Илмуну жолунда базыныулу атламла

Бу кюнледе РФ-ни Федерал Жыйылыууну Федерация Советинде жаш тёлю проектлени  «Приоритеты Роста» Битеуроссей конкурсуну очный уруму озгъанды.  Ары эм кёп заявка Къабарты-Малкъардан келгенди – 23 проект. Кёргюзтюлген ишлеге заочный халда багъа бичиуге кёре финалгъа  В.М. Коков атлы къырал аграр университетни  аспиранткасы Созайланы Расулну къызы Джамиляны «Разработка инновационной технологии пектинов и пектиносодержащих продуктов функционального назначения» деген проекти чыкъгъанды. Аны илму башчысы  техника илмуланы доктору профессор Жаболаны Сергону къызы Аминады.
Проектлерин къорууларча къыралыбыздан 26 конкурсчу чакъырылгъанды. Жыйылгъанлагъа алгъышлау сёзюн Федерация Советни Регламент эм парламент ишни  къурау комитетни  председатели,  «Приоритеты Роста» конкурсну къурау комитетини председатели В.С. Тимченко айтханды. Ол регионланы бла муниципал къуралыуланы тохташыулу айныуларын жаланда жамауатны экономика жаны бла тири ёсюую жалчытханын белгилеп,  быллай эришиуле миллет проектлени бла программаланы жашаугъа кийириулерине себеплик этгенлерин чертгенди.
«Приоритеты Роста»  –  къыйматлы конкурсду,  Россейни келлик заманыны ахшылыгъына себеплик эталлыкъларына, экономика айныугъа, социал-экономика политикагъа юлюшлерин къошаллыкъларына ийнаннган жаш адамлагъа энчи майданды. Аны баш борчу - ёсюп келген тёлюню Россей Федерацияны айнытыууна себеплик этген болумланы къурау жаны бла акъылларын ачыкълауду.
Финалгъа чыкъгъанланы проектлерин эксперт жюри сюзгенди, аны къауумуна «Деловая Россия» ООО-ну, бизнесни элтиуде, къуллукълада ишлеуде  уллу сынамлары болгъан адамла  киргендиле. Эсепде беш алчы сайланнгандыла, ала проектлерини презентацияларын  Восток экономика форумну чеклеринде бардырлыкъдыла. Созайланы Джамиляны проектине инвесторла финансирование этер амалла излерге тийишлисича къарагъандыла, ишни ахырына жетдирирча авторгъа къауум эсгертиу да этилгенди, ол санда Россей Федерацияны Промышленность эм сатыу-алыу министерствосуна кёргюзтюрча да.
«Сейир этмегенме  Созайланы къызларыны тукъумун эришиуге къатышханланы санында кёргенимде, - дейди  КъМР-де «Приоритеты Роста» конкурсну координатору, Жамауат палатада Жаш тёлю советни  таматасы Оксана Чегемокова, - мен анга бизни эришиуде да эс бургъан эдим. 2015 жылда Джамиля «Илму жаны бла жылны жетишими» премияны иеси болгъанды».
Ол кезиуге къызны 25 илму эм окъутуу-методика публикациялары болгъандыла, ол санда  ара басмада,  изобретениялагъа 6 патенти да. 2015 жылда ол  РФ-ни Билим бериу эм илму министерствосу, илму-техника  бёлюмде гитче формалы предприятияланы айнытыугъа себеплик этген фонд къурагъан «Умник» на Старт» программада алчы  болгъанды.  Сколковода «Саулукъ сакълауда бюгюннгю технологияла  ызда «Startup Village» проектни жарым финалына жетгенди. «Алтын кюз арты – 2015»  эл мюлк  кёрмючде РФ-ни Эл мюлк министерствосуну алтын майдалы бла саугъаланнганды.
«Бу фахмулу къыз кёп даражалагъа тийишли боллугъуна толу ийнанама.  Бийик билимли юйретиучюсюню хайырындан ол жаланда республиканы угъай, къыралны келлик кюнюне жарарыкъ аслам илму ачыкълаула этериги да баямды. Республиканы оноучулары Джамиляны проектине эс буруп, аны жашауда бардырыргъа болушурукъларына ышанама», - деп къошханды Чегемокова.

Жангуразланы Нажабат хазырлагъанды.

Свежие номера газет Заман


08.11.2019
06.11.2019
01.11.2019
30.10.2019