Тарыхыбызны, тынгылы тинтип, толу сезерге алланып

Къабарты-Малкъарны Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосунда «Блог-тур «Хорламны жоллары бла» деген проектни презентациясы болгъанды. Ол  Граждан обществону институтлары бла байламлыкъла жюрютюу эмда миллетлени ишлери жаны бла министерствону грантын къытханды, аны чеклеринде республиканы шахарларына бла районларына блог-турла къураллыкъдыла. 
Проектни Орус география обществону келечиси Мокъаланы Тенгиз жарашдыргъанды. Ол билдиргеннге кёре, Уллу Ата журт урушну 1942-1943 жылларында республикада ётген кезиулери алыкъа ахырына дери тинтилмегендиле, ала Хорламны келтириуге къаллай къошумчулукъ этгенлерине уа багъа заман ётгенден сора бичилликди. 
- Экинчи дуния урушну эм бийик таулада болгъан къазауатлары Къабарты-Малкъарда ётгендиле. Регионну Шимал Осетия-Алания эм Ингушетия бла шаркъ чеклеринде совет аскерчиле душманны тохтатхандыла, жау, къыйын, къанлы сермешледе  ууатылып, къачаргъа кюрешгенди. Бизни республикада кёп жетишимли, ачыулу да аскер операцияла уллу жамауатха иги белгили тюйюлдюле. Жангызда ахыр жыллада тохташдырылгъанды аланы керти магъаналары, Кавказ тауланы  чыранларында,  этеклеринде къаллай бушуу ишле басдырылгъанын, - дегенди ол.
Бу ишге къатышыргъа журналистле, блогерле, суратчыла, социальный сетьле бла тири хайырланнган адамла, волонтёрла чакъырыллыкъдыла. Аланы асламысы Орус география обществону «Альтаир» жаш тёлю клубуну, Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствону Кёп жумушланы жалчытхан жаш тёлю арасыны келечилери, Х.М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетни студентлери боллукъдула. 
Блог-турла быйыл 4 октябрьде – 14 ноябрьде Бахсан, Элбрус, Чегем, Май, Терк эм Черек районлада, аскер махтаулукъну шахарлары Нальчикде бла Малгобекде къураллыкъдыла. Ала  район эм муниципал властьла, школла, музейле, излеучюле эм краеведле бла байламлыкъда ётдюрюллюкдюле.

Кульчаланы Зульфия.

Свежие номера газет Заман


27.05.2020
26.05.2020
22.05.2020
20.05.2020