Устазланы кёллерине жетгендиле

Устазны халкъла аралы кюнюн  Хасанияны 16-чы номерли мектебини окъуучулары энчи  халда   белгилегендиле. Эрттенликден окъуна  аны арбазында школ жашаугъа жораланнган жарыкъ   жырла, макъамла эшитилгендиле.  Окъуучула, жолну эки жанында сюелип, хар келген насийхатчыгъа  толкъун къарсла, алгъышла бла жарыкъ тюбегендиле. Абадан классланы окъуучулары  уа,  аланы къолларындан тутуп, ишлеген жерлерине дери ашыргъандыла. 
Сагъат тогъуз болгъанда уа, окъуу юйню  жомакъланы жигитлери –Микки-Маусла - жокълагъандыла. Ала, хар классха кирип, педагогланы гюлле бла саугъалагъандыла. Алада  да, жюрек ыразылыкъларын билдирип, ала бла суратха тюшгендиле.
Бу байрамны мектепни директоруну  орунбасары Холамханланы Юля   бла устаз Улбашланы Джамиля  къурагъандыла.
-Мен кёп жылланы ишлеп келеме мында, алай  быллайны кёрмегенме. Кёлюм кётюрюлюп, жилярыгъым тамагъыма тыгъылып окъуна къалгъанды. Сау  болсунла муну къурагъан коллегаларыбыз,сабийле да, бек ыразы этгендиле. Устазны иши тынч тюйюлдю, быллай такъыйкъаладан сора уа аны къыйынлыгъын  унутаса,-дегенди  Ботталаны Светлана. Бу ишге бек ыразы болгъанларын башха педагогла да  айтхандыла.
Байрам кюн болгъанлыкъгъа, устазла дерслерин бардырмай къоймагъандыла. Алай андан сора уа, жыйылып, Чирик кёлню тийресине барып  солугъандыла.

 

Холаланы Марзият.

Свежие номера газет Заман


27.05.2020
26.05.2020
22.05.2020
20.05.2020