Битимли картоф къууандырады

Жай кезиу – тахта кёгетлени, жемишлени кезиуюдю. Жангы Малкъаргъа жете-жетмез, жол жанында адамла кёп тюрлю затланы ёсдюргенлерин кёрюрге боллукъду. Шёндюледе танг жетген картофну жыйыу барады алайлада. Ниязов Салим да жерни ортакъгъа алып къармашханланы санындады. Анга юйдегилери эмда жууукълары болушадыла, ол санда бабугентчи жаш Чочуйланы Рамазан да.
Картоф ёсдюрюучюлеге кюн исси болгъаны бек хайырлыды. Рамазан айтханнга кёре, быйыл ала аны бир гектар жерде ёсдюргендиле. «Битимлилиги былтырдан эсе къайда игиди», - деп къууанады жаш. Сууну арлакъда баргъан арыкъдан алып сугъарып тургъандыла бахчаны. Энди уа къазауатда тирлик жыядыла.
Иш танг эрттен башланады, кеси да кюн къыздыргъынчы дери барады. Трактор тизгинлени ичи бла ётюп, картофну къазып, жер башына чыгъарып кетеди. Ызы бла къоншу элледен келген ишчиле аны челекле бла ташыйдыла, машоклагъа жыядыла. Аланы уа жашла машинагъа жюклеп, башха жерге ашырадыла неда алайда жеринде окъуна сатадыла.
Сатыу бла да чурум жокъду, дейди Рамазан. «Алыучула кёп жерледен келедиле, Чеченден, Ингушетиядан да бардыла. Иш былай барса, бу гектарны он кюнню ичинде жыйып бошарыкъбыз. Ызы бла уа былайда нартюх саллыкъбыз. Бирле картофдан сора ызы бла хобуста, нашала да ёсдюредиле, биз а быйыл нартюхде тохташыргъа оноу этгенбиз», - деп белгилегенди.

Улбашланы Мурат.

Свежие номера газет Заман


08.11.2019
06.11.2019
01.11.2019
30.10.2019