Узакъ ёмюрлюлени сыйларын кёргендиле

Кёп болмай Чегем районну администрациясыны башчысы Артур Текушев,  Пенсия фондну муниципалитетде бёлюмюню таматасы Алим Карданов эллени оноучулары бла бирге   Этезланы Баблинаны -112, Кючмезланы Какайны – 110, Куна Варитлованы  - 105 эм Лёля Кибешеваны 102 жыл толгъаны  бла алгъышлагъандыла. Уллайгъанлагъа   саулукъ эмда жууукъ-ахлуларындан къууана энтта кёп жылланы  жашарларын тежеп,  РФ-ни Президенти Владимир Путинни бла КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну къууанч письмоларын да бергендиле.  Абаданла аланы  даражаларын  кётюргенлери ючюн  къонакълагъа  ыразылыкъларын билдиргендиле.   
Эсге сала айтсакъ, бу кюнледе Чегем районда энтта да 24 адам 85, 90, 95 эм 100 - жыллыкъларын  белгилерикдиле.  
 

 

Магометланы Сулейман.

Свежие номера газет Заман


08.11.2019
06.11.2019
01.11.2019
30.10.2019