Жылы алгъышлаула, чынтты ыразылыкъ, жарыкъ муратла

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал университетни тюрлю-тюрлю факультетлерин жаланда ахшы белгилеге тауусхан, вузну жашаууна тири къатышып тургъан, къызыл дипломлагъа тийишли болгъан 563 выпускникни саугъалау къууанчлы  халда  бардырылгъанды. Бу жумуш жылдан-жылгъа  огъурлу тёреге айланнганды.
Быйыл да ол Нальчикде «Жашил театрда» болгъанды. Байрамгъа республиканы къырал властыны келечилери, КъМКъУ-ну профессор-преподаватель къаууму, жашланы бла къызланы  ата-аналары, жууукъ-ахлулары, тенглери да келгендиле. Къууанчлы ингирге жыйылгъанланы эм алгъа КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова алгъышлагъанды. Ол жаш тёлю алгъан билимин республиканы айныууна юлюш къоша хайырланырына ышаннганын билдиргенди. Ала сайлагъан усталыкъларына бир заманда да сокъуранмай, бютюн бийик жетишимле болдуруп, профессионал даражагъа жетерлерин тежегенди.
Выпускниклени окъутханлагъа, аланы ёсдюргенлеге да ыспас этгенди. Ала студентлени ишлерге юйретгенлерин белгилей, окъуу а неден да уллу иш болгъанын чертгенди. Жашла бла къызла къайда урунсала, турсала да, туугъан жерлерин унутмай, кеслерини ызларындан келгенлеге ахшы юлгю кёргюзтюрлерине ийнаннганын да айтханды.
Ызы бла выпускниклеге ректор Юрий Альтудов игиликле тежегенди. Ол бюгюнлюкде билим бериуде тюрлениуле, уллу конкуренция болгъан кезиуде студентлени бу жетишимлери энчи магъананы тутханын белгилегенди. 500-ден аслам адам окъуу юйню атын айтдыргъанларына ёхтемленнгенин, къууаннганын да жашырмагъанды эмда аланы университетни унутмазгъа, КъМКъУ-ну выпускниклерини ассоциациясына кирирге чакъыргъанды.

РФ-ни Къырал Думасыны депутаты, Геккиланы Зауур, бу байрам жаланда энчи бир окъуу юйнюкю болуп къалмай,  саулай да республиканы къууандыргъанын айтханды. Жаш адамлагъа айланып: «Сизни ёсдюргенлени бла окъутханланы бир заманда да унутмагъыз, бюгюн былайда сюелгенигиз аланы къыйынларыды»,- дегенди.
Байрамда алгъышлары бла сёлешгенлени арасында Бийик-тау геофизика институтну директору Беккиланы Мухтар, саулукъ сакълау  министрни орунбасары Беслан Назранов эм бирсиле да болгъандыла. Ала барысы да анча жаш адам аллай даражагъа жетишгенлерине къууаннганларын букъдурмай, мындан ары да жамауатны ичинде кеслерин керти да окъуулу, билимли адамлача сезерлерине,  кёргюзтюрлерине ышаннганларын да билдиргендиле.
Факультетлени энчи алып айтсакъ, сёз ючюн, быйыл КъМКъУ-ну архитектура, къурулуш эмда дизайн институтуну очный бёлюмюн 40 адам тауусханды. Аладан 11 жаш бла  къыз а аны къызыл дипломгъа  бошагъандыла. Ол санда Маммеланы Милана, Ностуланы Малика, Атабийланы Мариям, Чапайланы Алина, Батталаны Шамил да бардыла.
Сагъынылгъан  студентле барысы да къурулуш ызда бакалаврла болгъандыла. Энди уа биргелей магистратурагъа кирип, билимлерин андан ары ёсдюрюр муратдадыла.
Ала вуз бардыргъан форумлагъа, бирси жыйылыулагъа да къатышып, хунерлерин ачыкълагъанлай турадыла. Алгъаракълада КъМКъУ-ну Минги тау тийресиндеги окъуу-илму комплексинде бардырылгъан «Перспектива» атлы илму конференцияда да айырмалы болгъандыла.
Къашхатаучу къызчыкъ  Маммеланы  Милана бла  къысха ушагъыбызда ол къурулушну сабийлигинден да сюйгенин, бу жаны бла уллу компаниялада проектле хазырлаучу болургъа итиннгенин айтханды. Ол кесибизни окъуу юйюбюзде бир жерден кем болмай билим бергенлерин чертип, преподавательлени арасында Сергей Шогеновну белгилегенди.
Аны уллу мекямланы  ишлеген кезиуде темир конструкцияланы къалай тюз эм тап хайырланыуда ангылауу терен болгъанын эм ол кесини билимин студентлеге да бералгъанын ангылатханды. Аллай устазланы хайырындан жаш тёлю окъургъа бютюн къызыннганын да айтханды.
Кеси уа магистратураны тауусханындан сора да мында къалып ишлерге сюеди. Алгъан билими республиканы айнытыугъа къошумчулукъ этерин излейди. Мекямла уа тышындан  къарагъанда ариула болуп къалмай, аланы жамауат хайырланнган заманда хар не затлары да тийишли качествода  эмда адамла къыйналмазча  болургъа кереклисине эс бурлугъун чертгенди.
Таулу жашла бла къызла окъууда кеслерини атларын хар заманда да айтдыргъанлай  келедиле. Алагъа уа жаланда ата-аналары, устазлары, кеслери къууанып къалмай, биз да къууанабыз, ёхтемленебиз эмда кёлленебиз. Бюгюнлюкде къайсы сферада да тюрлениуле, жангычылыкъла жашауда жер таба баргъан кезиуде айырмалы болгъан да тынч тюйюлдю. Алай а эндиге дери ал сатырда бола келген жашла бла къызла мындан арысында да жетишимли болурла деп ышанабыз.
Къызыл дипломла бла саугъалауну ингирине концерт да къууат салгъанды. КъМР-ни, КъЧР-ни да сыйлы артисти Газаланы Алим, республиканы халкъ артисти Черим Нахушев, Азамат Цавкилов, Султан Хажироко, КъМКъУ-ну «Каллисто» тепсеу театры эмда «Амикс» жыр театры, бирсиле да  концерт номерлери бла жыйылгъанланы кёллерин кётюргендиле. Ахырында уа выпускникле, преподавательлерин, ата-аналарын да хурметлей, алагъа ыразылыкъларын билдире, университетни гимнин жырлагъандыла.

 

Трамланы Зухура.

Свежие номера газет Заман


08.11.2019
06.11.2019
01.11.2019
30.10.2019