаш тёлюню окъутууда бет жарыкълы ишлеп келеди. Бу бёлюмде экинчиле уа  Хапаланы Идирис бла Любовь (Нальчик шахар округ) болгъандыла. Ала юйюр къурагъанлы уа энди 50 жыл толгъанды. Огъурлу ана бла ата тёрт сабийге, аладан туугъанлагъа къууана жашайдыла.
Огъарыда белгилегенбиз конкурсда къошакъ халда номинацияла  да болгъанларын. Алай бла алада атлары сагъынылгъанланы арасында Мечукъаланы Ахматны юйюрю да барды. Ала «Спорт юйюр» деген кесегинде белгиленип, ыразылыкъ къагъыт бла саугъаланнгандыла.
Кёнделенден Атмырзалары уа  лауреат даражаны алгъандыла. Мухтар школну директоруду. Маргарита уа  башланнган классланы устазыды. Ала юч сабийни ата-анасыдыла.
Байрамны ахшы тёреси да барды. Ары конкурс башланнган жыллада хорлагъанла да чакъырыладыла. Бу жол ингирни къонакълары Анатолий Бачканов («Эл юйюр», 2016 ж.), Пётр Маркевич («Кёп сабийли юйюр», 2017 ж.), Арсен Жилясов («Тёрелени сакълагъан юйюр», 2018 ж.), Даниил эм Кристина Рокотовла («Жылны юйюрю - 2018») болгъандыла.
Ингирде конкурсха къатышхан юйюрлени, ары келген бирсилени да алгъышлап кёпле сёлешгендиле. Аланы арасында урунуу эмда социал къоруулау министр Асанланы  Алим, Черек районну администрациясыны башчысыны  орунбасары Улбашланы Сахадин, депутат Борис Паштов, саулукъ сакълау министр Марат Хубиев,  «Халкъ фронт Россей ючюн» Битеуроссей регион жамауат къымылдауну башчысы Евгений Бакаев да  болгъандыла. Айырмалылагъа дипломла, саугъала эмда сагъынылгъан байрамны белгиси – ромашка гюл къысымла - берилгендиле.
Концерт программаны да белгилерчады. Юйюр жашаугъа,  атагъа-анагъа, сюймекликге жораланнган жырла, тепсеуле да анга бютюн къууат салгъандыла. Жырчы къызыбыз, Музыка театрны солисткасы Гергъокъаланы Халимат айтхан бешик жыр да кёплеге хычыуун тийген болур деп ийнанабыз. Андан сора да, жырчыла Жаболаны Замира, Азамат Беков, КъМР-ни эмда Адыгея республиканы сыйлы  артисти Тимур Гуазов, «Нальцук» юлгюлю сабий тепсеу ансамбль, «Кавказ» вокал къауум, «Ассорти» тепсеу ансамбль эмда бирсиле кёргюзтген номерле залдагъыланы кёллерин кётюргендиле.
 

 

Мокъаланы Зухура.

Свежие номера газет Заман


08.11.2019
06.11.2019
01.11.2019
30.10.2019