Дипломла алгъандыла, тёртгюл бёрклерин ёрге атхандыла

Къабарты-Малкъар къырал университетни   Стоматология и челюстно-лицевая хирургия институтун  быйыл 132 адам бошагъанды, ючеулен – бек иги белгилеге. Алагъа  дипломлары Сокуровну чыгъармачы мастерскоюнда къууанчлы халда берилгендиле.
Залда  адам асыры кёпден, бармакъ басар жер жокъ эди. Болсада  тюненеги студент къызла бла жашла  энчи кийимлери, жарыкълыкълары  бла да кёзге олсагъат уруннгандыла.
Къууанчлы жыйылыуну  институтну директору, РФ-ни эм КъМР-ни  сыйлы врачы, медицина илмуланы доктору профессор Мустафаланы Магомет ачханды. Ол   КъМКъУ-ну тишлеге бакъгъан эмда жаякъ-бетге операцияла да этген врачланы хазырлагъан бёлюмю  бир ненча жыл мындан алгъа къуралгъанын, быйыл аны биринчи къауум бошагъанын эсге салгъанды. «Мен сизни барыгъызны да жюрегими теренинден алгъышлайма. Къайда болсагъыз, къайда ишлесегиз да, алгъан билимигизни адамлагъа болушлукъгъа хайырланырыгъызгъа, институтну даражасын тюшюрмез ючюн  къолугъуздан келгенни аямазлыгъызгъа ийнанама»,-дегенди.
Москваны область  илму–излем клиникалы  институтуну кафедрасыны таматасы, медицина илмуланы доктору, экзаменле алыучу  комиссияны председатели  Малкан Ахмадова уа  институтну башчыларына бла преподавательлерине билим бериуню бийик даражада къурагъанлары ючюн ыспас этгенди, выпускниклени уа ахыр къырал аттестацияны кезиуюнде тынгылы билим алгъанларын кёргюзтгенлери ючюн махтагъанды.
КъМР-ни жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министри Ауес Кумыков  жаш специалистлеге атлары уллу харфла бла жазылырча, халкъны ичинде  намыслары-сыйлары жюрюрча устала болурларын тежегенди.
Андан сора жашауну жангы жолуна атларгъа хазырланнганланы  КъМР-ни Парламентини депутатлары Хусейин Кажаров бла Газаланы Масхут, КъМР-ни урунуу эм социал къоруулау министри Асанланы Алим, республикада  профсоюзланы биригиуюню таматасы Фатимат Амшокова,  Росздравнадзорну регион органыны башчысы Ахматланы Алим, проректор Артур Кажаров, республиканы баш стоматологу  Асият Хамукова да алгъышлагъандыла. Ала медицинада ишлеу уллу жууаплылыкъны излегенин эсгертгендиле,  алгъан усталыкъларына сокъуранмазча болурларын тежегендиле.
Выпускникле, устазларына кеслерини жюрек ыразылыкъларын билдире, институтларын, преподавательлерин да унутмазлыкъларын,   жокълай турлукъларын айтхандыла. Сайлагъан усталыкъларында къуллукъларын бет жарыкълы бардырыргъа  ант этгенлеринден сора, алагъа дипломла бериу башланнганды.
Ол кюн университетни «Амикс», "Кюнчюк", дагъыда башха той-оюн коллективлери сагъат бла жарымны ичинде  жырлап, тепсеп, жыйылгъанланы кёллерин кётюргендиле. Ахырында, тёреде болуучусуча, дипломларын алгъан жаш адамла, сахнагъа чыгъып,  тёртгюл бёрклерин ёрге атхандыла.

Холаланы Марзият.

Свежие номера газет Заман


22.01.2020
20.01.2020
17.01.2020
15.01.2020